28ú Lúnasa, 2015 - Mic Léinn sa Chóras Cosanta chun Rochtain a Fháil ar Thacaíochtaí Mac Léinn ó mhí Mheán Fómhair 2015 amach

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna go mbeidh rochtain ag mic léinn atá sa chóras cosanta tearmainn ar thacaíochtaí mac léinn ó mhí Mheán Fómhair 2015 amach.

Tá an togra seo molta ag an Aire O’Sullivan le fada agus bhí sé i measc na moltaí a bhí ar áireamh sa tuarascáil ag an Meitheal Oibre ar an bPróiseas Cosanta a raibh an Dr. Bryan McMahon, iar-Bhreitheamh Ard-Chúirte, ina Chathaoirleach air.

De réir an Aire O’Sullivan, “Gach bliain tá líon beag go leor mac léinn ann atá ina n-iarrthóirí ar chosaint tearmainn, iad siúd atá i soláthar díreach san áireamh, atá, i ndáiríre, fágtha gan deis ar leanúint leis an oideachas tar éis dóibh an Ardteistiméireacht a chur díobh.  Tá na mic léinn seo tar éis a n-oideachas iar-bhunscoile a dhéanamh in Éirinn ach ní féidir leo pleananna a dhéanamh i gcomhair a saoil amach anseo amhail a gcuid comhscoláirí.  Is scéal míchothrom ar fad é sin agus is mian liom go gcuirfí deireadh leis.

“Ó mhí Mheán Fómhair amach, beidh rochtain ag mic léinn atá sa chóras cosanta agus a bhfuil cúig bliana caite acu i gcóras scoile na hÉireann, ar thacaíochtaí mac léinn.  Tabharfaidh sé seo cinnteacht do líon beag go leor mac léinn a bhí imeallaithe suas go dtí seo in ainneoin a bhfeidhmíochta acadúla.”

Leis an togra nua seo deonófar rochtain ar bhonn píolótach do lucht fágála scoile atá sa chóras cosanta (taobh amuigh dóibh siúd atá ag céim an ordaithe díbeartha) ar thacaíochtaí mac léinn a bheidh i gcomhréir leis an Scéim reatha Deontas Mac Léinn.  Ní mór do mhic léinn na critéir seo a leanas a shásamh:

  • An sainmhíniú ar iarrthóir ar chosaint nó duine ag céim an cheada chun fanachta (taobh amuigh dóibh siúd atá ag céim an ordaithe díbeartha) a bheith sásaithe acu;
  • An Ardteistiméireacht a bheith faighte acu;
  • Glacadh a bheith faighte acu ar chúrsa faofa Teastas Iar-Ardteistiméireachta nó ar chúrsa faofa fochéime;
  • Íosmhéid de chúig bliana acadúla a bheith freastalta acu i gcóras scoile na hÉireann, faoi 31 Lúnasa 2015; agus
  • Bheith tar éis bheith ina gcuid d’iarratas ar chosaint nó ag céim an cheada chun fanachta (taobh amuigh dóibh siúd atá ag céim an ordaithe díbeartha) ar feadh tréimhse comhiomláine de 5 bliana faoi 31 Lúnasa 2015.

Mic léinn a mbeidh na critéir seo sásaithe acu, beidh siad in ann iarratas a chur isteach ar an Roinn Oideachais agus Scileanna ó 1ú Meán Fómhair 2015 amach.  Déanfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna a n-iarratais a mheasúnú de réir na gcritéar sainithe.

Beidh foirm iarratais mar aon le tuilleadh eolais le fáil lena n-íoslódáil ó shuíomh idirlín na Roinne ó 1ú Meán Fómhair amach.

Feidhmeofar an beart nua seo ar bhonn píolótach ó bhliain acaduil 2015/16 amach.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá an scéim phíolótach tacaíochta do lucht fágála scoile dírithe ar mhic léinn sa chóras cosanta nó ag céim an cheada chun fanachta (gan a bheith dírithe, áfach, orthu siúd a bhfuil ordú díbeartha eisithe ina leith).  Tá trí chatagóir den lucht fágála scoile laistigh den phróiseas seo.  Is mar seo a leanas na trí chatagóir:

  • iarratasóirí ar thearmann (próiseas cosanta) – duine a bhfuil iarratas ar stádas dídeanaí déanta aige nó aici ach gan cinneadh a bheith déanta
  • iarratasóirí ar fhochosaint (próiseas cosanta) – duine a bhfuil iarratas ar fhochosaint déanta aige nó aici ach gan cinneadh a bheith déanta
  • daoine atá ag céim an cheada chun fanachta (gan bheith ag céim an ordaithe díbeartha).

Beidh socruithe mionsonraithe le fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Oideachais agus Scileanna ó 1ú Meán Fómhair amach.