11 Meán Fómhair, 2018 - Seolann an tAire Bruton Treoir don Tumoideachas do na scoileanna atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta

Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, T.D. inniu (11 Meán Fómhair 2018) Treoir don Tumoideachas: Táscairí Dea-Chleachtais chun cabhrú leis na scoileanna Gaeltachta a bpleananna gníomhaíochta a chur i bhfeidhm, athbhreithniú rialta a dhéanamh orthu agus cur lena ngníomhartha éagsúla chun oideachas ar ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge a sholáthar. 

Tá sé mar aidhm ag an Treoir tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ar tháscairí dea-chleachtais an tumoideachais. Cabhróidh an Treoir le scoileanna Gaeltachta:

  • athmhachnamh a dhéanamh ar chleachtais teagaisc agus foghlama trí mheán na Gaeilge
  • plé gairmiúil a threorú i dtaca le foghlaim agus teagaisc, agus bainistíocht agus ceannaireacht
  • na láidreachtaí a aithint i gcleachtais na scoile
  • tosaíochtaí agus spriocanna a leagan amach chun na critéir theanga-bhunaithe a bhaint amach.

Eascraíonn an Dréacht-Treoir agus na Táscairí Dea-Chleachtais seo as an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna in 2016 agus as tionscadal taighde a rinneadh le múinteoirí i gcomhthéacsanna éagsúla ar son Gaeloideachais: I dTreo Barr Feabhais: Dea-Chleachtais san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i 2017. 

Luaigh an tAire Bruton an dianobair atá ar siúl sna scoileanna atá páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta cheana féin. Mhol sé go mór an comhoibriú idir scoileanna agus na pobail timpeall orthu maidir leis na pleananna gníomhaíochta critéir theanga-bhunaithe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm.  Chuir sé béim ar an tábhacht a bhaineann le húsáid na Gaeilge mar phríomhtheanga na dteaghlach agus na bpobal Gaeltachta. 

Tógann foilsiú na Treorach seo céim eile chun cinn sinn ar an aistear i dtreo sprioc uileghabhálach an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022 a bhaint amach chun a chinntiú go bhfuil eispéireas oideachais ar ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge ar fáil do dhaoine óga i limistéir Ghaeltachta. 

Is mian leis an Aire buíochas a ghabháil le mórán daoine a chabhraigh go mór le foilsiú na treorach seo, go háirithe an Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) a choimisiúnaigh an obair, leis an Dr. T.J. Ó Ceallaigh, Coláiste Mhuire gan Smál agus Aoife Ní Shéaghdha, le Gaeloideachas agus ionadaithe eile ó Choiste Chomhairligh um Polasaí Oideachas Gaeltachta agus le baill an Aonaid um Oideachas Gaeltachta, a rinne obair den scoth chun an Treoir seo a thabhairt chun críche.  

Beidh an Dréacht-Treoir ar fáil do scoileanna ar shuíomh an Aonaid um Oideachas Gaeltachta ón lá inniu agus tá cruachóipeanna á seoladh amach chuig na scoileanna. 

Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht-Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta 

Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht-Treoir d’Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta 

Nótaí d’Eagarthóirí:  

  • Eisítear an Treoir seo ina dréacht ionas go n-úsáidfear í sna scoileanna agus go mbeidh deis ann feabhas a chur uirthi nuair a thugann na scoileanna aischothú ar a dtaithí ar chur i bhfeidhm a bpleananna gníomhaíochta don tumoideachas.Fáilteofar roimh aiseolas ar an dréacht-Treoir.
  • As an 134 bunscoil  agus 29 iar-bhunscoil sa Ghaeltacht, tá 106 bunscoil (79%) agus 28 iar-bhunscoil (97%) rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.
  • Beidh deis arís ag na scoileanna eile sa Ghaeltacht (28 mbunscoileanna agus iar-bhunscoil amháin) páirt a ghlacadh sa Scéim i 2019.Tá eolas breise faoi chur i bhfeidhm na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta don scoilbhliain 2018/19 ar fáil in Imlitreacha 0021/2018 agus 0022/2018 agus ar shuíomh na Roinne Oideachais agus Scileanna ag https://www.education.ie/ga/An-Córas-Oideachais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.html