27 Bealtaine, 2019 - Iarrann an Príomh-Chigire Tuairimí chun Bonn Eolais a chur faoi Fhorbairt na Cigireachta ar Oideachas sna Luath-Bhlianta – Dírithe go hÁirithe ar 0-3

Tá tús curtha ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna le comhairliúchán a chuirfidh bonn eolais faoi fhorbairt na Cigireachta ar Oideachas sna Luathbhlianta d’earnáil na luathfhoghlama agus an chúraim.

Tá eolas tugtha ag an bPríomh-Chigire do chomhpháirtithe agus do pháirtithe leasmhara in earnáil na luathfhoghlama agus an chúraim maidir le pleananna chun an Chigireacht ar Oideachas sna Luathbhlianta (COL) a leathnú amach le go mbeadh soláthar luathoideachais do leanaí faoi bhun trí bliana d'aois san áireamh inti.

Freagairt dhíreach is ea an plean tionscadail do COL 0-6 don ghealltanas a tugadh in Na Chéad 5: Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh i dtaca le ‘...leathnú na cigireachta oideachasbhunaithe chuig leanaí faoi thrí bliana d'aois a threorú ar bhonn píolótach (Sprioc D Gníomh 2B).

Thug an Dr Harold Hislop, Príomh-Chigire, agus an Dr Maresa Duignan, Phríomhchigire Cúnta do na Luathbhlianta, forléargas do pháirtithe leasmhara agus do chomhpháirtithe ar an bplean tionscadail chun an sprioc sin a bhaint amach. Dheimhnigh an Dr Hislop go n-éistfidh Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (DES) le comhairle agus le treoir ó shaineolaithe atá ar fáil ar fud earnáil na luathfhoghlama agus an chúraim in Éirinn agus go gcuirfear an chomhairle agus an treoir sin san áireamh. Leag an Príomh-Chigire béim ar an ngá a bhí le tacaíocht a thabhairt do sholáthar agus do chleachtas ar ardchaighdeán agus iad sin a chur chun cinn i dtaca le leanaí ón am a dtagann siad ar an saol go mbíonn siad sé bliana d’aois. Tá sonraí faoi chur i láthair na Cigireachta le fáil ar Shuíomh Gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna ag an nasc seo a leanas - https://www.education.ie/ga/Preas-agus-Imeachtaí/Imeachtaí/faisneisiu-na-hearnala-luathbhlianta/cigireacht-luathbhlianta.pdf

Soláthróidh céim na héisteachta agus an chomhphlé comhairliúcháin bonn chun Samhail do Chigireacht Luathbhlianta 0-6 níos leithne a fhorbairt. Déanfar na dréacht-socruithe do COL 0-6 a roinnt le páirtithe leasmhara ar fud earnáil na Luathfhoghlama agus an Chúraim ina dhiaidh sin chun tuilleadh tráchta agus ionchuir a fháil.

Tá seoladh ríomhphost tiomnaithe cumraithe chun comhairliúchán leis na páirtithe leasmhara a éascú ag gach céim de phlean an tionscadail. Cuirfear fáilte roimh aighneachtaí agus féadfar iad a sheoladh ar ríomhphost chuig: eyeisubmissions2019@education.gov.ie. De réir mar a théann an tionscadal chun cinn déanfar eolas breise a phostáil ar education.gov.ie.

CRÍOCH

Nótaí -

Straitéis Uile-Rialtais is ea an Chéad Chúig chun feabhas a chur ar shaol Naíonán, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh. Plean deich mbliana atá ann lena chinntiú go mbeidh eispéiris dhearfacha luatha ag gach leanbh agus go bhfaighidh siad tús maith sa saol. Baineann Straitéis an Chéad 5 feidhm as fianaise chun sainaithint a dhéanamh ar aidhmeanna agus spriocanna agus ar na gníomhartha is gá ó gach cuid den Rialtas chun tacú le leanaí (agus lena dteaghlaigh) sna chéad bhlianta dá saol. Tugtar gealltanais in an Chéad 5 maidir le mórthionscnaimh a bhaineann le saoire theaghlaigh, seirbhísí sláinte leanaí, tacaíochtaí tuismitheoireachta, pobail atá báúil le leanaí agus seirbhísí Luathfhoghlama agus Cúraim i measc raon leathan gníomhartha. Cuirfidh an Straitéis feabhas suntasach ar an luathóige agus cuirfidh sí go mór le saol leanaí óga, leis an tsochaí agus leis an ngeilleagar sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma.