29 Aibréan, 2015- Leasú Bunúsach ar Ghráid na hArdteistiméireachta agus ar Chóras Pointí na LárOifige Iontrála á lainseáil ag an Aire Oideachais agus Scileanna

Inniu, lainseáil an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD, an leasú is suntasaí ar ghráid na hArdteistiméireachta agus ar phointí na LárOifige Iontrála le fiche bliain.

Is iad na príomhathruithe:

  • Córas nua grádála don Ardteistiméireacht – lena laghdaítear líon na ngrád ó 14 mar atá faoi láthair go 18
  • Tograí maidir le comhscála athbhreithnithe pointí don iontráil ar an ardoideachas
  • Raon níos leithne fochéimithe le hiontráil ar chláir ardoideachais
  • Anailís ar an intuarthacht san Ardteistiméireacht

Ag labhairt di ar maidin dúirt an tAire O’Sullivan, “Tháinig na leasuithe tábhachtacha seo as próiseas leathan comhairlithe.  Tá siad ceaptha chun freastal níos fearr ar mhic léinn, chun iad a spreagadh chun roghanna uaillmhianacha a dhéanamh agus chun laghdú a dhéanamh ar  na hardleibhéil den strus a bhaineann leis an Ardteistiméireacht faoi láthair.

“Tá córas grádála na hArdteistiméireachta fágtha gan athrú le breis is fiche bliain.  Méadaíonn an córas 14 grád atá ann faoi láthair an brú ar mhic léinn.  Níl ach 5% idir na gráid den chuid is mó, agus dá thoradh sin bíonn mic léinn ag iarraidh mionmhéaduithe faoin gcéad a fháil chun gráid níos airde a bhaint amach.  Tiocfaidh athrú air sin i gcás na mac léinn a bheidh ag iontráil ar an 5ú bliain i mí Mheán Fómhair agus ag seasamh na hArdteistiméireachta in 2017. 

“Léiríonn an taighde nach bhfuil an córas marcála atá ann faoi láthair ar aon dul leis an gcleachtas i dtíortha eile.  Mar shampla, úsáidtear 6 bhanda grádála sna scrúduithe leibhéal A i Sasana, sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann, úsáidtear cúig bhanda grádála in Albain agus tá ceithre cinn ag an Nua-Shéalainn.”

Leis an leasú ar ghráid na hArdteistiméireachta teastaíonn athrú chomh maith ar chóras pointí na LárOifige Iontrála.  Tá na hollscoileanna agus na hinstitiúidí teicneolaíochta ag forbairt chóras nua comhscála pointí faoi láthair agus foilseofar é tar éis do na comhairlí acadúla é a athbhreithniú.  Táthar ag foilsiú sampla dá phríomhghnéithe inniu.  Tá an córas athbhreithnithe pointí ceaptha chun roghnú randamach ionad ag an tríú leibhéal a íoslaghdú agus chun mic léinn a spreagadh chun dul isteach ar chúrsaí ardleibhéal trí laghdú ar an mbaol nach bhfaigheadh mic léinn ag an ardleibhéal pointí LárOifige Iontrála ar bith.

Adúirt an tAire: “Is mian liom a admháil an obair mhór a rinne na hollscoileanna agus na hinstitiúidí teicneolaíochta chun córas nua comhscála pointí a cheapadh.  Déanfaidh an córas atá molta íoslaghdú ar an rogha randamach don iontráil ar an tríú leibhéal – rud a chuireann frustrachas mór ar mhic léinn agus ar a muintir agus iad ag súil le dea-scéala tar éis gach babhta tairiscintí ón LárOifig Iontrála.  Leis an gcóras pointí atá molta gheobhaidh mic léinn a sheasann cúrsa ardleibhéal pointí do mharc idir 30 agus 39 ar pháipéar.  Tá sé seo ceaptha chun mic léinn a spreagadh chun bheith uaillmhianach agus muiníneach agus páipéar ardleibhéil a thógáil.   Cúiteoidh sé mic léinn a mbíonn aidhm ard acu agus a oibríonn go dian.”

Chuir an tAire O’Sullivan fáilte chomh maith roimh an tiomantas atá ag na hinstitiúidí ardoideachais do laghdú a dhéanamh ar líon na gcúrsaí fochéime, laghdú a thógfaidh ar obair atá ar siúl cheana: “Is tábhachtach ar fad an réimse leasúcháin é seo do mhic léinn.  Tá an-chuid bealach isteach sna cláir ardoideachais ina dtugtar raon roghanna mearbhallacha do mhic léinn dara leibhéal sa 6ú bliain agus is iomaí duine a mbíonn sé deacair acu a mbealach a aimsiú tríd an gcastacht seo.  Má thugaimid seans do mhic léinn eispéireas i bhfad níos leithne a bheith acu sa 1ú bliain agus má ligimid dóibh an speisialtóireacht a chur ar athló go dtí tráth níos déanaí sa chúrsa céime acu beidh céimithe  níos lánoilte againn sa bhfadtéarma.  Rachaidh sé seo chun tairbhe dóibhsean agus chun tairbhe don phobal mór chomh maith.”

Ba é an eilimint dheiridh den leasú a d’fhógair an tAire inniu ná an staidéar de chuid Choimisiún na Scrúduithe Stáit atá le foilsiú ar cheist na hintuarthachta san Ardteistiméireacht.  Fuarthas amach sa staidéar gurb é fírinne an scéil nach bhfuil scrúduithe na hArdteistiméireachta chomh intuartha sin, in ainneoin na tuairime atá ag mórán mac léinn agus daoine eile, agus gurb amhlaidh nach gcruthaíonn siad siúd a bhraitheann an iomairce ar iad a bheith intuartha chomh maith céanna leo siúd a dhéanann ullmhú níos iomláine do na scrúduithe.

CRÍOCH.