07 Márta, 2019 - Seolann an Rialtas Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019: Cumasú

 • Breis agus 280 gníomhaíochtaí insoláthartha mar sprioc don bhliain seo
 • Suntas tugtha do theangacha, scoileanna DEIS, STEM, scoileanna lán-Ghaeilge agus éagsúlacht scoileanna
 • Tiomantas ón Rialtas do chearta tuismitheoirí agus scoláirí
 • Rochtain chuig an ardoideachas a fheabhsú do níos mó daoine

Inniu (Déardaoin, 7 Márta), sheol an Taoiseach Leo Varadkar T.D. an Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, Baile Átha Cliath, in éineacht leis an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., an tAire Stáit don Ardoideachas, Mary Mitchell O’Connor T.D., agus an tAire Stáit d’Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt, John Halligan T.D.

Déanann an Plean Gníomhaíóchta breis agus 280 gníomhaíochtaí insoláthartha a leagan amach don bhliain seo agus é mar chuspóir ár gcóras oideachais a fheabhsú go leanúnach.

Agus an Plean á sheoladh aige, dúirt an Taoiseach: “Is scoláire thart ar duine as gach ceathrar in Éirinn idir leanaí déagóirí, daoine fásta agus daoine ó gach cineál cúlra. Is ionann infheistíocht san oideachas agus infheistíocht iontu siúd, infheistíocht i dtodhchaí gach duine atá ann.”

Seo é an chéad Phlean Gníomhaíochta don Oideachas ag an Aire McHugh, faoi Ráiteas Straitéise 2019-21 nua na Roinne, a foilsíodh inniu freisin.

Dúirt an tAire McHugh: “Tá an ghluaiseacht chun daoine a ullmhú ar bhealach cothrom don saol agus don obair mar bhonn leis an bPlean Gníomhaíochta seo. Leagtar béim ann ar an ngá atá ag daoine óga agus ag scoláirí díriú go hard agus a lánacmhainn a bhaint amach le linn dóibh a bheith ag forbairt scileanna don smaointeoireacht chriticiúil agus ag oiriúnú agus ag nuálú le teacht aniar agus folláine.”

Áirítear i measc na ngníomhaíochtaí a bheidh á sholáthar i mbliana:

 • Teangacha Nasc, Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 2017-2026 a chur i bhfeidhm
 • An líon iar-bhunscoileanna i scéim na gCúntóirí Teanga Iasachta agus an glacadh le clár Erasmus a mhéadú
 • Feidhmiú Ráiteas Polasaí Oideachais STEM 2017- 2026 agus Plean Feidhme 2017-2019 a chur chun cinn, lena n-áirítear plean oibre a fhorbairt chun na líon ban atá páirteach i STEM a mhéadú
 • Feachtas bolscaireachta STEM a sheoladh a dhíríonn ar dhaltaí agus scoláirí, múinteoirí, ceannairí scoile agus tuismitheoirí chun rannpháirtíocht in ábhair STEM a chothú agus a bhrú ar aghaidh

Tógann Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 ar an dul chun cinn atá tarlaithe go dtí seo. Is leiriú é ar dhroichead idir leanúnachas agus athrú. Cur chuige comhoibríoch scoile uile atá i gceist ina léirítear tiomantais i dtionscnaimh ábhartha trasrialtais ar nós Future Jobs Ireland, an Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile – Creatlach an Pholasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga, 2014-2020.

Dúirt an Taoiseach: “I mbliana beidh €10.8 á chaitheamh ag an Rialtas ar oideachas, an méid is mó riamh. Go praiticiúil, ciallaíonn an leibhéal infheistíochta sin scoileanna nua, síntí agus athchóirithe ar fud na tíre; an cóimheas idir daltaí agus múinteoirí is ísle riamh i mbunscoileanna; níos mó Cúntóirí Riachtanais Speisialta ná riamh cheana agus infheistíocht in ábhair nua, ar nós Eolaíocht Ríomhaireachta agus Corpoideachas.

“Táimid tar éis cur chuige ‘Rialtas Uile’ a ghlacadh leis an bPlean Gníomhaíochta seo, mar tuigimid gur é an t-oideachas an bealach chun cinn aonair is fearr do shaol feabhsaithe. Is léibhéalaí an-mhaith é an t-oideachas a chruthaíonn sár-dheiseanna. Ar gach euro a chaithtear faoi láthair ar an oideachas, cruthófar iliomad buntáistí sna blianta atá le teacht.  Dá réir sin, is mian linn pleanáil chun cinn agus an phleanáil sin a bheith i gceart.”

Dúirt an tAire McHugh freisin: “Tá mise tiomanta do leanúnt leis na hathchóirithe atá ar bun, agus bainistiú agus luas cúramach a bheith ag baint leo. Is mian liom a dheimhniú go mbíonn ord rialta ag baint lena mbíonn á chur i bhfeidhm. 

“An t-oideachas an príomhbhealach chun cuidiú le daoine a lánacmhainn a bhaint amach, cleachtas saoil níos luachmhara a bheith acu, agus cuidiú le forbairt na sochaí. Is í an bhliain 2019 an tríú bliain as a chéile ina ndearnadh ath-infheistiú suntasach in earnáil an oideachais. Tá an infheistíocht as cuimse sin in úsáid againn chun torthaí a fheabhsú do dhaoine óga agus do scoláirí, timthriallta an mhíbhuntáiste a bhriseadh, tacú le múinteoirí agus a dheimhniú go mbíonn institiúidí ag feabhsú go leanúnach. 

“Is main linn naisc níos fearr a chruthú idir an t-oideachas agus an tsochaí. Ní bhainfear amach na torthaí seo ach tríd an gcomhpháirtíocht.”

Áirítear i measc na ngnéithe eile den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas

 • Plean DEIS a fheidhmiú chun an bhearna ghnóthachtála idir scoileanna DEIS agus neamh-DEIS a dhúnadh, rátaí coinneála scoláirí DEIS agus rátaí leanúna scoláirí DEIS chuig an Ardoideachas agus agus chuig an mBreisoideachas agus Oiliúna a mhéadú
 • An Plean Gníomhaíochta um Sholáthar Múinteoirí a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear Tairseach um Earcú Múinteoirí chun cuidiú le scoileanna agus iad ag earcú do gach folúntas múinteora, ionadaithe san áireamh
 • Dul chun cinn a dhéanamh maidir le méadú ar na cineálacha scoileanna éagsúla ionas go mbíonn rogha níos fearr ag tuismitheoirí, lena n-áirítear críoch a chur leis na prótacail do Thréimhse Forfheidhme an phróiséis um Athchumrú Scoileanna don Éagsúlacht agus an éileamh ar sholáthar méadaithe do scoileanna lán-Ghaeilge a mheas
 • Nós imeachta níos láidre le gearáin a dhéanamh agus cairt do thuismitheoirí agus do scoláirí a thabhairt isteach
 • Na córais phrintíseachta agus oiliúna a threisiú trí raon na gcúrsaí a fheabhsú agus an líon áiteanna do scoláirí a mhéadú
 • Ionad margaidh nua ar líne a chruthú do dheiseanna printíseachta
 • Snáitheanna den Phlean Náisiúnta um Chothromas Rochtana ar Ardoideachas 2015-2021 a chur i bhfeidhm agus maoirsiú a dhéanamh ar sholáthar spriocanna d’Institiúidí Teicneolaíochta, Ollscoileanna Teicneolaíochta, coláistí agus ollscoileanna ionas go mbíonn an tArdoideachas níos ionadaíoch 

Dúirt na tAire Mitchell O’Connor: “Dírítear ardsuntas i dTionscadal 2040 ar an ról atá ag earnáil an ardoideachais mar thiomántóir don fhás sóisialta agus eacnamaíoch, ag an leibhéal réigiúnach freisin. Cuireann An Plean Forbartha Náisíunta 2018-2027 infheistíocht €2.2bn ar fáil thar thréimhse deich mbliana d’infreastruchtúr an ardoideachais. Tacóidh an infheistíocht leis an leathnú acmhainne is gá chun freastal ar an méadú thart ar 40,000 rollúchán atá measta agus le hinfreastruchtúr ár n-institiúidí ardoideachais.

“Is mór ar fad agamsa na bunphrionsabail atá mar bhonn leis an bPlean Gníomhaíochta, mar go bhfuil an foghlaimeoir aonair san oideachas go lárnach ann. Ní cóir dúinn dearmad a dhéanamh riamh go bhfuil an córas ina iomláine dírithe ar fhreastal ar an duine aonair.

“Tacóidh na tionscnamh atá sa Phlean Gníomhaíochta seo le hearnáil an ardoideachais leanúint ag déanamh athruithe ionas go mbíonn an sochaí iomlán san áireamh. Beidh bearta spriocdhírithe ann chun na rátaí rannpháirtíochta ag grúpaí atá faoi ghannionadaíocht a mhéadú, ar nós plean nua chun rannpháirtíocht Taistealaithe san ardoideachas a mhéadú agus fócas méadaithe ar rannpháirtíocht tuismitheoirí aonair. Ar aon dul leis sin, beimid ag obair chun cothromaíocht inscne a fheabhsú i measc foirne institiúidí ardoideachais lenár dTionscnamh Ceannaireachta d’Acadóirí Sinsearacha.”

Dúirt an tAire Halligan: “I mbliana, beidh béim ar leith againn ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil a fheabhsú, trí bhreathnú ar bhealaí nua agus spreagúla chun daoine a mhealladh le huasoiliúint agus le bheith páirteach san iliomad roghanna atá ar fáil. Mar aon leis sin, táimid ag obair chun tionchar na gclár breisoideachais agus oiliúna a fheabhsú, ag breathnú ar dheiseanna taighde agus ag treisiú na gcóras príntíseachta agus oiliúna.

“Táimid chun ár gcóras oideachais agus oiliúna a bheith níos solúbtha, níos nuálaí agus níos freagarthaí thar thréimse saoil iomlán an duine. Táimid ag tarraingt siar ó na bealaí foghlama traidisiúnta agus táimid ag dul i dtaithí níos mó ar a bhfuil de dhíth ar shochaí an lae inniu, agus san am atá le teacht.” 

CRÍOCH 

Nótaí don Eagarthóir 

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019: Cumasú - an doiciméad ar fáil ar an nasc seo a leanas : https://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuarascálacha-Corparáideacha/Ráiteas-Straitéise/plean-gniomhaiochta-don-oideachas-2019.pdf

Ráitéas Straitéis 2019 – 2021 - an doiciméad ar fáil ar an nasc seo a leanas : https://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuarascálacha-Corparáideacha/Ráiteas-Straitéise/raiteas-straiteise-2019-2021.pdf