08 Márta, 2018 - Deontais d’Eagraíochtaí atá ag soláthar Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha – An tAire Bruton

Tugann an tAire Bruton cuireadh iarratais a chur isteach ar dheontais faoin Scéim seanbhunaithe Sparánacht Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha 2018

Deontais ar fiú €100,000 iad ar fáil do thionscnaimh cheoil pobail

Inniu, thug an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D., cuireadh iarratais a chur isteach ar dheontais faoin Scéim sheanbhunaithe Sparánacht Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha 2018.

Is í is aidhm leis an scéim tacaíocht trí dheontas airgid a thabhairt do thionscnaimh sheanbhunaithe atá ar mhionscála maidir le hoideachas ceol neamh-phríomhshrutha/ceol pobail nach bhfuil ach rochtain theoranta acu ar mhaoiniú poiblí, nó nach bhfuil aon rochtain acu air. Is féidir deontais a úsáid le huirlisí nó trealamh eile a cheannach, nó i gcomhair teagaisc. Níl i gceist go n-úsáidfí deontais i gcomhair caiteachas caipitiúil amhail costais struchtúraigh nó tógála. €100,000 an buiséad iomlán atá ar fáil in 2018.

Dúirt an tAire Richard Bruton, “Le bliain anuas bhí béim mhór ar fud an Rialtais ina iomláine ar na hEalaíona Cruthaitheacha. Tá sé ríthábhachtach cruthaitheacht a chothú agus a spreagadh i measc ár ndaoine óga, ar mhaithe lena bhforbairt pearsanta féin, agus freisin ar mhaithe le hiad a ullmhú d’fhonn go mbeidh rath orthu níos déanaí ina saolta, i gcóras nua eacnamaíochta. Le déanaí i mo réimse féin, réimse an oideachais, seoladh an tionscnamh Scoileanna Chruthaitheacha a thugann tacaíocht do scoileanna na healaíona agus an chruthaitheacht a chomhtháthú go sainiúil agus go díreach.

“Inniu fógraítear tionscnamh eile a bhfuilimid ag tacú leis lena chinntiú go bhfuilimid ag cothú agus ag spreagadh ceoltóirí óga cruthaitheacha, cumasacha. Tá súil agam go leanfaidh an tionscnamh seo ag tacú le cúrsaí oideachas ceoil in Éirinn a fhorbairt tuilleadh agus tacaíocht agus spreagadh a thabhairt d’fhoghlaimeoirí cumasacha amach anseo.”

Is féidir le páirtithe a bhfuil suim acu ann, an fhoirm iarratais a aimsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne ag an nasc seo a leanas Scéim Sparánacht Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha – Déanfaidh an Coiste um Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha, atá á mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, na hiarratais a bhreithniú. 

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá foirm iarratais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne ag an nasc seo a leanas -

Íoslódáil an nasc ar do ríomhaire féin, ‘sábháil mar’ agus déan na ranna ar fad a chlóscríobh agus a chomlánú. Ní mór iarratais a chur isteach mar cheangaltán ar ríomhphoist chuig an seoladh ríomhphoist seo agus chuige sin amháin - nmmebs2018@education.gov.ie.

Dáta deiridh Iarratais 2018: ­­­­­­­­­­­­Dé hAoine, 23 Márta 2018

Critéir Roghnúcháin Iarratas

Breithneofar ar iarratais ó eagraíochtaí/grúpaí a léiríonn na gnéithe seo a leanas:

 • Dea-theist sheanbhunaithe maidir le soláthar oideachas ceoil.
 • Soláthar seirbhíse i réimse oideachas ceoil/ceol pobail neamh-phríomhshrutha.
 • Soláthar oideachas ceoil neamh-phríomhshrutha do dhaoine óga 18 mbliana nó níos óige.
 • Torthaí láidre foghlama do rannpháirtithe. 

Tabharfar tús áite do na heagraíochtaí/grúpaí siúd ar féidir leo a léiriú go bhfreastalaíonn siad ar ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch.

Cuirfidh inmhianaitheacht na ngnéithe seo a leanas bonn eolais faoinár roghnú moltaí: 

 • Bheith scaipthe ar fud na tíre, nuair is féidir.
 • Réimse de sheánraí ceoil.
 • Cothromaíocht cur chuige atá praiticiúil agus teoiriciúil. 

Grúpaí gan a oiread tosaíochta/grúpaí neamh-incháilithe

 • Ní bheidh scoileanna agus institiúidí eile incháilithe ar iarratas a chur isteach.
 • Ní chuirfear maoiniú ar fáil ach amháin do thionscnaimh oideachais a bhaineann le ceol neamh-phríomhshrutha lasmuigh den scoil agus curaclam na scoile.
 • Music Education Partnerships in receipt of Music Generation funding at time of application are not eligible to apply Ní bheidh Páirtíochtaí Oideachas Ceoil atá ag fáil maoiniú Music Generation tráth an iarratas a chur isteach incháilithe ar chur isteach.
 • Níl comhlachtaí brabúis incháilithe ar iarratas a chur isteach.
 • Níl daoine óga aonair faoi bhonn 18 mbliana incháilithe ar iarratas a chur isteach.
 • Níl grúpaí a bhíonn ag seinm ar bhonn gairmiúil incháilithe ar iarratas a chur isteach.