26 Bealtaine, 2015 - Comhairliúchán á Lainseáil ar Chigireachtaí Oideachas-dhírithe i Suíomhanna Luath-óige atá ag glacadh páirte sa Scéim Cúraim agus Oideachais Luath-óige

Inniu, lainseáil an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige comhairliúchán poiblí maidir le Cigireachtaí oideachas-dhírithe i suíomhanna luath-óige atá ag glacadh páirte i scéim Chúram agus Oideachas Luath-óige an Rialtais.  Thug oifigigh shinsearacha as an dá Roinn faisnéis do ghrúpaí agus daoine ríthábhachtacha atá ag obair in earnáil na luath-óige maidir leis an gcomhairliúchán ag cruinniú i mBaile Átha Cliath inniu.

Cigirí Luath-óige de chuid Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna a chuirfidh na Cigireachtaí Luath-óige Oideachas-dhírithe i gcrích i réamhscoileanna Cúraim agus Oideachais Luath-óige.  Déanfar faireachán leis na Cigireachtaí ar chaighdeán na n-eispéireas oideachasúil a chuirtear ar fáil do pháistí.

Cuirfidh na Cigirí comhairle phraiticiúil agus moltaí ar fáil maidir leis an mbealach ina féidir feabhas a chur ar an soláthar i suíomhanna dá leithéid d’fhoghlaim agus d’fhorbairt páistí.

Beidh na cigireachtaí oideachas-dhírithe mar chomhlánú ar na cigireachtaí rialála a chuireann TUSLA i gcrích agus is beart amháin iad as raon beart atá á nglacadh chun cur le caighdeán chúram agus oideachas na luath-óige.

Tabharfar deis leis an gcomhairliúchán do dhaoine atá ag obair in earnáil na luath-óige chun a dtuairimí a nochtadh ar an mbealach a chuirfear na cigireachtaí seo i gcrích.

Ní thabharfar fógra roimh ré faoi na cigireachtaí oideachas-dhírithe atá beartaithe, agus mairfidh siad ar feadh lae amháin.  Déanfaidh na Cigirí Luath-óige de chuid Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna measúnú ar chaighdeán an tsoláthair oideachais sna réamhscoileanna agus tabharfaidh siad aiseolas agus comhairle do chleachtóirí.

Tiocfaidh tuairisc scríofa as gach aon chigireacht ar chaighdeán an tsoláthair oideachais sa suíomh agus foilseofar na tuairiscí go léir ar na cigireachtaí oideachas-dhírithe ar shuíomh idirlín na Roinne Oideachais agus Scileanna.  Óstálfar na tuairiscí ar shuíomh idirlín na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Beidh píolóta ann de na cigireachtaí oideachas-dhírithe i bhFómhar 2015 i líon áirithe de na suíomhanna luath-óige atá ag glacadh páirte sa scéim Cúraim agus Oideachais Luath-óige.  Tabharfar cuireadh do na suíomhanna luath-óige atá ag glacadh páirte sa phíolóta agus don earnáil luath-óige i gcoitinne chun a dtuairimí a nochtadh faoin mhodh cigireachta nua de réir mar a bheidh sí á forbairt.

Ag trácht ar an gcomhairliúchán di, dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan: “In 2015, caithfimid €600,000 ar earcú láithreach na chéad fhoirne riamh de chigirí luath-óige.  Beidh deis againn leis an gcomhairliúchán seo deimhin a dhéanamh de go rachaidh an fhoireann seo i gcomhar leis an earnáil luath-óige chun dea-chleachtas oideachasúil a chur chun cinn.” 

Ag labhairt dósan chomh maith roimh an lainseáil, dúirt an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, James Reilly: “Eilimint ríthábhachtach den bheart chun feabhas a chur ar chaighdeán an oideachais luath-óige is ea cigireachtaí oideachas-dhírithe a thabhairt isteach, mar aon leis an tseirbhís tacaíochta 'Better Start' a thabhairt isteach, seirbhís faoina gcuirfear meantóirí isteach in áiseanna cúraim leanaí chun cabhrú leo feabhas a chur ar chaighdeán an chúraim agus an oideachais.”

Ag labhairt dóibh ag an lainseáil, chuir ionadaithe as an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Oideachais agus Scileanna araon fáilte roimh an deis do gach duine atá gafa leis an soláthar luath-óige chun dul i gcomhar le chéile chun an soláthar is fearr a chur ar fáil do pháistí sna blianta is luaithe dá saol.

CRÍOCH

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ:

Is í an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige a mhaoiníonn clár na Bliana de Réamhscolaíocht Shaor sa Chúram agus Oideachas Luath-óige.  Maoiniú de €175m a bheas i gceist i rith 2015.

Tugadh isteach an scéim Cúraim agus Oideachais Luath-óige in 2010, agus soláthraítear léi bliain de réamhscolaíocht shaor do pháistí sa bhliain roimh dóibh tosú ar scoil.  Faoi láthair, tá breis is ceithre mhíle suíomh luath-óige in Éirinn atá ag 

cur na bliana de réamhscolaíocht shaor ar fáil.

Mar chuid den tionscnamh atá ar bun ag an Rialtas chun feabhas a chur ar cháilíocht agus ar chaighdeáin san oideachas luath-óige, tá Cigireacht Luath-óige á cur ar bun chun cigireachtaí oideachas-dhírithe a chur i gcrích.  Beidh an Chigireacht Luath-óige mar chuid de Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna.  Fógróidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí sonraí faoi chomórtas earcaíochta do phoist mar Chigirí Luath-óige ar Dé hAoine 29 Bealtaine 2015.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le:

An Phreasoifig, An Roinn Oideachais agus Scileanna