8 Samhain 2018 - Lorgaíonn an tAire iarratais ar phátrúnacht 12 bhunscoil nua a bheidh le bunú in 2019

Inniu, tá iarrtha ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh, T.D., ar chomhlachtaí pátrúnachta scoileanna/comhlachtaí pátrúnachta scoileanna ionchais iarratais a chur isteach ar phátrúnacht 12 bhunscoil nua a bheidh le bunú i Meán Fómhair 2019. 

Tagann cuireadh an lae inniu i ndiaidh gur fógraíodh ar an 13ú Aibreán 2018 go mbunófar 42 scoil nua thar an tréimhse ceithre bliana atá romhainn ó 2019 go 2022. Eagraítear próiseas pátrúnachta i ndiaidh cinneadh a dhéanamh go bhfuil an scoil nua de dhíth. 

Eagrófar próiseas pátrúnachta maidir leis an 12 bhunscoil a bheidh le bunú in 2019 agus a fhreastalóidh ar na ceantair phleanála scoile seo a leanas: 

 • Baile an Bhóthair_An Charraig Dhubh
 • Domhnach Míde_Binn Éadair_D13
 • Baile Átha Cliath 6_Cluain Sceach & Baile Átha Cliath_6W (Réiteach Réigiúnach)
 • Dún Seachlainn
 • An Glaisín_Cathair Chorcaí/Poll an Duibh
 • Baile na nGabhar_Stigh Lorgan_DLR
 • Cill Chomhghaill/Baile an Chinnéidigh
 • Cill Easra_Ráth Eanaigh_Cluain Tarbh
 • Léim an Bhradáin
 • Maigh Nuad
 • Sord/Theas
 • Sord/Thuaidh 

Forbraíodh Córas Próiseas Pátrúnachta Ar Líne (OPPS) chun eolas oibiachtúil a chur ar fáil do gach tuismitheoir agus caomhnóir a chuirfidh ar a gcumas rogha a dhéanamh atá bunaithe ar eolas nuair a chuirfidh siad in iúl an tsamhail phátrúnachta is fearr leo in oideachas a bpáistí, lena n-áirítear cé acu trí mheán an Bhéarla nó na Gaeilge is fearr leo go dtabharfar oideachas dá bpáistí. 

Ní mór do phátrúin ionchais foirm iarratais a chomhlánú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Establishing-a-New-School/Establishing-a-New-School.html agus í a chur faoi bhráid na Roinne faoi 1 p.m. an 13ú Samhain 2018. Déanfar an fhoirm seo a ionchur sa chóras nua ar líne agus cuirfear bunfhaisnéis ar fáil do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí chun a roghanna a chur in iúl. Tá sé seo ar na buntosca i leith cinntí ar phátrúnacht. 

Agus é ag lorg iarratas inniu ar phátrúin/phátrúin ionchais, arsa an tAire McHugh: 

“Ag croí an scéil maidir le cinntí a bhaineann le toradh an phróisis seo, tá roghanna do gach pátrún, ag tuismitheoirí/caomhnóirí a chónaíonn sna ceantair phleanála scoile bhainteacha, le cois mhéid na héagsúlachta atá ar fáil faoi láthair sna ceantair seo.” 

Is é an Grúpa Bunaithe Scoileanna Nua (NSEG) a dhéanann maoirseacht ar an bpróiseas pátrúnachta. Bunaíodh an Grúpa seo in 2011 chun comhairle a thabhairt don Aire ar phátrúnacht scoileanna nua tar éis dó a bhreith a dhéanamh ar thuairisc a réitigh an Roinn ar na hiarratais a fuarthas. 

Bunófar na scoileanna de réir na riachtanas agus na gcritéar a fógraíodh den chéad uair i Meitheamh 2011 i leith pátrúnacht scoileanna nua. Tá na riachtanais agus na critéir seo foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne agus tabharfar iad freisin d'iarratasóirí ionchais. Ní mór d'iarratasóirí a dhearbhú go gcomhlíonfaidh siad gach riachtanas agus critéar le go bpróiseálfar a n-iarratais. 

CRÍOCH 

Nótaí d'Eagarthóirí 

Mionsonraí 12 bhunscoil nua atá le bunú in 2019 a ndéanfar próiseas pátrúnachta ina leith

 

Contae

Ceanta(i)r   Pleanáil Scoile ar a mbeifear ag   freastal

Méid na Scoile

Bliain Oscailte

Baile Átha Cliath

Baile an   Bhóthair_An Charraig Dhubh

8 seomra ranga

2019

Baile Átha Cliath

Domhnach   Míde_Binn Éadair_D13

16 sheomra ranga

2019

Baile Átha Cliath

Baile Átha   Cliath 6_Cluain Sceach & Baile Átha Cliath_6W (Réiteach Réigiúnach)

16 sheomra ranga

2019

An Mhí

Dún Seachlainn

8 seomra ranga

2019

Corcaigh

An Glaisín_Cathair Chorcaí/Poll an Duibh

8 seomra ranga

2019

Baile Átha Cliath

Baile na nGabhar_Stigh   Lorgan_DLR

16 seomra ranga

2019

Cill Mhantáin

Cill   Chomhghaill/Baile an Chinnéidigh

8 seomra ranga

2019

Baile Átha Cliath

Cill Easra_Ráth   Eanaigh_Cluain Tarbh

8 seomra ranga

2019

Cill Dara

Léim an Bhradáin

8 seomra ranga

2019

Cill Dara

Maigh   Nuad

8 seomra ranga

2019

Baile Átha Cliath

Sord   Theas

8 seomra ranga

2019

Baile Átha Cliath

Sord   Thuaidh

8 seomra ranga

2019

 

Droim Conrach_Marino_Baile Átha Cliath1, bunscoil le bunú in 2019 

Maidir leis an scoil atá le freastal ar cheantar pleanáil scoile Dhroim Conrach_Marino_Bhaile Átha Cliath 1, atá le bunú in 2019, tá sé curtha in iúl ag an NSEG nár ghá próiseas nua pátrúnachta sa chás áirithe seo agus moladh gur Ghaelscoil í an scoil nua atá le freastal ar cheantar pleanáil scoile Dhroim Conrach_Marino_Bhaile Átha Cliath 1, faoi phátrúnacht An Fhorais Pátrúnachta. Ar aon dul le moltaí an NSEG, bronnadh pátrúnacht na scoile seo ar An bhForas Pátrúnachta. 

Na chéad chéimeanna eile 

Osclóidh an Roinn gan mhoill an suíomh gréasáin Córas Próiseas Pátrúnachta Ar Líne nua do phróiseas pátrúnacht bunscoileanna 2019. Cuirfidh sé seo eolas oibiachtúil ar fáil do gach tuismitheoir a chuirfidh ar a gcumas rogha a dhéanamh atá bunaithe ar eolas nuair a chuirfidh siad in iúl an tsamhail phátrúnachta is fearr leo in oideachas a bpáistí. 

Ina dhiaidh sin, tiomsóidh an Roinn tuairisc phátrúnachta a mheasfaidh an Grúpa Bunaithe Scoileanna Nua (NSEG) agus cuirfidh an NSEG tuairisc agus moltaí faoi bhráid an Aire.