22 Meán Fómhair, 2017 – Osclaíonn an tAire Bruton ceann de na hIar-bhunscoileanna Gaeilge is mó sa tír

Tá an tAire chun os cionn 20 seomra ranga a oscailt i nGaillimh freisin, agus san iomlán is fógra é seo de níos mó ná €17 milliún infheistíochta sa Chontae.

Inniu (Aoine, 22 Meán Fómhair 2017), déanfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D. Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach a oscailt go hoifigiúil. Tá Coláiste na Coiribe ar cheann de na hiar-bhunscoileanna Gaeilge is mó sa tír. Osclóidh an tAire os cionn 20 seomra ranga freisin, atá scaipthe amach i measc 4 scoil áitiúla eile i nGailimh, agus cuid acu seo saintógtha do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Ar an iomlán is fiú €17 milliún d’infheistíocht ar fad na tionscnaimh seo agus rachaidh siad chun tairbhe timpeall is 2,100 scoláire sa chontae. Is infheistíocht an-suntasach ar fad í seo san oideachas sa cheantar áitiúil.

Agus é ag caint faoin bhfógra seo, arsa an tAire Bruton, “Tá lúcháir orm a bheith i nGaillimh inniu chun na háiseanna is nua-aimseartha seo sa tír a oscailt. Tá uaillmhian leagtha amach agam go mbeidh seirbhís oideachais na hÉireann ar an gcuid is fearr san Eoraip laistigh de dheich mbliana agus mar phríomhchuid den uaillmhian seo ní mór a chinntiú go mbeidh oideachas á chur ar ár bpáistí in áiseanna den chéad scoth. Tá luach na gcéadta milliún infheistíochta á dhéanamh againn gach bliain faoi na cláir éagsúla tógála scoile chun scoileanna agus síntí nua a sholáthar a rachaidh chun sochair do na mílte scoláire fud fad na tíre.

Sa bhliain 2017 féin:

  • Tá os cionn €330 milliún á infheistiú i bhfoirgnimh nua den chéad scoth agus i síntí mórscála
  • Tá €75 milliún á chaitheamh ar shíntí seomraí ranga ar scoileanna atá ann cheana
  • Táthar ag soláthar 20,000 áit bhreise scoile

Is iontach an sampla atá sa lá inniu féin ar thoradh na hinfheistíochta atá ar siúl againn. Is iontach an lá é do mhórphobal na scoile, go háirithe do na scoláirí agus do na múinteoirí ar fad a bhainfidh leas as na háiseanna nua seo den chéad scoth.”

Nótaí do na hEagarthóirí

Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach:-

Tá an foirgneamh nua scoile seo do Choláiste na Coiribe suite ar láithreán úrnua agus freastalóidh sé ar rollú 720 scoláire idir scoláirí atá ann cheana agus riachtanas déimeagrafach atá ag teacht chun cinn sa cheantar. Tá maoiniú tuairim is €12.5m curtha ar fáil ag an Roinn don tionscnamh seo.

Scoil Náisiúnta Scoil Mhuire, Órán Mór

Déanfaidh an tAire “an fód a iompú” go hoifigiúil ar an gcéad chéim de mhórthionscnamh don scoil seo a sholáthróidh 7 seomra ranga príomhshrutha chomh maith le hAonad neamhord speictream an uathachais. I gcás Scoil Mhuire, tá an tionscadal tógála cineachta lena sheachadadh ar Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Mhaigh Eo. Beidh an costas a bhaineann le céim a 1 den tionscadal seo timpeall ar €1.5 milliún.

Scoil na mBuachaillí, Órán Mór (Scoil Íosaif Naofa):-

Deánfaidh an tAire síneadh buan ar Scoil Íosaif Naofa a oscailt go hoifigiúil. Tugadh an síneadh buan seo chun críche sa bhliain 2016 chun 4 sheomra ranga príomhshrutha a sholáthar (in ionad réamhdhéantán), 3 mhúinteoir riachtanais speisialta agus seomra ranga amháin mar aonad neamhord speictream an uathachais. Rinneadh an tionscadal a chineachadh chuig údarás na scoile lena sheachadadh agus sholáthair an Roinn maoiniú dar suim thart ar €1 milliún.

Scoil Náisiúnta Choillte Mhuirlinne, Dabhach Uisce

Inniu ardóidh an tAire brat chun ceiliúradh a dhéanamh ar thiomantas na scoile i dtreo na hilchultúrthachta.

Coláiste Naomh Bríd, Baile Locha Riach:-

Le linn a chuairte tabharfaidh an tAire cuairt ar Choláiste Naomh Bríd, i mBaile Locha Riach chomh maith, áit a n-osclóidh sé go hoifigiúil síneadh buan na scoile. Sa tionscadal seo tá 5 ghnáthsheomra ranga, seomra amháin teicneolaíocht na hinnealtóireachta/na miotalóireachta, saotharlann eolaíochta amháin, seomra amháin eacnamaíocht bhaile agus seomra amháin staidéar foirgníochta. Is iar-bhunscoil chomhoideachais í Coláiste Naomh Bríd. Tá tionscadal tógála Naomh Bríde cineachta lena sheachadadh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin. Sholáthair an Roinn tuairim ar €1.3 de mhaoiniú agus faoi láthair freastalaíonn an coláiste ar rollú os cionn 600 scoláire.

Coláiste Chilleáin Naofa, Béal Átha na Sluaighe:-

Inniu osclóidh an tAire Bruton síneadh buan chun 4 ghnáthsheomra ranga, a tugadh chun críche sa bhliain 2015, a sholáthar. Is iar-bhunscoil chomhoideachais é Coláiste Chilleáin Naofa. I gcás Choláiste Chilleáin Naofa, rinneadh an tionscadal tógála a chineachadh lena sheachadadh go Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe/Ros Comáin ar sholáthair an Roinn tuairim is €700,000 de mhaoiniú ar a shon. Tá 169 scoláire ar rollú na scoile faoi láthair.