16 Feabhra, 2017 - Tugann An Roinn Oideachais agus Scileanna cuireadh iarratais a dhéanamh ar dheontais faoin Scéim Sparánachta nuabhunaithe don Oideachas Ceoil Neamh-phríomhshrutha 2017

Inniu, thug an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD,cuireadh iarratais a dhéanamh ar dheontais faoin Scéim Sparánachta nuabhunaithe don Oideachas Ceoil Neamh-phríomhshrutha 2017.

Is é is cuspóir leis an scéim tacaíocht le deontas airgid a thabhairt do thionscnaimh bhunaithe atá ar mhionscála i dtaca le ceol neamh-phríomhshrutha/ceol pobail nach bhfuil aon rochtain acu ar mhaoiniú poiblí de chineál eile nó nach bhfuil ach rochtain theoranta acu air. Níl sé i gceist go n-úsáidfí na deontais i gcomhair caiteachas caipitiúil, ach is féidir iad a úsáid i gcomhair uirlisí. Is ionann agus €100,000 an buiséad iomlán atá ar fáil.

Dúirt an tAire Richard Bruton, “Tá an-áthas orm gur féidir linn an deontas seo a thairiscint chun cuidiú le cothú a dhéanamh ar ár gceoltóirí óga cumasacha. Cheana féin, tacaíonn an Roinn leis an oideachas ceoil le roinnt tionscnamh lena n-áirítear ceol ar an gcuraclam, Giniúint Ceoil agus anois leis an scéim sparánachta seo. Tá súil agam go gcuideoidh an tionscnamh seo le tírdhreachanoideachais ceoil in Éirinn a mhúnlú tuilleadh agus tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do thallann sa todhchaí.”

Déanfaidh an Coiste um Oideachas Ceoil Neamh-phríomhshrutha atáá mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna na hiarratais a bhreithniú. 

Na critéir a bhaineann le roghnú Iarratas

Déanfar iarratais ó eagraíochtaí/ ó ghrúpaí a léiríonn na nithe seo a leanas a bhreithniú:

 • Dea-theist atá seanbhunaithe maidir le hoideachas ceoil a sholáthar
 • Soláthar seirbhíse sa réimse a bhaineann le hoideachas ceoil neamh-phríomhshrutha/ceol pobail
 • Oideachas ceoil neamh-phríomhshrutha a sholáthar do dhaoine óga ocht mbliana déag d'aois agus níos óige
 • Torthaí maithe foghlama ag an rannpháirtithe

Tabharfar tús áite do na heagraíochtaí/grúpaí sin ar féidir leo a léiriú go ndéanann siad freastal ar ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch.

Chomh maith leis sin, cuirfidh ár miantai leith an nithe seo a leanas bonn eolais faoin roghnú a dhéanfaimid ar thograí:

 • Raon geografach náisiúnta, nuair is féidir
 • Raon de sheánraí ceoil
 • Cothromaíocht idir cuir chuige phraiticiúla agus theoiriciúla

Grúpaí neamh-incháilithe/nach bhfuil ardtosaíocht acu

 • Ní bheidh scoileanna agus institiúidí oideachais eile incháilithe chun iarratas a dhéanamh
 • Ní chuirfear maoiniú ar fáil ach amháin do thionscnaimh oideachais a bhaineann le ceol neamh-phríomhshrutha lasmuigh de churaclam na scoile
 • Níl Comhpháirtithe Oideachais Ceoil a bhfuil maoiniú i dtaca le Giniúint Ceoil á fháil acu nuair atá an t-iarratas á dhéanamh incháilithe chun iarratas a dhéanamh
 • Níl cuideachtaí brabúis incháilithe chun iarratas a dhéanamh
 • Níl mionaoisigh aonair atá faoi ocht mbliana déag d'aois incháilithe chun iarratas a dhéanamh
 • Níl grúpaí taibhithe gairmiúla incháilithe chun iarratas a dhéanamh

Chun Iarratas a dhéanamh

Tá foirm iarratais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne ag an nasc seo a leanas -

Íoslódáil an fhoirm ar do ríomhaire féin, le do thoil, ‘sábháil mar’ í agus déan na ranna ar fad a chlóscríobh agus a chomhlánú. Ní mór iarratais a chur isteach mar cheangaltán ar ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas agus chuige sin amháin - nmmebs2017@education.gov.ie

Is é an dáta deiridh i gcomhair iarratas ná an Aoine an 10 Márta 2017.