31ú Iúil, 2015 - FOILSIÚ CREAT DON tSRAITH SHÓISEARACH 2015 Á FHÓGAIRT AG AN AIRE

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, inniu go raibh Creat don tSraith Shóisearach 2015 foilsithe.

Leagtar amach sa doiciméad fís shoiléir agus cuntas mionsonraithe den chaoi ina ndéanfar leasú ar mhúineadh, foghlaim agus measúnacht sa tSraith Shóisearach chun a chinntiú go mbíonn eispéireas foghlama ag daoine óga a mbeidh an-spéis acu ann agus a bheidh ag teacht le riachtanais an 21ú céad. 

Adúirt an tAire O’Sullivan: “Tá an Creat don tSraith Shóisearach 2015 ag tógáil ar an doiciméad creata tosaigh a foilsíodh in 2012 agus tá caidreamh gníomhach leis na comhpháirtithe oideachais go léir mar bhonn eolais an-luachmhar faoi. 

“Tá deimhin déanta de agam go n-áireofar na forálacha cuimsitheacha maidir leis an gcur i bhfeidhm, a comhaontaíodh le ceardchumainn na múinteoirí i míonna Bealtaine agus Iúil seo caite, ina n-iomláine ar an gcreat nuashonraithe.

“Beidh na mic léinn againn ag croílár an phróisis fhoghlama agus beidh siad ag gabháil le curaclam nuachóirithe sna hábhair go léir.  Gheobhaidh siad taithí ar shlite nua foghlama agus ar raon leathan scileanna, agus beidh an mheasúnacht nuálach rangsheomra-bhunaithe ina taca leis an bhfoghlaim sin.

“Beidh an t-am gairmiúil agus na hacmhainní ag múinteoirí a theastaíonn uathu chun go n-éireoidh leo an tSraith Shóisearach nua a chur i bhfeidhm.

"Is cúis sástachta dom an cinneadh a rinne Coiste Feidhmiúcháin Aontas Múinteoirí Éireann agus Coiste Seasta Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire ballóid a reáchtáil dá gcuid ball maidir leis na tograí nua don tSraith Shóisearach.

“Leis an bpróifíl nua, Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí, gheobhaidh tuismitheoirí agus mic léinn pictiúr i bhfad níos iomláine, níos cothromaithe agus níos saibhrithe de dhul chun cinn agus de ghnóthachtálacha an mhic léinn ar fud na réimsí foghlama ar fad sa tSraith Shóisearach.

“Ina theannta sin, tá geallta agam do na comhlachtaí bainistíochta scoile agus d’ionadaithe ceannairí scoile go mbeidh na tacaíochtaí acu a theastaíonn chun an tSraith Shóisearach a chomhordú ag leibhéal na scoile uile de réir mar a rollófar an cur i bhfeidhm amach, agus faoi mhí Mheán Fómhair 2017 ach go háirithe.

“Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, le Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus le seirbhís tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí as an sár-obair a rinne siad chun na socruithe curaclaim, measúnachta agus tacaíochta gairmiúla a fhorbairt don tSraith Shóisearach nua.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire:  “Táim ag súil le cur i bhfeidhm Creat don tSraith Shóisearach 2015 a chur chun cinni gcomhar le múinteoirí agus lucht bainistíochta scoile – agus, dar ndóigh, le tuismitheoirí agus mic léinn.”

Tá an Creat le fáil anseo: http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Framework-for-Junior-Cycle-2015.pdf

CRÍOCH