24 Márta, 2015 - Fógra á dhéanamh ag an Aire O’Sullivan go bhfuiltear chun tacaíocht múinteoirí acmhainne a leithdháileadh ar pháistí a bhfuil Siondróm Down orthu

Leithdháiltí idirlinne beartaithe go dtí go dtabharfar isteach samhail nua chun tacaíocht bhreise múinteora aleithdháileadhar na páistí ar fad a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, tar éis a fhógairt inniu go bhfuil an Rialtas tar éis toiliú le hacmhainní breise a leithdháileadh ar scoileanna mar bheart idirlinne chun tacú le páistí a bhfuil Siondróm Down orthu, agus nach bhfuil tacaíocht tugtha dóibh cheana trí phróiseas leithdháilte bliantúil na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (An Chomhairle).

Tá an tAire ag tabhairt an bhirt seo isteach anois i bhfianaise an mhéid ama a thógfaidh sé chun an tsamhail nua do mhúinteoirí acmhainne atá molta ag an gComhairle a thabhairt isteach.  Faoin mbeart idirlinne gheobhaidh scoileanna 2.5 uaire de thacaíocht múinteoir acmhainne in aghaidh na seachtaine in aghaidh gach páiste a cháilíonn.

Tá na tacaíochtaí seo á gcur ar fáil i bhfianaise na gcúinsí, is é sin go mbíonn braisle de dheacrachtaí ag cur isteach ar pháistí a bhfuil Siondróm Down orthu, mar aon le deacrachtaí ginearálta foghlama lena n-áirítear moilleanna forbartha urlabhra agus teanga.

Beidh na leithdháiltí idirlinne ar bun go dtí go mbeidh an tsamhail nua, atá molta chun múinteoirí acmhainne a leithdháileadh ar pháistí a bhfuil riachtanais speisialta acu, tagtha i bhfeidhm.  Fógraíodh go luath i mí Feabhra nár éirigh leis an iarracht déileáil go hiomlán le cuid de na hábhair imní a bhain leis an tsamhail nua sin luath go leor chun í a chur i bhfeidhm ó mhí Mheán Fómhair 2015 amach.  Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag obair faoi láthair ar phíolóta den tsamhail nua a cheapadh, a bhféadfadh scoileanna roghnú isteach inti ar bhonn deonach.

Ag trácht di ar an bhfógra dúirt an tAire O’Sullivan: “Bhí deis agam le seachtainí beaga anuas bualadh le Down Syndrome Ireland, agus le grúpaí éagsúla de thuismitheoirí páistí a bhfuil Siondróm Down orthu.  Is léir dom, leis an mbraisle de dheacrachtaí atá roimh pháistí a bhfuil Siondróm Down orthu, gur gá go gcuirfí roinnt tacaíochtaí breise múinteoireachta ar fáil.

“Sna blianta beaga amach romhainn, déanfaimid samhail nua a phíolótú chun tacaíochtaí a leithdháileadh agus cuirfimid i bhfeidhm ansin í d’fhonn deireadh a chur leis an riachtanas a bhíonn ar thuismitheoirí íoc as measúnuithe, agus leis an riachtanas a bhíonn ar pháistí diagnóis a fháil chun tacaíocht bhreise múinteoireachta a fháil.  San idirlinn, tá cinnte agam gur leor riachtanais páistí a bhfuil Siondróm Down orthu chun go mbeadh údar le leithdháileadh idirlinne.

Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí a thug seal ama as a saol gnóthach le seachtainí beaga anuas, chun a gcuid eispéireas a roinnt liom.  Is rí-léir dom go bhfuil tuilleadh oibre le déanamh againn chun an t-ualach ar thuismitheoirí a mhaolú, ach tá súil agam go bhfónfaidh an leithdháileadh a fógraíodh inniu mar bhealach chun ligint dá bpáistí a bpoitéinseal iomlán a bhaint amach.”

Bíodh is go bhfuiltear ag súil le costais bhreise de bharr an chinnidh seo, tá sé curtha in iúl go soiléir ag an Aire go nglanfar costais bhreise ar bith a thiocfaidh chun cinn in 2015 as an leithdháileadh Buiséadach atá ann cheana féin do 2015.

Beidh eolas do scoileanna maidir leis an gcaoi le hiarratas a chur isteach ar na tacaíochtaí seo le fáil go gairid ar shuíomh gréasáin na Comhairle–www.ncse.ie

CRÍOCH