27 Márta, 2015 - Fáilte á cur ag an Aire O’Sullivan roimh fhoilsiú Ciorclán lena gcuirtear i bhfeidhm moltaí Thuarascáil an Ghrúpa Saineolaithe ar Fhostaíocht le Téarma Seasta agus ar Fhostaíocht Pháirtaimseartha sa Mhúinteoireacht sna hEarnálacha Bunscoile agus Iar-bhunscoile

Tiocfaidh feabhas ar shlándáil post do mhúinteoirí óga de bharr na moltaí a bheith curtha i bhfeidhm

Inniu, chuir an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, fáilte roimh fhoilsiú dhá imlitir, tar éis comhairliúcháin a bheith ann leis na comhpháirtithe oideachais, ina leagtar amach na socruithe mionsonraithe agus na nósanna imeachta maidir le seacht gcinn de mholtaí Thuarascáil an Ghrúpa Saineolaithe ar Fhostaíocht le Téarma Seasta agus ar Fhostaíocht Pháirtaimseartha sa Bhunoideachas agus san Oideachas Dara Leibhéil in Éirinn a chur i bhfeidhm le héifeacht ó thús na scoilbhliana 2015/16.

Thug an tAire le fios gur chuid thábhachtach de Chomhaontas Bhóthar Haddington é cur i bhfeidhm mholtaí Thuarascáil an Ghrúpa Saineolaithe ar fhostaíocht le téarma seasta agus ar fhostaíocht pháirtaimseartha sa mhúinteoireacht. 

De réir an Aire O’Sullivan: “Táthar tar éis imní a chur in iúl faoi fhostaíocht in earnáil an oideachais a bheith ag éirí níos ócáidí agus is cúis imní domsa chomh maith an cás seo.  Mar shampla, tá breis is duine as gach triúr múinteoirí in earnáil an iar-bhunoideachais faoi chonradh le téarma seasta nó conradh páirtaimseartha.  Níl sé seo sásúil mar scéal.”

Ceann de phríomhghnéithe na nósanna imeachta nua ná go bhfuil an tréimhse cáilithe do Chonradh tosaigh le Téarma Éiginnte a dheonú laghdaithe ó thréimhse fostaíochta leanúnaí gur faide í ná trí bliana leis an bhfostóir céanna go dtí tréimhse fostaíochta leanúnaí gur faide í ná dhá bhliain.

“Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil arís leis an Uasal Peter Ward, Abhcóide Sinsir, agus leis na baill eile den Ghrúpa Saineolaithe as a dtuarascáil.  Is mian liom freisin mo bhuíochas a ghabháil leis na comhpháirtithe oideachais as a rinne siad chun moltaí na tuarascála a chur i bhfeidhm.  Nuair a bheidh na ciorcláin seo curtha i bhfeidhm beidh feabhas suntasach curtha ar shlándáil post agus cobhsaíocht fhostaíochta múinteoirí óga atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo.  Sa deireadh thiar, rachaidh sé seo ní amháin chun sochair do mhúinteoirí aonair, ach chun sochair don chóras oideachais ar fad againn.” 

CRÍOCH.

 

Nótaí d’Eagarthóirí:

Rinneadh foráil i gComhaontas Bhóthar Haddington do Ghrúpa Saineolaithe a chur ar bun chun an leibhéal fostaíochta le téarma seasta agus an leibhéal fostaíochta páirtaimseartha sa mhúinteoireacht a bhreithniú agus tuarascáil a chur ar fáil ina leith, agus aird á tabhairt ar an tábhacht a bhaineann le cobhsaíocht agus slándáil fostaíochta i gcás múinteoirí agus ag cur riachtanas an chórais agus na scoileanna san áireamh mar aon le ceanglais chláraithe na Comhairle Múinteoireachta.

Cuireadh an Grúpa ar bun agus Peter Ward, Abhcóide Sinsir, ina chathaoirleach neamhspleách air.  Chuaigh an cathaoirleach i gcomhairle go fairsing leis na páirtithe leasmhara go léir. 

Nótáladh sa tuarascáil cé chomh hócáideach is atá an fhostaíocht, sa mhúinteoireacht dara leibhéal ach go háirithe, áit a bhfuil 35% de na múinteoirí faoi chonradh le téarma seasta nó ag obair go páirtaimseartha nó an dá rud le chéile.  Is é an uimhir atá comhfhreagrach leis seo sa bhunscolaíocht ná 9%.  Tá impleachtaí ag an gcaoi a bhfuiltear ag brath an iomarca ar fhostaíocht le téarma seasta nó ar fhostaíocht pháirtaimseartha do shlándáil fostaíochta múinteoirí, agus tá imní ann, ag éirí as sin, faoi mhealltacht na múinteoireachta mar ghairmréim phroifisiúnta amach anseo, agus faoin mbealach a d’fhéadfadh sé sin dul i gcion ar chaighdeán an oideachais a bheadh ar fáil do dhaltaí.

Moltar sa tuarascáil go ndéanfaí sraith de bhearta as a dtiocfadh slándáil bhreisithe post do mhúinteoirí atá faoi chonradh le téarma seasta nó ag obair go páirtaimseartha.

Moltar go ndéanfaí seacht n-athrú ó thús na scoilbhliana 2015.  Ligfeadh na hathruithe seo do mhúinteoirí atá faoi chonradh le téarma seasta poist bhuana a bhaint amach níos éasca agus níos tapúla, agus chuirfidís ar chumas múinteoirí páirtaimseartha uaire breise a fháil.

Déantar foráil sa tuarascáil chomh maith do shocruithe fairsingithe ath-imlonnaithe a thabharfadh tuilleadh solúbthachta do lucht bainistíochta scoile agus iad ag ath-imlonnú múinteoirí sa chás nach mbeadh cáilíochtaí múinteoirí oiriúnach do riachtanais churaclaim scoile.