18 Feabhra, 2019 - Seolann an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. agus an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, Heather Humphries T.D. Scileanna Teicneolaíochta 2022: Tríú Plean Gníomhaíochta Scileanna ICT na hÉireann

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. agus an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, Heather Humphries T.D. inniu (Dé Luain an 18 Feabhra 2019) spriocanna chun ardleibhéal scileanna ICT a sheachadadh do níos mó ná 47,000 céimí faoi 2022.

Scileanna Teicneolaíochta 2022: Leagtar amach i dTríú Plean Gníomhaíochta Scileanna ICT na hÉireann na gníomhartha tosaíochta chun riachtanais na hÉireann do chéimithe oilte i ríomhaireacht agus innealtóireacht leictreonach agus leictreach a shásamh chun feidhmíocht eacnamaíoch sna blianta amach romhainn a thacú agus a thiomáint.

Tá taighde a rinne an Sainghrúpa ar Scileanna Riachtanacha sa Todhchaí (EGFSN) mar bhuntaca leis an bplean.

Méadóidh na spriocanna uaillmhianacha sa phlean an líon iomlán céimithe a bhfuil ardleibhéal scileanna ICT acu faoi níos mó ná 5,000 gach bliain faoin mbliain 2022.

Sular tugadh isteach an plean seo, bhí sé i gceist an líon céimithe a mhéadú go bliantúil, ar fud an chórais oideachais agus oiliúna, chuig 9,230 faoi 2022 – méadú de 1,800.

Soláthróidh na hidirghabhálacha arna leagan amach i Scileanna Teicneolaíochta 2022 3,200 níos mó céimí gach bliain faoi 2022 – rud a chiallaíonn go mbainfidh os cionn 12,450 duine céim amach i réimsí Scileanna ardleibhéil ICT in 2022.

Áirítear le roinnt de na bearta a fhásfaidh an líon céimithe:

  • An líon céimithe ó chúrsaí príomhshrutha ríomhaireachta agus innealtóireachta leictreach agus leictreonach san ardoideachas a mhéadú ó 4,220 go 4,830 faoi 2022.
  • An líon clár Skillnet Ireland ábhartha atá ailínithe leis an NFQ a mhéadú níos mó ná 1,000 faoi 2022.- Roghanna nua a chur ar fáil chun printíseachta ICT ardleibhéil a leabú laistigh den earnáil oideachais agus oiliúna chun níos mó ná 1,000 iontrálaí nua a mhealladh in aghaidh na bliana faoi 2020.
  • Cosán athscilithe ICT ardleibhéil a chruthú chun deiseanna a chur ar fáil do suas le 2,750 duine ó chúlraí éagsúla idir 2019-2022.

Díreoidh cláir ar réimsí ardéilimh agus ardchumais fáis, lena n-áirítear Intleacht Shaorga, Róbataic, Beochan, Cluichíocht, Blocshlabhra, Idirlíon na nEarraí, Priontáil 3T, Réaltacht Bhreisithe agus Fhíorúil, Cibearshlándáil/Slándáil don Chéad Ghlúin Eile.

Leanfar leis an samhail rathúil de chomhpháirtíocht leis an tionscal ar go leor clár.

Agus an plean gníomhaíochta á sheoladh ag Pramerica i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, dúirt an tAire McHugh: “Tá ár gcumas chun céimithe le scileanna ICT ardleibhéil a tháirgeadh, a mhealladh agus a choinneáil ríthábhachtach dár bhfeidhmíocht eacnamaíoch sa todhchaí. 

“Leagtar amach i Scileanna Teicneolaíochta 2022 clár do chomhoibriú idir an earnáil oideachais agus oiliúna agus an tionscal a chinnteoidh go mbeidh an tacar sainscileanna againn chun forbairt a thiomáint laistigh den earnáil teicneolaíocht agus, mar gheall ar chineál bunúsach na teicneolaíochta, ar fud an gheilleagair níos leithe.

“Tá an earnáil oideachais agus oiliúna ag freagairt go maith d’éileamh ar scileanna ICT ardleibhéil, agus méadú 70% feicthe sa líon céimithe le cáilíochta céime le sé bliana anuas.  

“Tacóidh an plean seo le maoiniú dírithe le cuidiú leis an earnáil, agus arís, chun riachtanais scileanna na hÉireann a sheachadadh – le sprioc de suas le 12,500 céimí in aghaidh na bliana faoi 2022.”

Bhíothas den tuairim i dtuarascáil EGFSN go bhfásfaidh an t-éileamh ar scileanna ICT ardleibhéil, á thiomáint ag éileamh margaidh láidir agus scaipeadh an digitithe ar fud gach earnáil den gheilleagar.

Tá an líon deiseanna poist do ghairmithe ICT ardleibhéil chun 18,000 a shroicheadh faoi 2022. 

Anuas air sin, cuirfidh earcú gairmithe ICT ó thar lear leis an soláthar scileanna ardleibhéil atá ag teastáil in Éirinn agus le tacú leis an luas mór a bheidh faoin athrú teicneolaíochta sna blianta ata ag teacht.

Dúirt an tAire Humphries: “Ní saincheist atá i bhforbairt agus mealladh leanúnach píblíne dóthanach gairmithe ICT ardleibhéil a bhaineann leis an earnáil teicneolaíochta amháin, ach tosaíocht gheilleagair náisiúnta.

“Teastaíonn tacair sainscileanna riachtanacha ó gach tionscal chun teicneolaíochtaí agus feidhmeanna atá ag teacht chun cinn a úsáid. Beidh an plean seo, ar sampla iontach é den chomhoibriú idir an Rialtas agus an tionscal, ríthábhachtach chun iomaíochas agus muinín i bhfiontar bunaithe in Éirinn a chothabháil agus a chur chun cinn ag baile agus i margaí domhanda sna blianta amach romhainn.”

Forbraíodh Scileanna Teicneolaíochta 2022 trí chomhoibriú idir an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, le hionchur ón earnáil oideachais agus oiliúna, ó ghníomhaireachtaí Stáit agus ó thionscal.

Dúirt an tAire McHugh freisin: “Caithfidh an rialtas, an earnáil oideachais agus oiliúna agus an tionscal oibriú le chéile chun uaillmhian Scileanna Teicneolaíochta 2022 a bhaint amach. Tá mé muiníneach gur féidir linn forfheidhmiú an phlean seo a hiomáint agus an sprioc a leagadh amach a bhaint amach trí chomhoibriú.”

CRÍOCH Nótaí chuig Eagarthóirí: 

Scileanna Teicneolaíochta 2022: Is féidir Tríú Plean Gníomhaíochta Scileanna ICT na hÉireann a rochtain ag an nasc a leanas – https://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuarascálacha-Beartais/scileanna-teicneolaiochta-2022.pdf

Cúlra

Tá tábhacht straitéiseach ríthábhachtach leis an earnáil ICT in Éirinn, i dtéarmaí an líon gairmithe ardoilte atá fostaithe agus an méid suntasach a chuireann sé le feidhmíocht onnmhaire, ar ionann é agus níos mó ná €35 billiún sa bhliain.  Thacaigh dhá Phlean Gníomhaíochta Scileanna ICT, 2012-2014 agus 2014-2018, le fás scileanna san earnáil go dtí seo.  Mar thoradh ar ghníomhartha faoi na pleananna seo, seachadadh níos mó na 7,400 céimí ICT ardleibhéil, agus mealladh níos mó na 4,000 duine oilte as taobh amuigh den AE/LEE, ar bhonn bliantúil.

Scileanna Teicneolaíochta 2022: Tríú Plean Gníomhaíochta Scileanna ICT na hÉireann 2019-2022

Leagtar gníomhartha amach i Scileanna Teicneolaíochta 2022: Tríú Plean Gníomhaíochta Scileanna ICT na hÉireann chun soláthar a bhreisiú a thuilleadh ón gcóras oideachais agus scileanna chun 3,200 céimí breise ICT ardleibhéil a sheachadadh sa bhliain sa mhullach ar an méadú pleanáilte reatha sa soláthar go dtí 2022.

Ciallaíonn seo go mbeidh 5,000 céimí breise le scileanna ICT ardleibhéil ag baint céime amach faoin mbliain 2022, a cheadóidh d’Éirinn suas le 70% den éileamh bliantúil a bhfuiltear ag súil leis ónár gcóras oideachais agus oiliúna a shásamh.

Cothófar an móiminteam a gineadh sa dá phlean roimhe seo, agus tabharfar isteach sraith nua gníomhartha a mbeidh tionchar acu, a chothóidh stádas na hÉireann mar cheannaire domhanda i gcomhair forbairt agus mealladh tallann agus scileanna ICT ardleibhéil.

Leagfar béim straitéiseach i Scileanna Teicneolaíochta 2022 ar an raon deiseanna foghlama atá ar fáil ar fud an chórais oideachais agus oiliúna a úsáid go hiomlán chun riachtanais scile ICT ardleibhéil a shásamh tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:-

• Soláthar oideachais níos airde a mhéadú.

• Cosán dul chun cinn a sheachadadh sa bhreisoideachas agus san ardoideachas.

• Printíseachtaí ICT a leathnú.

• Gairmithe san earnáil ICT a athsciliú trí Skillnet Ireland.

• Tallann idirnáisiúnta a earcú.

Leithdháilfear maoiniú don Phlean Gníomhaíochta ó na hacmhainní atá ar fáil don Roinn Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear an Ciste Náisiúnta Oiliúna agus an Tionscnamh Caipitil Daonna ó 2020.

Ar an iomlán, maoirseoidh Grúpa Stiúrtha Ardleibhéil an forfheidhmiú a mbeidh ionadaí ón Roinn Oideachais agus Scileanna mar chathaoirleach air, agus a mbeidh ionadaithe sinsearacha air ón Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, agus ar a mbeidh ionadaithe ó Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí, Tionscal agus Soláthraithe Oideachais agus Oiliúna.

Tuar Éilimh an Sainghrúpa ar Scileanna Riachtanacha sa Todhchaí idir 2017 agus 2022

D’fhonn taca a chur faoi fhorbairt Plean Gníomhaíochta Scileanna ICT nua, nuashonraigh an EGFSN a thuar éilimh scileanna ICT ó 2013. Rinne sé scrúdú ar an éileamh ar scileanna ICT ardleibhéil in Éirinn thar an tréimhse cúig bliana 2017 go 2022, laistigh den earnáil ICT níos leithne mar aon le hearnálacha eile den gheilleagar.

Rinneadh tuar i gcás lárnach staidéar EGFSN nach amháin go gcothófar an fás ard i scileanna ICT a leagadh amach in 2013, ach go mbeidh luas faoi sna blianta romhainn. Méadóidh an CAGR tuartha san éileamh ar scileanna ICT de 8.5% an t-éileamh ar ghairmithe ICT ardleibhéil ó 85,000 in 2018 go dtí 139,000 faoi 2022, agus bainfidh sé le gach earnáil den gheilleagar.

Tuartar i dtuar ar éileamh scileanna EGFSN – Éileamh Todhchaí do Scil ICT Ardleibhéil in Éirinn a Thuar, 2017-2022 – margadh ICT sláintiúil leanúnach, a thiomáinfidh éileamh a mbeidh 73,000 deis poist do Scileanna ICT ardleibhéil mar thoradh air sa tréimhse 2018-2022.

Táthar ag tuar go méadóidh deiseanna poist bliantúla ó 11,594 in 2018 go dtí 17,795 sa bhliain faoi 2022.