14ú Iúil, 2015 - Fógra tugtha ag an Aire O’Sullivan go bhfuil tagtha ar chomhaontas maidir le gach gné den leasú ar an tSraith Shóisearach

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD, go bhfuil faisnéis tugtha aici dá comhghleacaithe sa Chomh-aireacht go bhfuil tagtha ar chomhaontas le hAontas Múinteoirí Éireann agus le Cumann na Meánmhúinteoirí Éire maidir le gach gné den leasú ar an tSraith Shóisearach.  Foilseoidh a Roinnse leagan nuashonraithe de Creat don tSraith Shóisearach (2015) go gairid agus na forálacha comhaontaithe go léir don tSraith Shóisearach ionchorpraithe inti.

Déanfaidh ceardchumainn na múinteoirí a gcuid ball a bhallóidiú maidir leis na tograí comhaontaithe i mí Meán Fómhair.

De réir an Aire O’Sullivan, “Tar éis do dhianphléanna a bheith déanta le seachtainí beaga anuas thángthas ar chomhaontú faoin achar ama agus faoi na hacmhainní a bheidh ar fáil chun an tSraith Shóisearach leasaithe a chur i bhfeidhm ar Dé Céadaoin seo caite, 8ú Iúil. 

    “Déanfaidh ceardchumainn na múinteoirí ballóid a reáchtáil anois i mí Meán Fómhair faoin gcomhaontú seo, mar aon leis an Joint Statement on Principles and Implementation a comhaontaíodh i mí Bealtaine.”

     Dúirt an tAire O’Sullivan go seachadfaidh an tSraith Shóisearach leasaithe curaclam nuachóirithe thar na hábhair go léir; agus beidh measúnachtaí rangsheomra-bhunaithe agus scrúduithe araon ina gcabhair chun eispéireas foghlaimeora a bheidh oiriúnach do riachtanais an 21ú aois a chinntiú.

“Leis an Junior Cycle Profile of Achievement nua, gheobhaidh na mic léinn, na tuismitheoirí agus na caomhnóirí pictiúr i bhfad níos leithne de ghnóthachtálacha an duine óig sa bhfoghlaim i gcaitheamh na Sraithe Sóisearaí ar fad.

“Is athrú mór cultúrtha é do mhúinteoirí agus do scoileanna neadú na measúnachta rangsheomra-bhunaithe agus na measúnachta múnlaithí don fhoghlaim.

“Dá bhrí sin, chun an tSraith Shóisearach leasaithe a chur i bhfeidhm, beidh gá le hacmhainn a fhorbairt go suntasach trí chlár um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach ar ardchaighdeán do mhúinteoirí agus trí am gairmiúil tiomnaithe chun tacú leis an gcur i bhfeidhm.

“Táim tiomanta dona chinntiú go mbeidh an t-am gairmiúil agus na hacmhainní is gá ag múinteoirí chun an tSraith Shóisearach nua a chur i bhfeidhm go rathúil agus daingnítear an tiomantas sin leis an gcomhaontú le ceardchumainn na múinteoirí.

“Táim muiníneach chomh maith go mbeidh an tSraith Shóisearach nua tógtha ar an iomaí cleachtas sármhaith maidir leis an gcuraclam agus leis an measúnacht a chuireann múinteoirí i bhfeidhm gach uile lá i scoileanna ar fud na tíre.

Tá tús curtha le céimniú na Sraithe Sóisearaí cheana féin leis an mBéarla; agus tá na hábhair Eolaíocht agus Gnó á dtabhairt isteach ó mhí Meán Fómhair 2016 amach.

“Eilimint ríthábhachtach de phlean feidhmithe na Sraithe Sóisearaí is ea an cheannasaíocht scoile.  Is suntasach an t-athrú cultúrtha a theastaíonn chun na cláir nua curaclaim a chur i bhfeidhm go rathúil agus chun measúnacht rangsheomra-bhunaithe mhúnlaitheach a neadú.

“Beidh an cheannasaíocht ar ardchaighdeán atá againn sna scoileanna ríthábhachtach i dtaca leis an leasúchán seo a chur i ngníomh agus torthaí níos fearr a chinntiú d’fhoghlaimeoirí.

“Táim tiomanta dona chinntiú go dtabharfar tacaíocht agus acmhainní maithe don tSraith Shóisearach agus go mbeidh an Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach do cheannairí scoile agus múinteoirí ar chaighdeán an-ard.

“Ina theannta sin, beidh mé ag gabháil leis na comhlachtaí bainistíochta do scoileanna agus le hionadaithe na gceannairí scoile láithreach, chun a chinntiú, de réir mar a bheidh an cur i bhfeidhm á rollú amach agus faoi mhí Meán Fómhair 2017, go mbeidh na tacaíochtaí is gá ag lucht bainistíochta scoile chun an tSraith Shóisearach a chomhordú ag leibhéal na scoile uile, chun forbairt curanna chuige nua don fhoghlaim agus don mhúineadh a chur chun cinn, agus chun an mheasúnacht rangsheomra-bhunaithe a neadú go rathúil.

Táim ag súil leis an leasú ar an tSraith Shóisearach a chur chun cinn go rathúil i gcomhar le múinteoirí agus lucht bainistíochta scoile – agus, dar ndóigh, le tuismitheoirí agus mic léinn.”

Nótaí d‘Eagarthóirí:

 

Aguisín le Joint Statement on Principles and Implementation, Professional Time to Support Implementation leis seo

Tá clár forleathan um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach ar bun do mhúinteoirí lena soláthrófar suas le 16 lá inseirbhíse don mhúinteoir tipiciúil agus an clár nua á chur i bhfeidhm.  Scaoilfear múinteoirí ón scoil chun an oiliúint inseirbhíse seo a chur i gcrích agus fostófar múinteoirí ionaid ina n-áit.

Ina theannta sin, faoin gcomhaontú nua maidir le hacmhainní beidh múinteoirí lánaimseartha ag caitheamh 22 uaire dá n-am gairmiúil in aghaidh na bliana le gnéithe de chur i bhfeidhm na Sraithe Sóisearaí.

Cuirfear tús go hiomlán leis na leithdháiltí ama seo sa scoilbhliain  2017/18.

San idirlinn soláthrófar 10 n-uaire d’am gairmiúil do mhúinteoirí Béarla sa scoilbhliain 2015/16 agus 14 uaire sa scoilbhliain 2016/17.

Soláthrófar ocht n-uaire do mhúinteoirí Eolaíochta agus Gnó in 2016/17.