19 Feabhra, 2018 - Foilsíonn an tAire Bruton Ciorclán ina leagtar amach socruithe nua i gcomhair páistí nach mian leo páirt a ghlacadh i dTeagasc ná in Adhradh Creidimh ar Scoil

D'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Richard Bruton T.D., inniu go bhfuil ciorclán foilsithe ag a Roinn ina leagtar amach cur chuige nua maidir leis na socruithe a dhéantar i gcomhair teagasc agus adhradh creidimh i scoileanna Iar-bhunoideachais de chuid na mBord Oideachais agus Oiliúna (BOO) agus in Iar-bhunscoileanna Pobail.

Is scoileanna il-sainchreidmheacha iad Iar-bhunscoileanna BOO agus Pobail a chuireann soláthar ar fáil dá bpobail áitiúla beag beann ar a gcomhdhéanamh. Nuair a bunaíodh na scoileanna sin i dtús báire, d'fhéadfadh sé a bheith réasúnach go nglacfadh scoil leis gur Chaitlicigh iad formhór a cuid scoláirí agus go socródh an scoil teagasc creidimh dá réir sin. Níl an cur chuige sin oiriúnach a thuilleadh, áfach. De bhrí go bhfuil an comhthéacs ag athrú, ní mór na cleachtais a athrú chun éifeacht a thabhairt don cheart bunreachtúil gan freastal ar theagasc creidimh.

Is é an t-athrú bunúsach atá sa chiorclán atá á fhoilsiú inniu gur chóir iad siúd nach mian leo teagasc a fháil ag teacht leis na riachtanais a bhaineann le haon chreideamh faoi leith a chur ar thráthchlár i gcomhair teagasc eile le linn na scoilbhliana seachas iad a bheith i mbun staidéir faoi mhaoirseacht nó i mbun gníomhaíochtaí eile.

Agus an t-athrú á fhógairt aige, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire Bruton ‘Cinnteofar leis na socruithe nua nach mbeidh páistí nach mian leo a bheith páirteach i dteagasc creidimh ina suí ar chúl an ranga ná á gcoinneáil sa leabharlann a thuilleadh’.

As seo amach, ní bheidh ar thuismitheoirí aistarraing ó theagasc creidimh a iarraidh. Caithfear mianta na dtuismitheoirí a fháil amach mar chuid den phróiseas a bhaineann le roghnú na n-ábhar a phleanáil agus a eagrú.

De réir na socruithe nua, a thiocfaidh i bhfeidhm láithreach, beidh ar scoileanna teagasc malartach a sholáthar ar an tráthchlár dóibh siúd nach mian leo teagasc a fháil in aon chreideamh. Chomh maith leis sin, ní mór dul i gcomhairle leis na tuismitheoirí maidir le socruithe na scoile i gcomhair adhartha agus i gcomhair imeachtaí creidimh, chun a fháil amach an mian leo go mbeadh a bpáistí páirteach iontu nó nach mbeadh. B'fhéidir go mbeadh ócáidí nó imeachtaí a mbeadh na tuismitheoirí ag iarraidh a bheith páirteach iontu agus beidh ar scoileanna pleanáil dá réir sin.

Céim thábhachtach is ea na socruithe nua seo do na scoileanna sin, ar scoileanna il-sainchreidmheacha iad atá ag freastal ar na páistí ina bpobail féin, beag beann ar chreideamh a bheith acu nó gan a bheith acu. Beidh an ciorclán seo ag teacht leis an obair atá ar siúl ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI) i scoileanna BOO lena chinntiú go léiríonn siad a nádúr il-sainchreidmheach i dtimpeallacht an lae inniu.

Dúirt an tAire Bruton “Tá sé tábhachtach go gcuirfeadh Iar-bhunscoileanna BOO agus Pobail, mar scoileanna il-sainchreidmheacha, an ciorclán seo i bhfeidhm ina iomláine mar go gcuireann sé deis thábhachtach ar fáil chun na hionchais atá ag tuismitheoirí agus ag scoláirí i sochaí atá ag athrú a shásamh. Ní fhéadfar an méid sin a bhaint amach ach amháin trí dhul i gcomhairle leis na tuismitheoirí, agus a gcuid mianta siúd a chur san áireamh sa ghnáthphróiseas pleanála in aon scoil’.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Foilsítear an ciorclán seo i gcomhthéacs Airteagal 44.2.4 de Bhunreacht na hÉireann agus Alt 30 den Acht Oideachais, 1998, ina bhforáiltear do Thuismitheoirí chun go bhféadfaidís a roghnú nach nglacfadh a gcuid páistí páirt i dteagasc agus in adhradh creidimh. Nuair atá an scoláire os cionn ocht mbliana déag d'aois, ní mór tuairimí an scoláire a lorg.
  • Baineann na socruithe sonracha sa chiorclán seo le hIar-bhunscoileanna BOO agus Pobail. Is scoileanna il-sainchreidmheacha iad sin a bhfuil sé mar chuspóir leo freastal ar a bpobail beag beann ar chomhdhéanamh na bpobal sin.
  • Ní athraítear an bunús il-sainchreidmheach ar a dtugtar teagasc creidimh faoi láthair leis an gciorclán ná ní leasaítear leis aon cheann de na gníomhais nó na hionstraimí dlí atá ag scoileanna.
  • De réir na socruithe nua, beidh ar scoileanna dul i gcomhairle leis na Tuismitheoirí mar chuid den phróiseas a bhaineann le hábhair a roghnú i dtaca le teagasc creidimh agus ní mór dóibh freisin tuairimí na dTuismitheoirí a lorg i dtaca le hadhradh creidimh agus seirbhísí eile. Féadfaidh tuismitheoirí rogha a dhéanamh go nglacfadh a bpáistí páirt i gcuid acu agus nach nglacfaidís páirt i gcinn eile, mar shampla, i gcás básanna sa scoil etc.
  • Tagann an ciorclán seo i bhfeidhm ó dháta a fhoilsithe.
  • Ar chúiseanna praiticiúla a bhaineann le cur i ngníomh, ní mór aird a thabhairt ar na socruithe reatha don churaclam atá ar an tráthchlár i gcomhair ranganna an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta.
  • Nuair a léirigh Tuismitheoir rogha an diúltaithe mar thuairim, seasfaidh an tuairim sin ar feadh na tréimhse atá fanta ag an scoláire sa scoil mura léiríonn Tuismitheoir tuairim eile ina dhiaidh sin.
  • Nuair a bunaíodh na scoileanna sin, d'fhéadfadh sé a bheith réasúnach go nglacfadh scoil leis gur Chaitlicigh iad formhór a cuid scoláirí agus go ndéanfadh an scoil socruithe ar an mbonn sin. Go stairiúil, rinne roinnt scoileanna freastal freisin ar riachtanais scoláirí as na pobail Phrotastúnacha áitiúla. D’fhéadfadh sé go mbeadh ar iar-bhunscoileanna BOO agus Pobail freastal ar na riachtanais atá ag creidimh mhionlaigh eile amach anseo.