01 Feabhra, 2016 - Ábhar nua Ardteistiméireachta, An Pholaitíocht agus an tSochaí, á lainseáil ag an Aire O’Sullivan

Lainseáil Jan O’Sullivan TD, Aire Oideachais agus Scileanna, Céim 1 de chur i bhfeidhm ábhair nua don Ardteistiméireacht, An Pholaitíocht agus an tSochaí, i Luimneach ar Dé Luain 1ú Feabhra.  Is í an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta a reáchtáil an lainseáil agus áiríodh mar chuid den ócáid chomh maith ceardlanna agus seisiúin eile eolais do na scoileanna rannpháirteacha i rith an lae.  Mar aon le príomhoidí agus múinteoirí as na scoileanna rannpháirteacha, áiríodh sa lucht éisteachta raon d’oideachasóirí, saineolaithe ar an gcuraclam agus ionadaithe eile as comhlachtaí bainistíochta agus múinteoirí.  Dúirt an tAire san óráid a thug sí:  “Tá ríméad orm bheith anseo, agus a fheiceáil go bhfuil An Pholaitíocht agus an tSochaí á lainseáil i saol oideachas na hÉireann le linn mo thionachta mar Aire Oideachais agus Scileanna.  Le tamall fada anois, táim den tuairim go bhfuil sé de  phoitéinseal ag an ábhar seo dul i gcion go mór ar na mic léinn sa tsraith shinsearach, agus is mór an chúis áthais dúinne go léir anseo, táim cinnte, an lá seo a fheiceáil”.

Thug an tAire moladh don CNCM, faoina POF an CEO Dr Anne Looney, agus don Dr Roland Tormey a bhí mar phríomhailtire shonraíocht an ábhair.  Thug sí moladh don tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí a bheidh ag seachadadh an chláir oiliúna do mhúinteoirí as scoileanna Chéim 1, agus luaigh sí na scoileanna sin mar scoileanna a bhí le moladh ach go háirithe.  D’admhaigh sí go raibh dúshláin le sárú acu agus iad ag ullmhú don ábhar i mí Mheán Fómhair seo chugainn, ach dúirt sí: “Bheadh sé deacair áibhéil a dhéanamh faoi luach an ábhair seo don churaclam scoile agaibhse, agus don churaclam náisiúnta in am tráth.  Tá an beagán díbhse ionadaíoch do na 40 scoil nó mar sin atá ag déanamh an aistir seo in 2016, ach tá sibh in bhur gceannródaithe don iomaí duine a thiocfaidh in bhur ndiaidh”.

Léirigh iomlán de 115 scoil spéis, rud gur díol iontais é i gcás ábhair nua.  Dúirt an tAire go raibh ríméad uirthi go raibh a Roinnse in ann ionaid a thairiscint don oiread sin scoileanna don chéad chéim seo, agus go mbeidh cóir curtha ar gach scoil eile a bhfuil spéis aici ann ó 2018 amach.

Ceann de thionscadail oidhreachta na Roinne Oideachais agus Scileanna faoina clár comórtha do 2016 is ea An Pholaitíocht agus an tSochaí, ábhar a fheictear mar ábhar chun cabhrú le mic léinn tógáil ar eachtraí an ama a chuaigh thart agus foghlaim uathu, d’fhonn cur ar a gcumas dul chun cinn a dhéanamh amach anseo.  Thapaigh an tAire an deis na scoileanna uile a spreagadh chun bheith gafa le cuid eile de chlár na Roinne, chun ‘Forógra do Ghlúin Nua’ dá gcuid féin a scríobh agus é a nochtadh ar Lá an Fhorógra, an 15ú Márta seo chugainn.

Mar dhearcadh áitiúil, luaigh an tAire oidhreacht Kathleen Clarke (nee Daly) as Luimneach, agus an chaoi inar spreag sí na glúine ban sa pholaitíocht tar éis 1916.  Labhair sí ar cheisteanna mar an athghiniúint uirbeach agus fiú tionchar áitiúil an téimh dhomhanda, mar a chonacthas é le déanaí leis na tuilte, mar théamaí a d’fhéadfaí staidéar a dhéanamh orthu mar ghné den Pholaitíocht agus an tSochaí.  Labhair an tAire le gean chomh maith ar Pháirc Thuamhumhan in aice láimhe mar inspioráid fhéideartha do mhic léinn atá ag gabháil leis an ábhar, An Pholaitíocht agus an tSochaí, de bharr go bhfuil an-bhaint ag an mórtas pobail, an ilchultúrthacht agus an imeascadh sóisialta leis an staidiam sin.

Roimh di an focal scoir a rá, chogar an tAire gur de bharr fonn chun sochaí níos fearr a chur ar bun a tháinig sí chun bheith gafa le haicsean pobail, feachtais ar son ceart sóisialta, cearta na mban agus, sa deireadh thiar, leis an bpolaitíocht, ag rá di chomh maith: “Táim lánchinnte go mbeidh an t-ábhar nua seo ina inspioráid do ghlúin nua gníomhaíoch sóisialta agus polaitiúil in Éirinn, agus táim ag tnúth leis an am a bhfeicfidh mé an dea-thionchar a bheidh ag na mic léinn seo ar an tsochaí amach anseo”.

I gcás na mac léinn atá ag déanamh an ábhair nua seo ó mhí Mheán Fómhair 2016, beidh An Pholaitíocht agus an tSochaí mar ábhar iomlán do scrúdú na hArdteistiméireachta in 2018, ag an ardleibhéal agus ag an ngnáthleibhéal.

CRÍOCH