03 Nollaig, 2015 - Foilsiú Bhille na nOllscoileanna Teicneolaíochta á fhógairt ag an Aire O'Sullivan

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan T.D., inniu go bhfuil foilsiú Bhille na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2015 faofa ag an Rialtas.  Déanfaidh an Bille foráil do nua-aoisiú na hearnála Teicneolaíochta le struchtúir nua rialachais, próiseas chun institiúidí teicneolaíochta a chumasc agus próiseas reachtúil lena bhféadfaidh institiúidí cumasctha iarratas a chur isteach chun bheith ainmnithe mar Ollscoil Teicneolaíochta.

Ag fógairt di gur faomhadh an Bille, dúirt an tAire O’Sullivan, “Cuid thábhachtach de Straitéis Náisiúnta Ardoideachais an Rialtais é ollscoileanna teicneolaíochta ilchampas a bhunú ag a mbeidh misean ar leith chun ardoideachas fiontar-dhírithe ar ardchaighdeán a chur ar fáil dá gcuid réigiún agus d’Éirinn.  Céim thábhachtach i dtreo an leasú riachtanach seo a chur i bhfeidhm is ea foilsiú Bhille na nOllscoileanna Teicneolaíochta”.

Tá an Bille, a bheidh ar fáil ar shuíomh idirlín an Oireachtais sna laethanta amach romhainn, ar an gcéad píosa mór reachtaíochta i leith an ardoideachais a tugadh isteach ó 2006.

Déantar foráil sa Bhille d’athruithe suntasacha ar na struchtúir rialachais in earnáil na n-institiúidí teicneolaíochta.  Déantar foráil ann do chreatlach inniúlachta a úsáid ina leagfar amach na critéir a mheastar bheith riachtanach i gcás idir triúr agus ochtar ball den chomhlacht rialúcháin.  Leis na socruithe nua seo cinnteofar go mbeidh an saineolas ag comhlachtaí rialúcháin na nInstitiúidí Teicneolaíochta agus na nOllscoileanna Teicneolaíochta chun forbairt agus bainistíocht institiúidí ardoideachais nua-aoiseacha a mhaoirsiú agus áireofar inniúlacht i réimsí áirithe, mar shampla, rialachas corparáideach, airgeadas, dlí agus fiontar, ar na critéir chuí.

Nótaí d’Eagarthóirí

Stádas reatha Chuibhreannais na nOllscoileanna Teicneolaíochta:Maidir leis an bpróiseas chun Ollscoileanna Teicneolaíochta a fhorbairt, tá an dá chuibhreannas ag obair i dtreo cumaisc iomláin in 2016.  Is iad sin Cuibhreannas Bhaile Átha Cliath, atá déanta suas d’Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta Tamhlacht agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile an Bhlainséir, agus Cuibhreannas na Mumhan, atá déanta suas d’Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí agus Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí.

Féadfaidh na cumaisc atá beartaithe mar chuid den dá thionscadal, Cuibhreannas Bhaile Átha Cliath agus Cuibhreannas na Mumhan, dul ar aghaidh nuair a bheidh Bille na nOllscoileanna Teicneolaíochta achtaithe agus tús curtha leis na forálacha cuí.

Fuarthas léiriú spéise (an chéad chéim den phróiseas) níos luaithe i mbliana ó Chomhaontas Chonnacht-Uladh (Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo, Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn) agus thug an tAire faomhadh le déanaí do chur ar aghaidh an iarratais seo chuig Céim 2 den phróiseas chun na critéir a shásamh chun bheith ainmnithe mar Ollscoil Teicneolaíochta.

Maidir le hOllscoil Teicneolaíochta an Oir-Dheiscirt, tá réamhphróiseas éascaithe ar bun ag Cathaoirligh agus Uachtaráin Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach araon ó go luath i mí Mheán Fómhair, agus tá an dá pháirtí gafa go dlúth leis an bpróiseas sin.

Críoch