8 Aibreán, 2019 - Fógraíonn an tAire McHugh gur ceapadh Bord nua don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D, inniu gur ceapadh Bord nua don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) ar feadh tréimhse trí bliana ón 1 Márta 2019 go dtí an 28 Feabhra 2022.

Tá sé mar aidhm ag an Rialtas a chinntiú go mairfidh an Ghaeilge mar theanga bheo agus úsáid na Gaeilge agus eolas uirthi a mhéadú.  Sonraítear treochlár chun na haidhmeanna seo a bhaint amach sa straitéis uile-Rialtais Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.  Tá an t-oideachas i gcroílár na straitéise seo agus tá ról COGG i dtaca le comhairle a chur ar fáil don Aire ar bheartas maidir le soláthar agus cur chun cinn na Gaeilge sna scoileanna uile, an t-oideachais trí mheán na Gaeilge agus i bpleanáil agus comhordú soláthar acmhainní Ghaeilge ríthábhachtach chun na cuspóirí sin a bhaint amach. Tá ról lárnach ag Bord COGG i leith gníomhaíochtaí COGG a threorú agus a stiúradh, treoir straitéiseach a chur ar fáil don fheidhmeannach agus monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na bainistíochta. 

Dúirt an tAire McHugh an méid seo a leanas: “Is cúis áthais dom a fhógairt gur ceapadh Bord nua do COGG agus gur athcheapadh Dónal Ó hAiniféin mar Chathaoirleach ainmnithe.  Baineann an-tábhacht leis an obair a bhíonn idir lámha ag COGG chun na tiomantais oideachais atá i Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a baint amach.”

Dúirt an tAire: “Táim tiomanta do gach iarracht chun an Ghaeilge a fhás agus a fhorbairt, agus táim cinnte go gcabhróidh Bord nua COGG leis an uaillmhian an-tábhachtach seo a bhaint amach”.

Ghabh an tAire buíochas leis na comhaltaí den Bhord atá ag dul as oifig as a ndúthracht agus a gcuidiú le trí bliana anuas. 

 

Is iad seo a leanas comhaltaí an Bhoird nua:

 

Comhlacht   Ainmniúcháin

Ainm

An tAire   Oideachais agus Scileanna

*Dónal Ó   hAiniféin (Cathaoirleach Ainmnithe)

Údarás na   Gaeltachta

* Dairíona   Nic Con Iomaire

Údarás na   Gaeltachta

Pádraig Mac Grianna

Gaelscoileanna   Teoranta

*   Bláthnaid Ní Ghréacháin

Gaelscoileanna   Teoranta

* Cathnia Ó Muircheartaigh

Foras Na   Gaeilge

Edel Ní Chorráin

Cumann   Múinteoirí Éireann (INTO)

*   Deirbhile Nic Craith

Cumann na   Meánmhúinteoirí, Éire (ASTI)

Le cinntiú

Aontas   Múinteoirí Éireann (TUI)

* Seamus Ó Fearraigh

An Chomhairle   Náisiúnta um Measúnú agus Churaclaim (NCCA)

* Elaine Ní Neachtain

An Roinn   Oideachais agus Scileanna

* Rita Nic Amhlaoibh

Council for   the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA)

Liam Dempsey

*athcheapadh

 

CRÍOCH

Nótaí do na hEagarthóirí:

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Athcheapadh ochtar (lena n-áirítear an Cathaoirleach) ar Bhord nua COGG agus ceapadh ceathrar nua chomh maith.

Bunaíodh COGG faoin Acht Oideachais 1998 agus is iad seo a leanas a chuid feidhmeanna:

-          soláthar téacsleabhar agus acmhainní don fhoghlaim agus don teagasc trí Ghaeilge a phleanáil agus a chomhordú

-          comhairle a chur ar fáil don Aire ar bheartas maidir le soláthar agus cur chun cinn an oideachas trí Ghaeilge i scoileanna aitheanta go ginearálta agus i scoileanna Gaeltachta

-          seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil do na scoileanna sin trí Ghaeilge, agus

-          taighde a dhéanamh ar aon ábhar nó gach ábhar a bhaineann leis an alt seo, agus

-          pleanáil agus comhordú a dhéanamh ar sholáthar téacsleabhar agus acmhainní d’fhoghlaim agus do theagasc na Gaeilge agus taighde a dhéanamh ar, agus, comhairle a thabhairt don Aire ar bheartais a bhfuil sé mar chuspóir acu éifeachtacht theagasc na Gaeilge i scoileanna aitheanta agus in ionaid oideachais a fheabhsú

Tá foireann feidhmeannach lán-aimseartha de sheachtar ag COGG faoi láthair agus iad faoi stiúir an Príomhfheidhmeannaigh.

Leithdháil an Roinn maoiniú deontais dar luach thart ar €3m ar COGG sa bhliain 2019. 

Is féidir teacht ar shuíomh gréasáin COGG ag www.cogg.ie

Feidhmeanna an Bhoird: 

Tá an Bord freagrach as gníomhaíochtaí COGG a treorú agus a stiúradh, treoir straitéiseach a chur ar fáil don fhoireann feidhmeannach agus monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na bainistíochta.

Ní íoctar táillí le baill an Bhoird.

Cothromaíocht inscne

I gcomhréir leis na Treoirlínte maidir le Ceapacháin do Bhoird Stáit, cuirfidh an tAire cothromaíocht inscne san áireamh nuair a cheaptar daoine don Chomhairle, ag teacht le tiomantas an Rialtais ionadaíocht 40% a bhaint amach don dá inscne ar gach Bord Stáit. 

Comhlíonann an bord nua an ceangaltas i ndáil le cothromaíocht inscne.  

Ceapadh baill ainmnithe do Bhoird Stáit

Sonraítear sna Treoirlínte maidir le Ceapacháin do Bhoird Stáit go mbaineann roinnt eisceachtaí le ceapadh daoine do bhoird stáit, lena n-áirítear:

“Áit a bhfuil aontú nó socrú i bhfeidhm faoina fhaigheann Airí ainmniúcháin ar son ceapachán ar Bhoird Stáit ó príomheagraíochtaí leasmhara (cuir i gcás ceardchumainn, eagraíochtaí fostóra, ionadaithe feirmeoireachta nó comhlachtaí deonacha)”.