07 Bealtaine, 2015 - Tairiscint de 9,000 saorionad ardoideachais do chuardaitheoirí poist, an tairiscint is mó ag Lingchlár á lainseáil ag na hAirí O’Sullivan agus English

Is é Lingchlár+ 2015 an tairiscint is mó a rinneadh de shaorionaid pháirtaimseartha agus lánaimseartha ardoideachais chun deiseanna athoiliúna agus uasoiliúna a chur ar fáil do 9,000 cuardaitheoir poist.

Déanfaidh Lingchlár+ 2015, ina gcorpraítear cúrsaí páirtaimseartha Springboard agus cláir lánaimseartha tiontúcháin do scileanna TFC, soláthar do 285 cúrsa ag 42 institiúid ardoideachais ar fud na hÉireann.  

Ag fógairt na 9,000 saorionad di, dúirt an tAire O’Sullivan: “Tá cúig bliana slán anois ag Lingchlár agus tá sé ag glacadh ról ríthábhachtach trí fhreastal go tapa ar riachtanais scileanna éiritheacha i réimsí mearfháis agus trí thacú le daoine chun gabháil ar ais sa bhfostaíocht.”

“I mbliana beidh na cúrsaí dírithe ar réimsí ar nós TFC, Déantúsaíocht, Foirgníocht, Fiontraíocht, Scileanna Tras-Fhiontar agus Seirbhísí Idirnáisiúnta Airgeadais.”

“Is le hinfheistíocht de €27 milliún ón gCiste Náisiúnta Oiliúna a cuireadh ar fáil na 9,000 ionad atá á dtairiscint anois agus gheobhaidh cuardaitheoirí poist scileanna nua uathu in earnálacha a bhfuil na hionchais fostaíochta iontu go maith.”

Ó 2011 i leith, tá 20,000 cuardaitheoir poist tar éis bheith rannpháirteach ar chúrsaí Lingchláir a bhuí d’infheistíocht de €85 milliún ón Státchiste.

Adúirt an tAire English, “Is ábhar áthais dom go léirítear le sonraí nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil 74% de na rannpháirtithe ar Lingchlár idir 2011 agus 2014 gan bheith ar an mBeochlár a thuilleadh.”

“Tá sé tuairiscithe chomh maith ag na freagróirí is déanaí ar shuirbhé Lingchláir gur in Éirinn atá 95% de na poist a fhaigheann siad agus go bhfuil 49% díobh suite lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.”

Foilseoidh an tÚdarás um Ardoideachas tuairisc nua faoi anailís treochta sna seachtainí romhainn amach.

Tá sonraí iomlána faoi Lingchlár+ mar aon leis na critéir intofachta le fáil ar www.springboardcourses.ie  

Tá líne Threorach Saorfóin 1800 303 523 le fáil chun comhairle a thabhairt faoi roghanna cúrsaí agus iarratais.

Cuid de thionscnamh Scileanna chun Oibre an Rialtais is ea Lingchlár a bhfuil sé de chuspóir aige é a dhéanamh níos fusa do chuardaitheoirí poist agus fostóirí eolas a fháil faoi cé na tionscnaimh scileanna de chuid an Rialtais atá ar fáil dóibh www.skillstowork.ie.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá Lingchlár ceaptha do dhaoine a bhfuil taifead fostaíochta acu cheana féin ach gur gá dóibh, b’fhéidir, an chonair gairme a athrú chun fáil ar ais i bhfostaíocht inbhuanaithe.

Lainseáladh den chéad uair é mar chuid de Thionscnamh Jabanna an Rialtais i mí Bealtaine 2011.  Ó shin i leith táthar tar éis tacú le breis is 21,000 duine chun tabhairt faoi chúrsaí ardoideachais i réimsí ina bhfuil riachtanais scileanna sainaitheanta.

Painéal saineolaíoch tionsclaíochta agus oideachais a roghnaíonn cúrsaí Lingchláir.

Painéal roghnúcháin Lingchláir+ 2015:      


Cathaoirleach: AnSeanadóir Feargal Quinn Fear gnó; bunaitheoir  Superquinn; ball neamhspleách de Sheanad Éireann

Ray Bowe Project Manager Skills Unit, An Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail, Éire

Charles Dolan Senior Personnel Representative, Eli Lilly; Cathaoirleach ar an nGrúpa Oideachais agus Scileanna ag Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann; An tUachtarán, Cumann Múinteoirí Eolaíochta na hÉireann

Una Halligan Cathaoirleach ar an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí

Joe Hogan Founder and Chief Technology Officer, Openet

Niamh Mernagh Oideachasóir, Cigire Sinsearach scortha don Ghairmthreoir (Iar-bhunoideachas) sa Roinn Oideachais agus Scileanna

Tina Gannon, Fiontar Éireann

Tairgtear na cúrsaí ar fad ar feadh uasthréimhse de 12 mí agus tá siad bunaithe ar riachtanais shainaitheanta scileanna sa gheilleagar atá ann nó atá le teacht amach anseo.  Bronnfar dámhachtain ardoideachais nó ardoiliúna ag Leibhéil 6 go 9 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí ar rannpháirtithe a chuireann na cúrsaí seo i gcrích.

Bainistítear iarratais ar chláir Lingchláir trí chóras lárnach faisnéise agus iarratas ar líne- www.springboardcourses.ie.

Intofacht:

Chun bheith intofa ar ionad ar chúrsa Lingchláir ní mór do dhuine bheith dífhostaithe, bheith ag cuardach fostaíochta go gníomhach, agus bheith ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilitheacha de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí, nó bheith ag síniú i gcomhair creidiúintí nó bheith dífhostaithe roimhe sin.

Tá sonraí iomlána faoi na cúrsaí atá le fáil agus faoi na critéir intofachta le fáil ar an suíomh gréasáin.

Scileanna chun Oibre:

 I dteannta le Lingchlár+, is iad na snáitheanna eile de thionscnaimh tionscal-dhírithe uasoiliúna agus athoiliúna an Rialtais ná:

·        Momentum

·        Cláir cuardaitheora poist Skillnets

·        JobBridge

Chun léargas ginearálta a fháil ar an gcur chuige comhordaithe féach

www.skillstowork.ie