21 Iúil 2017 - Foilsíonn an t-Aire Bruton an Suirbhé um Scileanna Saoil

D'fhoilsigh an t-Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD, torthaí an tSuirbhé um Scileanna Saoil inniu (Dé hAoine).

Cuireann an suirbhé seo sonraí ar fáil maidir le hábhair faoi leith bainteach le 'scileanna tábhachtacha saoil' laistigh de bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, Ionaid Ógtheagmhálacha agus Ionaid Oiliúna Pobail. Léiríonn torthaí an tsuirbhé eolas maidir le gníomhaíocht choirp agus itheachán sláintiúil, gnéithe den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus den Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG), chomh maith le haghaidh a thabhairt ar fhrithbhulaíocht, úsáid substaintí agus sábháilteacht ar bhóithre.

Agus an Suirbhé um Scileanna Saoil á fhoilsiú aige, ghabh an t-Aire Richard Bruton a bhuíochas leo siúd a ghlac páirt sa suirbhé ar líne: "Cuireann an suirbhé seo fianaise luachmhar ar fáil maidir leis an obair thábhachtach i mórán réimsí  atá ar bun inár scoileanna agus ionaid le folláine ghinearálta daltaí a chur chun cinn. Tarraingíonn an suirbhé aird ar na réimsí faoi leith a bhfuil dúshláin iontu agus rachaidh muid i mbun oibre le dul i ngleic leis na dúshláin sin".

I measc na bpríomhthorthaí, tugadh le fios go dtéann 97% de bhunscoileanna i ngleic le diúltú do phiarbhrú agus teacht aniar sna daltaí a fhorbairt ionas go ndéanfaidh siad na cinntí cearta. Tá beartais bia shláintiúil i bhfeidhm ag 92% acu. Níl beartas a chuireann cosc ar a bheith ag rith sa scoil ach ag 4% de scoileanna. Thuairiscigh 93% d'iar-bhunscoileanna go gcuireann siad lónta sláintiúla chun cinn lena gcuid daltaí. Is feabhas suntasach é seo ón 66% acu i 2012. Thuairiscigh 99% d'iar-bhunscoileanna go bhfuil comhairle daltaí acu, ag bronnadh guth foirmeálta ar a ndaltaí.

San áireamh i suirbhé 2015 bhí ceisteanna ar an nasc idir bunscoileanna agus suíomhanna oideachais luathbhlianta, rannpháirtíocht scoileanna le hOideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe, agus a nascanna le fiontraíocht áitiúil. Tá úsáid á baint as an suirbhé ar an leibhéal iar-bhunscoile freisin chun tacú le meastóireacht ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) atá á déanamh ag an gClár um Shláinte Ghnéis agus Thoirchis Ghéarchéime (SG & TG) de chuid Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Dáileadh an Suirbhé um Scileanna Saoil ar Ionaid Ógtheagmhálacha agus ar Ionaid Oiliúna Pobail (IOPanna) den chéad uair in 2015. Chuir cuimsiú na n-ionad seo sa suirbhé eolas luachmhar maidir le cleachtas sna hionaid ar fáil, eolas a bheidh in úsáid ag SOLAS i rith mheasúnaithe na n-ionad go luath.

Luaigh an t-Aire "Tá dea-nósanna á bhfáil ag ár bhfoghlaimeoirí i scoileanna, in Ionaid Ógtheagmhálacha agus in Ionaid Oiliúna Pobail san am i láthair. Tá siad ag foghlaim le bheith ina gcinnteoirí eolasacha agus tugtar an deis dóibh an teacht aniar a fhoghlaim a theastóidh uathu chun saol sláintiúil, muiníneach agus sona a bheith acu.Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl don Roinn Sláinte as ucht a róil phraiticiúil sa tionscnamh seo, agus as ucht ceithre duais crannchuir - dearbháin le haghaidh threalamh spóirt - a chur ar fáil do scoileanna a ghlac páirt sa suirbhé i 2015.”

Luaigh an t-Aire Stáit do Chur Chun Cinn na Sláinte Catherine Byrne, "Tá sé tábhachtach do shláinte an daonra san am i láthair agus sa todhchaí go bhfuil na príomhscileanna agus feasacht ag ár ndaoine óga le roghanna níos sláintiúla saoil a thógáil.  Tá ról lárnach ag Scoileanna, Ionaid Ógtheagmhálacha agus Oilúna Pobail i bhforbairt scileanna saoil a mbeidh tionchar acu ar ár dteaghlaigh agus ár bpobail níos leithne. Bronann torthaí an tSuirbhé um Scileanna Saoil léargas luachmhar dúinn maidir le réimse leathan ábhair agus an dul chun cinn atá ar siúl againn, agus tá an-áthas ar mo Roinn tacaíocht a thabhairt don tionscnamh seo. Cuirfidh torthaí an tSuirbhé muid ar an eolas maidir le feidhmiú an tionscnaimh Éire Sháintiúil,  i gcomhpháirtíocht leis an earnáil Oideachais".

Nótaí d'eagarthóirí:

Chuir an suirbhé 2015 tomhas ar fáil maidir le dul chun cinn i mórán réimsí beartais ón suirbhé deireanach in 2012 . Cabhróidh torthaí an tsuirbhé le tógáil beartais i mórán réimsí, gníomhaíocht choirp agus itheachán sláintiúil, gnéithe den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus den Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) san áireamh.

An ráta freagartha foriomlán a bhí ag an Suirbhé um Scileanna Saoil 2015 ná 53% ar leibhéal bunscoile, 33% ar leibhéal iar-bhunscoile. An ráta freagartha foriomlán a bhí ag an Suirbhé um Scileanna Saoil 2012 ná 68% ar leibhéal bunscoile, 52% ar leibhéal iar-bhunscoile. Tá lámháil earráide, mar sin, de thart ar 2% ag na torthaí ar leibhéal bunscoile agus 5% ar leibhéal iar-bhunscoile.

Le spreagadh a thabhairt do scoileanna páirt a ghlacadh sa suirbhé, iontráladh gach scoil a bhí rannpháirteach ann isteach i gcrannchur do dhearbháin le haghaidh threalamh spóirt.  Gheobhaidh na scoileanna seo a leanas dearbháin:

Bunscoileanna

SN Seachnaill Naofa, Dún Seachlainn, Co. na Mí. 

Bunscoil Naomh Mhuire, Béal na mBuillí, Co. Ros Comáin.

Iar-bhunscoileanna 

Coláiste Bháile Mhic Éinigh, Bóthar Bhaile Mhic Éinigh, Droichead Átha.

Muckross Park College, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 4.