13 Feabhra, 2017 - Plean foilsithe ag an Aire Bruton chun aghaidh a thabhairt ar Mhíbhuntáiste Oideachais

108 Gníomh chun Cabhrú le gach Duine a Lánacmhainneacht a Bhaint Amach 

Tacaíochtaí Breise le cur ar Fáil do thart ar 110; chun Leasa tuairim is 20,000 Dalta   

Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUas. Richard Bruton, TD, Plean DEIS (Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh) 2017 inniu, a phlean chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachais.

Caithfidh an deis a bheith ag gach leanbh a lánacmhainneacht a bhaint amach, beag beann ar a gcúinsí. Tá cumas uathúil ag an oideachas na timthriallta míbhuntáiste a bhriseadh.

An sprioc fhoriomlán atá againn ná córas oideachais agus oiliúna na hÉireann a dhéanamh ar an gceann is fearr san Eoraip laistigh de dheich mbliana. Baineann Plean an lae inniu le bheith ar an dream is fearr chun poitéinseal an chórais oideachais a úsáid chun na timthriallta míbhuntáiste sin a bhriseadh trí thorthaí oideachais níos fearr.

Tógann an Plean ar thaithí na scoileanna DEIS atá ann cheana féin agus tarraingíonn ar dheachleachtas idirnáisiúnta. Leagtar amach ann spriocanna nua maidir le:

·        Litearthacht agus uimhearthacht a fheabhsú

·        Rátaí críochnaithe scoile a fheabhsú

·        Dul ar aghaidh chuig ardoideachas agus breisoideachas a fheabhsú

Aithníonn an Plean níos mó ná 100 gníomh a thacaíonn le míbhuntáiste oideachais lena chinntiú gur féidir le gach duine a lánacmhainneacht a bhaint amach. Áirítear ar na gníomhartha sin iad seo a leanas:

·        Múnla nua chun scoileanna a aithint ar bhealach cóir agus oibiachtúil chun acmhainní breise a chur ar fáil chun leasa tuairim is 20,000 leanbh agus thart ar 110 scoil

  • Beidh Scéim Leabhar ar Cíos a fheidhmiú éigeantach do scoileanna a bheidh rannpháirteach sa Chlár Tacaíochta Scoile faoi Mheán Fómhair 2017

·        Beidh mar aidhm ag sraith scéimeanna píolótacha nuáil agus cruthaitheacht i scoileanna a spreagadh agus tacóidh Ciste Sármhaitheasa i Scoileanna leis na tionscnaimh sin a fhorbairt; nuáil a spreagadh trí chnuasú scoileanna

·        Díriú ar thacaíochtaí do cheannairí agus múinteoirí scoile chun scileanna a thabhairt dóibh tacú le leanaí lánacmhainneacht a bhaint amach (e.g oiliúint i gceannaireacht ghairmiúil, cúrsaí ullmhachta do phríomhoidí nuacheaptha, cúrsaí meantóireachta agus cóitséala)

·        Rochtain a thabhairt do gach iarbhunscoil a bheidh rannpháirteach sa Chlár Tacaíochta Scoile ar chomhairleoir gairmthreorach tiomnaithe

  • An t-aistriú ó réamhscoileanna go dtí scoileanna náisiúnta i bpobail a fheabhsú do leanaí, ag tógáil ar láidreacht chláir mar ABC

·        Leagfaidh scoileanna amach spriocanna a bheidh sonrach, intomhaiste, inscroichte, réadúil agus am-shonrach, lena n-áirítear  spriocanna do litearthacht agus uimhearthacht, Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) agus ceannaireacht, agus meastóireacht a dhéanamh orthu gach bliain

  • Aonad Forbartha DEIS a bhunú sa Roinn Oideachais agus Scileanna chun tacú le cur i bhfeidhm idirghabhálacha nua agus cabhrú leis na hacmhainní riachtanacha a fháil ó na gníomhaireachtaí tacaíochta éagsúla
  • 10 síceolaí NEPS breise a cheapadh chun tacaíochtaí chuig scoileanna DEIS a fheabhsú
  • Cuirfidh Boird Oideachais agus Oiliúna socruithe for-rochtana foirmiúla ar bun le scoileanna DEIS chun rochtain a spreagadh trí na bealaí oideachais atá ann cheana féin
  • Leathnófar an Chomhpháirtíocht Gnó Scoileanna chun freastal ar scoileanna nua san áireamh sa Chlár Tacaíochta Scoile

 

Dúirt an tAire Bruton:

“Caithfidh an deis a bheith ag gach leanbh a lánacmhainneacht a bhaint amach, beag beann ar a gcúinsí. Tá cumas uathúil ag an oideachas na timthriallta míbhuntáiste a bhriseadh. Is é bun-aidhm an Rialtais seo ár ndul chun cinn eacnamaíoch a chothabháil agus é a úsáid chun sochaí chóir agus chomhbhách a chruthú. Níl réimse ar bith níos tábhachtaí don fhís seo ná an t-oideachas.

“Tá an t-ádh linn in Éirinn go bhfuil gairm mhúinteoireachta chomh díograiseach agus tiomanta againn. Leanfaidh ár múinteoirí agus ceannairí scoile ar aghaidh ag imirt ról ríthábhachtach i gcabhrú le leanaí a lánacmhainneacht a bhaint amach. Caithfimid tacú lenár múinteoirí agus lenár gceannairí scoile, trí uas-sciliú, meantóireacht agus cóitseáil, ionas go mbeidh siad in ann pleanáil, feidhmiú agus tacú. 

“Forbraíonn ár bplean an deachleachtas ionas gur féidir scoileanna a aithint do thacaíocht bhreise ar bhealach cóir agus oibiachtúil.  Úsáidfimid cuir chuige nua ar bhonn píolótach chun nuáil agus torthaí níos fearr do leanaí a spreagadh. Is féidir sin a phríomhshruthú in imeacht ama.  

“Cuirfear tacaíochtaí breise ar bun, mar shampla soláthar breise NEPS, soláthar d’fhorbairt ghairmiúil tosaíochta agus scéimeanna leabhar ar cíos. 

“Cuireann ár bplean tacaíochtaí ar fáil d’fhoghlaimeoirí de gach aois. Is mian liom tuilleadh daltaí a fheiceáil ag leanúint ar aghaidh chuig ardoideachas agus breisoideachas. Caithfimid bealaí níos fearr a fhobairt dóibh.

“Is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le gach duine a chuir le forbairt an Phlean seo agus táim ag tnúth le bheith ag obair le scoileanna agus tacú leo chun a spriocanna a bhaint amach.”

“Bhí mé an-sásta cuairt a thabhairt ar Scoil Náisiúnta Our Lady Immaculate Junior National School i nDarndál inniu chun ár bplean nua maidir le haghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachais a sheoladh.”

Cuirfear an clár tacaíochta scoileanna DEIS i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2017, agus oibreofar go leanúnach le comhpháirithe oideachais agus páirtithe leasmhara eile lena chinntiú go seachadófar a chuspóirí go rathúil.

Thug an tAire Bruton cuairt ar Scoil Náisiúnta Shóisearach Muire Gan Smál i nDarndál inniu, bunscoil i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, chun a phleananna a leagan amach maidir le deiseanna do leanaí as limistéir faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú.  

Táthar ag tabhairt liosta de na scoileanna a gheobhaidh sochair bhreise chun críche agus foilseofar go luath é.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tá Plean Gnímh DEIS 2017 ar fáil ag:

http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf

Plean Gnímh DEIS 2017

Ár spriocanna faoin bPlean seo

D’fhonn na spriocanna atá leagtha amach againn a bhaint amach, agus ag tógáil ar na cúig phríomhsprioc atá leagtha amach sa Phlean Gnímh don Oideachas 2016-2019, is iad na Príomh-Spriocanna atá leagtha amach againn dúinn féin sa Phlean DEIS seo:

1.   Creat measúnaithe níos láidre agus níos freagrúla  a chur i bhfeidhm chun scoileanna a aithint agus leithdháileadh éifeachtach acmhainní a dhéanamh  

2.   Taithí foghlama agus torthaí daltaí i scoileanna DEIS a fheabhsú

3.   Cumas ceannairí scoile agus múinteoirí gníomhú, pleanáil agus acmhainní a úsáid a mhéid is fearr is féidir

4.   Tacú le dea-chleachtas i scoileanna agus é a chothú trí chomhoibriú idirghníomhaireachta

5.   Tacú le hobair scoileanna tríd an taighde, faisnéis, meastóireacht agus aiseolas a thabhairt chun spriocanna an phlean a bhaint amach

 

Leagtar amach sa Phlean DEIS, a thagann in áit an Phlean Ghnímh reatha a seoladh i 2005 , ár bhfís maidir le hidirghabháil amach anseo sa réimse ríthábhachtach na cuimsitheachta sóisialta i mbeartas oideachais.

Príomhghné den Phlean ná modh níos freagrúla agus níos solúbtha chun scoileanna a aithint lena gcur san áireamh sa  SSP a bhraitheann ar shonraí arna gcoinneáil go lárnach ag DES agus CSO.  Ceadóidh an múnla nua do scoileanna a aithint go cruinn i dtéarmaí chúlra socheacnamaíoch an chohóirt daltaí, agus acmhainní agus riachtanas oideachais a mheaitseáil níos fearr. Cuirfidh an próiseas nua seo deireadh leis an ngá le próiseas iarratais agus mar sin laghdófar an t-ualach riaracháin ar scoileanna.

Gné thábhachtach eile ná tabhairt isteach shraith tionscadal píolótach atá dírithe ar bhearta a thabhairt isteach a léirítear go n-oibríonn siad go maith chun torthaí dhaltaí faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú. An aidhm leis sin ná nuáil agus cruthaitheacht i scoileanna a spreagadh agus tacófar le forbairt na dtionscnamh seo trí Chiste  Sármhaitheasa Scoileanna. Is iad na bearta saindírithe atá le cur san áireamh Ceannaireacht Scoile, líonrú/cnuasú Scoileanna, modheolaíochtaí teagaisc, gach tacaíocht a chomhtháthú i bpobail, úsáid níos mó a bhaint as seirbhísí HSCL.

Beidh comhoibriú agus oibriú idir-ghníomhaireachta lárnach le go n-éireoidh leis an bPlean seo agus tá roinnt gníomhartha ann lena chinntiú go dtarlóidh sin.   

Athbhreithniú cuimsitheach ar an gClár DEIS reatha, deachleachtas idirnáisiúnta, agus ionchur ó Ghníomhaireachtaí agus Ranna Rialtais, comhpháirtithe oideachais agus páirtithe leasmhara eile, is cúis leis an bPlean seo. 

Scoileanna le cur san áireamh:

Gheobhaidh thart ar 110 scoil tacaíochtaí breise. Tá mionsonraí faoi na scoileanna a gheobhaidh tacaíochtaí breise á gcur le chéile agus fógrófar go luath iad.

Ár bhFís

Go mbeidh an tOideachas ina bhealach cruthaithe chuig deiseanna níos fearr do dhaoine i bpobail atá i mbaol míbhuntáiste agus eisiamh sóisialta.

Ár nUaillmhian

A bheith ar an dream is fearr san Eoraip maidir leis an oideachas a thapú chun bacainní a shárú agus deireadh a chur leis an timthriall de mhíbhuntáiste idirghlúine trí fhoghlaimeoirí a chumasú a bheith rannpháirteach agus rathúil agus cur go héifeachtach leis an tsochaí i ndomhan atá ag athrú.

Ár Spriocanna

D’fhonn an fhís a bhaint amach, tá sraith spriocanna uaillmhianacha leagtha amach againn.

BeartSprioc

rátaí litearthachta deis[1]

[Táscairí ábhartha: Measúnuithe Náisiúnta ar Léitheoireacht Bhéarla agus Matamaitic (NAERM); Clár do Mheasúnú Mac Léinn Idirnáisiúnta (PISA)]

An céatadán daltaí i rang a dó agus rang a sé i scoileanna DEIS Banda 1 a fheidhmíonn ag Leibhéal 3 nó níos airde i litearthacht léitheoireachta a ardú ó 18% agus 21% go 25% agus 27% faoi seach faoi 2020

An céatadán de mhic léinn 15 bliana d’aois i scoileanna  DEIS atá ag feidhmiú ag leibhéal 4 nó níos airde i litearthacht léitheoireachta a ardú ó 28% go dtí os cionn 33% faoi 2020

An céatadán de mhic léinn 15 bliana d’aois i scoileanna  DEIS atá ag feidhmiú ag leibhéal 5 nó níos airde i litearthacht léitheoireachta a ardú ó 7% go dtí os cionn 10% faoi 2021

An céatadán daltaí i rang a dó agus rang a sé i scoileanna DEIS Banda 1 a fheidhmíonn ag leibhéal 1 nó faoi i litearthacht léitheoireachta a laghdú ó 44% agus 47% faoi seach go dtí 40% faoi 2020

An céatadán mac léinn 15 bliana d’aois i scoileanna DEIS a fheidhmíonn ag leibhéal 1 nó faoi i litearthacht léitheoireachta a laghdú ó 16% go dtí faoi bhun 12% faoi 2020

Rátaí uimhearthachta DEIS[2]

An céatadán daltaí i rang a dó agus rang a sé i scoileanna DEIS Banda 1 a fheidhmíonn ag Leibhéal 3 nó níos airde a ardú ó 21% agus 19% go dtí 30% agus 27% faoi seach faoi 2020

An céatadán mac léinn 15 bliana d’aois i scoileanna DEIS a fheidhmíonn ag leibhéal 4 nó os a chionn sa mhatamaitic a ardú ó 23% go dtí os cionn 29% faoi 2020

An céatadán mac léinn 15 bliana d’aois i scoileanna DEIS a fheidhmíonn ag leibhéal 5 nó os a chionn sa mhatamaitic a ardú ó 6% go dtí os cionn 10% faoi 2020

An céatadán daltaí i rang a dó agus rang a sé i scoileanna DEIS Banda 1 a fheidhmíonn ag leibhéal 1 nó faoi sa mhatamaitic a laghdú ó 52% agus 50% go dtí 45% agus 42% faoi seach faoi 2020

An céatadán mac léinn 15 bliana d’aois i scoileanna DEIS a fheidhmíonn ag leibhéal 1 nó faoi sa mhatamaitic  a laghdú ó 22% go dtí faoi 16% faoi 2020

rátaí coinneála daltaí deisleanúint de rátaí coinneála ag an dara leibhéal a fheabhsú i scoileanna DEIS, ón ráta reatha 82.7% go dtí an norm náisiúnta, 90.2% faoi láthair, faoi 2025
Folláine na Mac Léinn

An Clár Múinteoirí Incredible Years i mBunscoileanna DEIS a leathnú chun an rochtain a ardú ó c. 20,000 foghlaimeoir i 130 scoil go dtí 104,000 foghlaimeoir i 646 scoil faoi 2019

An Clár Friends i scoileanna DEIS a leathnú chun rochtain a ardú ó c. 25,000 foghlaimeoir i 275 scoil go dtí 172,000 foghlaimeoir i 831 scoil faoi 2019

Dul ar Aghaidh chuig Ardoideachas agus Breisoideachas

An céatadán daoine ón ngrúpa oibrithe intleachta san Ardoideachas a ardú go dtí 30% faoi 2019

An céatadán daoine ón ngrúpa oibrithe neamhoilte/breacoilte san ardoideachas a ardú go dtí 35% faoi 2019

An céatadán mac léinn lánfhásta céaduaire san ardoideachas a ardú go dtí 16% i gcás mac léinn lánfhásta lánaimseartha agus go 24% i gcás mac léinn lánfhásta lánaimseartha agus páirt-aimseartha/solúbtha faoi  2019

An céatadán mac léinn a bhíonn ag staidéar ar bhonn páirt-aimseartha/solúbtha san ardoideachas a arDú go dtí 22% faoi 2019

An céatadán iontrálaithe nua san ardoideachas ar cháilíocht bhreisoideachais an t-údar a ligtear isteach san ardoideachas iad a ardú go dtí 10% faoi 2019

An líon taistealaithe Éireannacha san ardoideachas a ardú go dtí 80 faoi 2019

Oideachas Múinteoirí

an rochtain ag mic léinn ó spriocghrúpaí ar oideachais múinteoirí tosaigh a mhéadú faoi 2018

Cur leis na cláir oideachais múinteoirí agus forbartha gairmiúla chun tacú le hionchais mac léinn a ardú i measc mac léinn maidir lena n-acmhainneacht ardoideachais

RAnnchuidiú TuismitheoiríAn méid rannchuidithe lena bpobail scoile a fheabhsú trí phleanáil scoile níos fearr agus trí phleanáil seirbhísí the level of parental engagement in Tusla
Naisc leis an bPobalNaisc a chabhraíonn le mic léinn a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí pobail a fheabhsú trí phleanáil scoile níos fearr agus rannchuidiú níos fearr le Coistí Forbartha Pobail Áitiúla, agus le Coistí Seirbhísí do Leanaí agus Daoine  Óga

Tá na spriocanna sin leagtha amach de réir na méadrachta atá ar fáil ach tá sé i gceist againn leanúint dár gcumas cláir a thomhais le táscairí nua.

 

 

Cad is Brí le A Bheith ar an Dream is Fearr san Eoraip

·        Taithí foghlama chuig na caighdeáin idirnáisiúnta is airde a chur ar fáil

·        Leas a bhaint as an oideachas chun bacainní a bhriseadh do ghrúpaí i mbaol eisiaimh agus an tagarmharc maidir le huilechuimsitheacht shóisialta a leagan amach

·        Foghlaimeoirí de gach aois agus cumas a chumasú le bheith rannpháirteach agus rathúil i ndomhan atá ag athrú

·        Ceannaireacht sa nuáil agus i réimse leathan beart; eolaíocht, cultúr, fiontar agus seirbhís phoiblí

·        Caidrimh láidre a chruthú idir fiontar agus oideachas agus droichid láidre a thógáil leis an bpobal níos leithne

CRÍOCH


[1]Forbraíodh an sprioc mar chuid den Athbhreithniú Eatramhach ar an Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta don Fhoghlaim agus don Saol 2011-2020.

[2]Forbraíodh an sprioc mar chuid den Athbhreithniú Eatramhach ar an Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta don Fhoghlaim agus don Saol 2011-2020.