27ú Eanáir 2016 - Straitéis Náisiúnta Scileanna Éireann 2025 lainseáilte ag an Rialtas – Todhchaí na hÉireann

Colún lárnach i bplean an Rialtais chun an téarnamh a choinneáil ar siúl agus fás geilleagrach inbhuanaithe a chur ar bun is ea an Straitéis nua.

Inniu (Dé Céadaoin), lainseáil an Taoiseach agus an Tánaiste mar aon leis an Aire Oideachais agus Scileanna Jan O’Sullivan agus an Aire Scileanna, Taighde agus Nuálaíochta, Damien English, an Straitéis nua Náisiúnta Scileanna 2025 – Todhchaí na hÉireann, ag Institiúid Breisoideachais na Carraige Duibhe, Baile Átha Cliath.

Sainaithnítear sa Straitéis próifíl reatha scileanna na hÉireann, cuirtear ar fáil léi fís straitéiseach agus cuspóirí sainiúla maidir le riachtanais scileanna na hÉireann amach anseo, agus leagtar amach inti an bealach ina féidir an fhís agus na cuspóirí a bhaint amach.

De réir an Taoisigh, “Tá plean fadtéarmach ag an Rialtas chun an téarnamh a choinneáil ar siúl agus is é an chéad chéim den phlean sin ná tuilleadh jabanna agus jabanna níos fearr a chruthú.  Braitheann ár gcumas chun jabanna a mhealladh agus chun daoine dár gcuid a chur ag obair sna jabanna sin ar fhórsa oibre dea-fhoghlamtha, dea-oilte, inoiriúnaithe a bheith againn.  Tá sé mar aidhm leis an Straitéis Náisiúnta Scileanna seo córas oideachais agus oiliúna a sholáthar atá solúbtha go leor chun freagairt ar thimpeallacht atá ag athrú go mear agus lena bhféadfar an cumasc scileanna a sholáthar a bheidh ag teastáil thar na deich mbliana amach romhainn agus ina dhiaidh sin arís.  Cuid bhunriachtanach don tseift fhadtéarmach gheilleagrach atá againn chun lánfhostaíocht a bhaint amach is ea ár dtiomantas chun 50,000 ionad nua-aimseartha printíseachta agus oiliúnachta a sholáthar go dtí 2020 agus is ní é sin a bhfuilim meáite ar a sheachadadh.”

Dúirt an Tánaiste, “Táim sásta ach go háirithe de bharr go réiteofar an bealach leis an bplean seo chun 50,000 printíseacht agus oiliúnacht a sholáthar go dtí 2020, rud a measaim a bheith ina rogha ríthábhachtach as an raon de roghanna gairmeacha atá ann don óige.  Sa mhullach ar chabhair a thabhairt dóibh siúd atá gan fhostaíocht chun na scileanna a fháil a theastaíonn chun dul isteach sa bhfostaíocht, dírítear leis an straitéis freisin ar an uasoiliúint atá de dhíth orthu siúd atá fostaithe cheana féin.  De réir mar a bheidh an gheilleagar ag fás agus ag forbairt, beidh na riachtanais le hoideachas agus oiliúint a bheidh orthu siúd atá fostaithe ag fás agus ag forbairt sa chaoi chéanna.  Beidh tábhacht ag baint leis an uasoiliúint do gach duine fostaithe, is cuma faoina ngairm nó faoina leibhéil reatha scile.”

Ag labhairt di ag an lainse dúirt an tAire O’Sullivan, “Leagtar amach sa Straitéis nua Náisiúnta Scileanna seo tiomantas an Rialtais chun scileanna a fheabhsú agus a úsáid ar mhaithe le fás inbhuanaithe geilleagrach.  Tugtar cuntas ar an gcaoi lena bhféadfaimid fórsa oibre dea-oilte, inoiriúnaithe a fhorbairt a rannchuideoidh leis an leathadh geilleagrach, agus a bhainfidh leas agus tairbhe as.” 

“Leis an straitéis seo cinnteofar go mbeidh rochtain bhreisithe ann ar oideachas agus oiliúint ábhartha ar ardchaighdeán, mar aon le deiseanna chun scileanna a fhorbairt.  Tabharfar deis do dhaoine léi chun leas a bhaint as foghlaim agus taithí san ionad oibre, agus deis do chách chun rannpháirtíocht éifeachtach a ghlacadh sa gheilleagar agus sa tsochaí.”

Tá an Straitéis arna forbairt faoi shé chuspóir lárnach agus faoi raon cuimsitheach de bhearta agus aicsin a bhfuil sé mar aidhm leo feabhas a chur ar fhorbairt, soláthar agus úsáid scileanna thar na deich mbliana amach romhainn.  Áirítear i measc na mbeart lárnach sa phlean:

•           Comhairle Náisiúnta Scileanna nua a bhunú chun maoirsiú a dhéanamh ar thaighde agus ar thuar agus cur in ord tosaíochta riachtanas scileanna sa gheilleagar.

•           Na Fóraim Réigiúnacha Scileanna ar fud na tíre a fhorbairt a thuilleadh chun tacú le gafacht bhreisithe ag fostóirí le soláthróirí oideachais agus scileanna chun freastal ar riachtanais scileanna gach réigiúin ar leith.

•           Tacú le 50,000 ionad Printíseachta agus Oiliúnachta thar an tréimhse idir seo agus 2020.

•           Ráitis infhostaitheachta do chúrsaí lena gcur ar fáil ag soláthróirí Breisoideachais agus Oiliúna agus ag soláthróirí Ardoideachais.

•           Ráiteas Polasaí Oideachais Fiontraíochta a fhorbairt a bheidh mar bhonn eolais d’fhorbairt treoirlínte fiontraíochta do scoileanna.

•           A chinntiú go mbaineann na mic léinn go léir san Idirbhliain, i nGairmchlár na hArdteistiméireachta agus san Ardteistiméireacht Fheidhmeach i scoileanna, agus mic léinn lánaimseartha sa bhreisoideachas agus oiliúint agus san ardoideachas leas as socraíochtaí oibre, agus súil a choinneáil ar an ngníomhaíocht seo.

•           Athbhreithniú ar sheirbhísí treorach, uirlisí agus eolas faoi ghairmeacha do mhic léinn scoile agus aosaigh chun roghanna ar mhaithe le feabhais a shainaithint.

•           Athbhreithniú ar an Aois Fágála Scoile féachaint le hé a mhéadú.

•           Fócas breisithe ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus sprioc chun rannpháirtíocht sa bhfoghlaim ar feadh an tsaoil a mhéadú go dtí 15% faoi 2025 (ó 6.7% in 2014).

Cuirfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna ceannaireacht láidir ar fáil ar mhaithe lena chinntiú go gcuirfear an Straitéis i bhfeidhm go rathúil agus go mbainfear amach na haicsin seo.

Beidh sé mar aidhm ag an Straitéis a chinntiú go sásófar riachtanais reatha na hÉireann agus a riachtanais amach anseo maidir le fórsa oibre trí rannpháirtíocht mhéadaithe, gnóthachtáil oideachais, agus forbairt agus úsáid scileanna d’fhonn táirgiúlacht bhreisithe a bhaint amach agus tacú le rathúnas agus fás sóisialta agus geilleagrach.

Dúirt an tAire Scileanna, Taighde agus Nuálaíochta, Damien English T.D.:

“Is é an bunús atá leis an téarnamh a choinneáil ar siúl agus leis an bhfás geilleagrach inbhuanaithe amach anseo ná an bua a fháil sa chomórtas chun fostaithe tréitheacha a aimsiú.  Leis an Straitéis Náisiúnta Scileanna cinnteofar go mbeidh na scileanna ag ár gcuid fostaithe atá riachtanach chun go n-éireoidh leo agus go mbeidh na scileanna ag lucht Gnó na hÉireann atá riachtanach chun go mbeidh siad in ann leathadh.   

“Is é an fachtóir ríthábhachtach i gcás na straitéise seo ná an fhíor-chomhpháirtíocht idir earnáil an oideachais agus earnáil na fiontraíochta.  Tá áthas orm go gcuirfear ar bun leis an straitéis seo na struchtúir is gá chun an chomhpháirtíocht sin a chur i bhfeidhm.

“Tá printíseachtaí mar chuid rílárnach de sheachadadh na scileanna a theastaíonn ón bhfiontraíocht agus is mian liom daoine óga tréitheacha a spreagadh chun Printíseacht a mhachnamh go dáiríre mar bhunús le gairmréim fhíor-rathúil.”

Straitéis Náisiúnta Scileanna na hÉireann 2025

Críoch.