30 Samhain, 2015 - Acmhainn nua ar líne á lainseáil ag an Aire chun luathscileanna litearthachta a ghnóthú

Inniu, lainseáil an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, acmhainn nua ar líne, a bhfuil sé d’aidhm aige tacú le múinteoirí chun scileanna litearthachta daltaí óga bunscoile a fhorbairt.  Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) na ROS a rinne an taighde agus an fhorbairt i gcomhair na hacmhainne, Balanced Approach to Literacy Development in the Early Years.

Thagair an tAire O’Sullivan don tosaíocht atá á tabhairt ag a Roinnse faoin Straitéis Náisiúnta Litearthachta d’fheabhas a chur ar chaighdeán léitheoireachta na ndaltaí in ár scoileanna agus dúirt sí go raibh an acmhainn ag cur go suntasach leis na hacmhainní atá ar fáil cheana féin i scoileanna.  Beidh an Balanced Approach to Literacy Development in the Early Years mar chomhlánú ar Churaclam Teangacha na CNCM do pháistí ó na Naíonáin Shóisearacha go dtí an 2ú rang, a fhoilseofar go gairid.

Tá sé léirithe le taighde idirnáisiúnta ar an dea-chleachtas go dtagann feabhas ar chaighdeáin litearthachta i ngach cás má ghlactar cur chuige  sárdhírithe, leathan-bhunaithe, luath-idirghabhála, agus go mbíonn sé seo ina chabhair chun a chinntiú nach dtagann deacrachtaí leis an litearthacht chun cinn.

Toradh ar thionscadal comhoibríoch atá sa Balanced Approach to Literacy Development in the Early Years arna chur i gcrích ag síceolaithe oideachasúla in NEPS mar aon le cúig scoil náisiúnta i Luimneach, sa Chlár, i dTiobraid Árann agus i Loch Garman agus tiomsaítear ann in aon acmhainn amháin treoir chuimsitheach don tacaíocht litearthachta.  Aibhsíonn sé an dea-chleachtas laistigh de chóras na hÉireann mar aon leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta.  Fuarthas tacaíocht agus cabhair ó líon gníomhaireachtaí eile ar a n-áirítear an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, Lárionad Oideachais Luimnigh agus an tSeirbhís um Fhorbairt na Leabharlanna.

Féadfaidh múinteoirí ranga atá ag obair le páistíó na Naíonáin Shóisearacha go dtí an 1ú rang úsáid a bhaint as an acmhainn.  Féadfaidh sé bheith ina chabhair freisin do scoileanna gur mian leo feabhas a chur ar chaighdeáin léitheoireachta i mbealach córasach.  Gheobhaidh tuismitheoirí freisin treoir úsáideach ann faoin gcaoi le tacú lena gclann óg chun scileanna litearthachta a ghnóthú.  Tá sé le fáil saor in aisce ar shuíomh idirlín na ROS ar leathanach Acmhainní NEPS.

Mhol an tAire O’Sullivan an chomhobair idir NEPS agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus an comhoibriú inspioráideach idir NEPS agus Seirbhísí Leabharlainne Luimnigh.  Ghabh sí a buíochas ach go háirithe le foireann, tuismitheoirí agus mic léinn na gcúig scoil rannpháirteacha, a thoiligh go fial lena gcleachtas a bheith gafa agus roinnte ar fhíseán.  Tá múinteoirí i scoileanna eile tar éis a mheas cheana féin go bhfuil na gearrthóga físeáin inspioráideach, spreagthach.  Cheiliúir an tAire an ócáid trí theastais a bhronnadh ar gach scoil díobh mar chomhartha aitheantais ar an ionchur a bhí acu sa tionscadal agus ar an mbealach fial inar roinn siad an cleachtas a bhí acu.

Críoch