14 Meán Fómhair, 2017 - Uirlis Nua chun cabhrú le Scoileanna a gCumas Digiteach a Fheabhsú Seolta ag an Aire Bruton

Tá an Creat Foghlama Digití do scoileanna á chur ar fáil do gach bunscoil agus iarbhunscoil inniu

 

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Richard Bruton T.D., go bhfuil an Creat Foghlama Digití do scoileanna á chur ar fáil do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna ó inniu ar aghaidh.

Soláthraíonn an Creat treochlár chun cabhrú le scoileanna an bunathrú ar theagasc agus foghlaim mar thoradh ar theicneolaíochtaí digiteacha nua a bhainistiú.

Is éard a dhéanfaidh an creat:

 • Cabhrú le scoileanna agus le múinteoirí aonair an tslí le huas-sciliú a dhéanamh a phleanáil, d’fhonn poitéinseal na dteicneolaíochtaí digiteacha a bhaint amach
 • Soláthar a dhéanamh do mheastóireacht inmheánach agus seachtrach ar an tslí atá teicneolaíochtaí digiteacha á neadú i ngach gné de ghníomhaíocht scoileanna
 • Tacú le pleanáil i réimsí mar litearthacht, uimhearthacht agus STEM, réimsí a bhfuil fócas traschuraclaim de dhíth ina leith.

 

Beidh an Roinn ag lorg sampla de 50 scoil freisin le bheith rannpháirteach i dtriail nua ar an gcreat. Gheobhaidh na scoileanna a roghnófar tacaíochtaí forbartha gairmiúla saindírithe lena chur ar a gcumas glacadh agus dul i ngleic go hiomlán le teicneolaíochtaí digiteacha.

Cabhróidh an triail seo leis an gCreat a mhionleasú ionas gur féidir leis an cúnamh is fearr is féidir a thabhairt do scoileanna leas iomlán a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha. Nuair a chuimseofar an méid a bhfoghlaimeofar sa chreat, déanfar an creat a mhionsleasú agus a chur i bhfeidhm go hiomlán i ngach scoil agus i gclár oideachais do mhúinteoirí. Tá an uirlis, sa chruth ina bhfuil sí anois, fós ar fáil do scoileanna nach bhfuil rannpháirteach sa triail, lena húsáid, de réir mar a mheasann siad a bheith cuí, idir an dá linn.

Cuireann an Creat le raon athchóirithe ar an gcuraclam, agus tacaíonn leo, athchóirithe a bhfuiltear ag tabhairt fúthu faoi láthair i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna, lena n-áirítear na príomhscileanna sa tSraith Shóisearach agus tabhairt isteach bheartaithe na Ríomheolaíochta mar ábhar sa tSraith Shinsearach in 2018. Tá curaclam nua matamaitice bunscoile á fhorbairt freisin agus beidh gnéithe den smaointeoireacht ríomhaireachtúil mar chuid de.

Bunaíodh an Grúpa Comhairleach Feidhmithe, atá faoi threoir an Aire, chun athchóirithe a bhrú chun cinn maidir leis an tslí a úsáidtear agus a múintear teicneolaíocht i gcóras oideachais na hÉireann agus thug sé comhairle maidir leis an gCreat.  

 

Agus é ag moladh do scoileanna leas a bhaint as an deis uathúil seo, thug an tAire ar aird:

 

“Ní féidir éalú uaidh – tá an teicneolaíocht nua ag cur athrú réabhlóideach ar an tslí a ndéanann daoine óga rochtain ar fhaisnéis agus ar na gairmeacha beatha is dóigh a bheidh acu amach anseo. Cuid lárnach den uaillmhian fhoriomlán atá agam, go mbeidh córas oideachais na hÉireann ar an gceann is fearr san Eoraip laistigh de dheich mbliana, ná a chinntiú go bhfreagraíonn ár gcóras oideachais do na hathruithe seo.

Tá forbairt ar smaointeoireacht chruthaitheach agus scileanna réiteach fadhbanna go hiomlán riachtanach má tá leanaí chun a lánacmhainneacht a bhaint amach. Go sonrach, beidh a gcumas smaoineamh go criticiúil agus réitigh a fhorbairt sa domhan digiteach ríthábhachtach maidir lena mbeidh in ann dóibh sa saol. Táimid ag iarraidh a chinntiú go mbeidh Éire ábalta leas a bhaint as an réabhlóid dhigiteach atá ar bun. Tá roinnt gníomhartha sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2017 agus sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna a leagann béim ar ár dtiomantas sa réimse seo. Is ceann de na gníomhartha sin é seoladh an Chreata seo agus molaim do gach scoil dul i ngleic leis agus iad féin a chur chun tosaigh don triail chun í a fheabhsú.

 

Beidh ar bhainistíocht scoileanna ceannaireacht a chur ar fáil má táimid chun ár sprioc a bhaint amach, is é sin, teicneolaíochtaí digiteacha a neadú i dteagasc, i bhfoghlaim agus i measúnú. Tá an Creat Foghlama Digití do Scoileanna beartaithe chun múinteoirí agus scoileanna a threorú tríd an bpróiseas seo, idirchaidreamh a dhéanamh leo agus an bunathrú dearfach seo a chumasú, chomh maith le tógáil ar an obair luachmhar atá bainte amach sa réimse seo cheana féin.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Information-Communications-Technology-ICT-in-Schools/DLF.html

Tá an fhoirm léiriú spéise ar fáil ag: https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Information-Communications-Technology-ICT-in-Schools/ict-expression-of-interest-form.html

 

Nótaí don Eagarthóir:

An Creat Foghlama Digití (“An Creat”) a Thriail

 1. Réamhrá:

Maidir leis an bhfógra le déanaí ón Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D., faoi Chreat Foghlama Digití nua a fhorbairt do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna, tá an Roinn ag tabhairt cuireadh do scoileanna spéis a léiriú (“Léirithe Spéise”) sa Chreat a thriail ina scoileanna le linn na scoilbhliana 2017/2018.

Tugann sin deis do scoileanna, lena n-áirítear príomhoidí agus múinteoirí, a bheith rannpháirteach in eispéireas foghlama uathúil agus bunathraitheach don scoil uile maidir le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid do theagasc agus d’fhoghlaim ar bhealach faoi thacaíocht.      

Cé go mbeidh an Creat ar fáil do gach scoil don scoilbhliain 2017/18, ní bhfaighidh ach na scoileanna sin arna roghnú le bheith rannpháirteach sa triail diantacaíocht agus meantóireacht ó chomhghleacaithe gairmiúla. 

Táthar ag súil go gcuirfear an Creat i bhfeidhm, in am trátha, i ngach scoil agus mar chuid de gach clár oideachais do mhúinteoirí.

Cúlra an chreata

Is príomhchuspóir den Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020, Feabhsú, Teagasc agus Foghlaim, lena samhlaítear go n-osclóidh teicneolaíochtaí digiteacha cineálacha nua teagaisc agus foghlama, é an Creat Foghlama Digití a fhorbairt do scoileanna.  Ní leor é go mbeadh teicneolaíochtaí ar fáil sa seomra ranga agus sin amháin – is ceart go mbeadh sin neadaithe go domhain i ngach gníomhaíocht sa seomra ranga ach tacú le cur chuige tógachaíoch ar theagasc agus foghlaim. Cuireann an Creat Foghlama Digití an cur chuige seo ar theagasc agus foghlaim chun cinn.

Nascann an Creat le beartais agus straitéisí lárnacha eile de chuid na Roinne, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

 • Athrú ar an gcuraclam. Cuimseofar gnéithe den smaointeoireacht ríomhaireachtúil mar thoradh ar an gcuraclam matamaitice nua atá beartaithe a thabhairt isteach ag an leibhéal bunscoile. Ag an leibhéal iarbhunscoile, tá códú mar ghearrchúrsa sa tSraith Shóisearach cheana féin agus tabharfar Ríomheolaíocht isteach mar ábhar sa tSraith Shinsearach ó Mheán Fómhair 2018.
 • Modheolaíochtaí teagaisc atá níos gníomhaí a spreagadh ar fud an churaclaim
 • Forbairt ghairmiúil múinteoirí
 • Foghlaim agus rannpháirteacht mac léinn
 • Ag Féachaint ar ár Scoil 2016 – Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna a léiríonn cleachtas éifeachtach agus an-éifeachtach maidir le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid sa dá phríomhréimse, Teagasc agus Foghlaim agus Ceannaireacht agus Bainistiú.

 

Ag féachaint ar ár Scoil

Tá cur amach cheana féin ag scoileanna ar Ag Féachaint ar ár Scoil 2016 – Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna. Tá an Creat Foghlama Digití ailínithe go dlúth leis.

Roinntear an dá phríomhréimse, Teagasc agus Foghlaim agus Ceannaireacht agus Bainistiú isteach sna cheithre fearann céanna a dhéanann ionadaíocht ar na gnéithe de gach réimse atá ar leithligh óna chéile, cé go bhfuil gaol eatarthu. Cuirtear caighdeáin ar fáil ansin do gach ceann de na fearainn.

Luaitear na Caighdeáin mar an iompraíocht agus na tréithe a bhaineann le cleachtais i scoil atá éifeachtach agus a oibríonn go maith agus arís tá siad ailínithe leis an 32 Chaighdeán in Ag Féachaint ar ár Scoil 2016 – Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna.

Soláthraítear sa Chreat Foghlama Digití Ráitis faoi Chleachtais ina ndéantar cur síos ar chleachtais scoile atá “éifeachtach” agus “an-éifeachtach” do gach ceann de na 32 chaighdeán.

 

 1. Na Ráitis faoi Chleachtais:

Is éard is cuspóir leis na Caighdeáin cabhrú le scoileanna na réimse dá gcleachtas atá éifeachtach nó an-éifeachtach a shainaithint agus tosaíocht a thabhairt do na réimsí óna dteastaíonn feabhas, agus cabhrú leo turas feabhsúcháin a leagan amach.

Cuireann na Ráitis sin ar chumas múinteoirí agus ceannairí scoile pleanáil a dhéanamh maidir leis an tslí a ndéanann an scoil soláthar do thacú leis na teicneolaíochtaí digiteacha sin a neadú i gcleachtais teagaisc agus foghlama agus i gcleachtas aonair na múinteoirí.

Agus iad ag déanamh machnaimh ar an tslí is féidir le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha an próiseas teagaisc agus foghlama a fheabhsú, déanfaidh bainistíocht na scoile agus múinteoirí na gnéithe sin den teagasc agus den fhoghlaim atá éifeachtach nó an-éifeachtach cheana féin a shainaithint, chomh maith leis na háiteanna ina dteastaíonn feabhsú.

Tacófar leis na Ráitis ag cás-staidéir agus eisleamláirí dea-chleachtais. Tá roinnt ar fáil cheana féin agus forbrófar tuilleadh le linn na tréimhse trialaí agus de réir mar a éiríonn teicneolaíochtaí digiteacha níos neadaithe i dteagasc agus foghlaim ar feadh na scoileanna go léir.

 

 1. Cur i bhFeidhm

Tá an Creat Foghlama Digití agus Ag Féachaint ar ár Scoil 2016 – Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna araon leagtha amach chun an scóip is leithne is féidir a chur ar fáil do mhúinteoirí, do cheannairí scoile agus do dhaoine eile, maidir leis an sármhaitheas i dteagasc agus foghlaim, agus i gceannaireacht agus bainistíocht, a shainaithint agus a bhaint amach. Aithnítear sa Chreat Foghlama Digití go bhfuil scoileanna ag céimeanna éagsúla ar an turas feabhsúcháin scoile maidir le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha a neadú i dteagasc agus foghlaim.

Níltear ag súil go gcuirfí gach gné den Chreat nua san áireamh in aon ghníomhaíocht fhéinmhachnamhach nó mheastóireachta amháin. Is ceart féachaint ar an gCreat Foghlama Digití mar chumasóir ó thaobh féinmhachnamh agus feabhsú, ní mar sheicliosta dolúbtha. Tá sé ríthábhachtach ón tús go mbeidh comhthuiscint ag an bhfoireann ceannaireachta i ngach scoil ar an bhfáth agus ar an tslí is mian leis an scoil teicneolaíochtaí digiteacha a neadú i dteagasc agus foghlaim, agus go mbeidh gach scoil tiomanta é sin a dhéanamh.

Rogha amháin a d’fhéadfaí a ghlacadh ná modheolaíocht an phróisis sé chéim SSE chun an Creat Foghlama Digití a chur i bhfeidhm. Féadfaidh scoileanna roghnú freisin glacadh leis an gCreat Foghlama Digití mar an réimse fócais do theagasc agus foghlaim a fhorbairt mar chuid dá bpróiseas SSE.

Beidh treoirlínte pleanála foghlama digití ag gabháil leis an gCreat – acmhainn atá ceaptha chun tacú le scoileanna agus iad ag neadú teicneolaíochtaí digiteacha i dteagasc agus foghlaim agus mar chuid den fhorbairt ar Phlean Foghlama Digití.