05 Deireadh Fómhair, 2018 - Eisíonn an Roinn ciorclán nua a shoiléiríonn ceanglas rogha an diúltaithe maidir le teagasc reiligiúnach

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D., inniu (Aoine, an 5ú Deireadh Fómhair) go bhfuil soiléiriú déanta ag a Roinn maidir leis na ceanglais a leagtar amach i gciorclán 13/2018, inar leagadh amach cur chuige maidir leis na socruithe atá déanta i ndáil le teagasc reiligiúnach agus adhradh creidimh i scoileanna de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna (BOO) agus i bpobalscoileanna Iarbhunoideachais. 

Is scoileanna ilchreidmheacha iad scoileanna BOO agus pobalscoileanna iarbhunoideachais a fhreastalaíonn ar a bpobail áitiúla beag beann ar a gcomhdhéanamh. D'fhéadfadh sé a bheith réasúnta nuair a bunaíodh na scoileanna seo i dtosach go nglactaí leis go raibh a dhaonra daltaí Caitliceach den chuid is mó agus go ndéantaí an teagasc reiligiúnach a shocrú dá réir sin. Ní cur chuige é seo atá cuí a thuilleadh. I gcomhthéacs atá ag athrú ní mór go dtugtar éifeacht don cheart bunreachtúil gan freastal ar theagasc reiligiúnach trí chleachtais athraitheacha. 

Tá an Roinn ag eisiúint ciorclán breise do scoileanna inniu ag soiléiriú na gceanglas a leagadh amach roimhe seo. Is é an chéad phríomhshoiléiriú ná nuair a bheartaíonn scoil teagasc reiligiúnach/foirmiú creidimh a sholáthar, ní mór do thuismitheoirí toiliú a thabhairt sula nglactar dalta isteach sa rang sin. Ciallaíonn sé sin nach mbíonn rogha an diúltaithe i gceist toisc gur iarr an tuismitheoir áit sa rang i dteagasc reiligiúnach. Is é an soiléiriú suntasach eile ná nach féidir aon ghné den teagasc reiligiúnach nó d’adhradh reiligiúnach a bheith ag na ranganna a leanann siollabais in Oideachas Reiligiúnach na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, rud a chiallaíonn nach dtagann rogha an diúltaithe i gceist ansin ach an oiread. 

Is ábhar scrúdaithe é Oideachas Reiligiúnach díreach mar atá i gceist leis an Stair nó Tíreolaíocht mar shampla. Tá sé mar aidhm aige cumas na scoláirí a fhorbairt chun ceisteanna a bhaineann le brí, cuspóir agus caidrimh a scrúdú, chun cabhrú le daltaí tuiscint a fháil ar léirithe daoine i leith a gcreidimh, meas agus urram a bheith acu ar an méid sin agus chun plé a éascú agus machnamh ar an éagsúlacht creideamh agus luachanna a thugann bonn eolais don chinnteoireacht fhreagrach agus bealaí maireachtála. Go ríthábhachtach, ní dhéantar é a sheachadadh ó aon pheirspictíocht reiligiúnach amháin. 

Agus é ag fáiltiú roimh an soiléiriú, dúirt an tAire Bruton, "Soláthróidh an ciorclán breise seo soiléiriú do scoileanna maidir leis an gcur chuige nua seo. Tá sé tábhachtach go bhfeidhmeoidh ár scoileanna stáit BOO agus pobalscoileanna Iarbhunoideachais mar scoileanna ilchreidmheacha agus nach múintear curaclam Oideachas Reiligiúnach na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, le haon ghné den teagasc nó adhradh reiligiúnach agus nuair a chuirtear teagasc reiligiúnach ar fáil go bhfuil an freastal teoranta dóibh siúd a iarrann freastal air. " 

Nótaí don Eagarthóir

Nasc chuig Ciorclán na Roinne 0062/2018 Soiléiriú i leith Alt 5 de Chiorclán 0013/2018 maidir le siollabas Oideachais Reiligiúin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus an teagasc reiligiúnach - https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0062_2018_ir.pdf