10 Márta, 2015 - Dréachtscéim Ghinearálta don Bhille um Thaifid a Choimeád á foilsiú ag an Aire Oideachais agus Scileanna

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, tar éis Dréachtscéim Ghinearálta den Bhille um Thaifid a Choimeád, 2015 a fhoilsiú, atá faofa ag an gComh-aireacht.

Baineann na tograí sa Dréachtscéim Ghinearálta le taifid an Choimisiúin chun Mí-úsáid Leanaí a Fhiosrú, Boird Shásaimh na nInstitiúidí Cónaitheacha agus an Choiste Athbhreithnithe um Institiúidí Cónaitheacha.  Tograítear sa Dréachtscéim go ndéanfar taifid na gcomhlachtaí seo, nuair a bheidh siad díscaoilte, a chur i dtaisce sa Chartlann Náisiúnta, áit a gcaomhnófar agus a séalófar iad le tréimhse 75 bliain.  Maidir leis na taifid sin a mbeidh sé deimhnithe ag Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta nach bhfuil aon údar lena gcaomhnú, déanfar iad a scrios go rúnda ar chead a bheith tugtha ag an Aire Oideachais agus Scileanna.  Tar éis na tréimhse 75 bliain beidh na taifid ar fáil le haghaidh iniúchta phoiblí, faoi réir ag cibé coinníollacha a bheidh cinnte ag an Stiúrthóir agus ag rialacháin na Cartlainne Náisiúnta.

“De réir na tairisceana ar ghlac Dáil Éireann léi tar éis do Thuarascáil Ryan a bheith foilsithe, beidh deis ann leis na tograí seo na doiciméid a fuair an Coimisiún chun Mí-úsáid Leanaí a Fhiosrú a chaomhnú i gcomhair na nglún a thiocfaidh inár ndiaidh agus gan scrios a dhéanamh orthu.  Caomhnófar chomh maith doiciméid Bhoird Shásaimh na nInstitiúidí Cónaitheacha agus an Choiste Athbhreithnithe.  Tá na taifid seo an-íogair ar fad agus tá san áireamh iontu scéalta pearsanta daoine a ndearnadh mí-úsáid leanaí orthu in institiúidí cónaitheacha.  Is é mo thuairim gur rí-thábhachtach an rud é nach scriosfaí na taifid seo, i dtreo is go gcinnteofar go dtuigfidh na glúine atá le teacht céard a tharla, agus in ómós, ag an am céanna, do na híospartaigh a d’inis a scéalta.  Tríd na taifid a shéalú le 75 bliain agus trí chosaintí cuí a chinntiú ar scaoileadh na dtaifead ina dhiaidh sin, táimid in ann na taifid íogaire seo a chaomhnú,” adúirt an tAire O’Sullivan.

Tá an Dréachtscéim Ghinearálta tarchurtha ag an Aire chuig  Comhchoiste an Oireachtais um Oideachas agus Coimirce Shóisialach chun go ndéanfar Iniúchadh Réamhreachtach uirthi.

Tá an Scéim ar fáil anseo:

http://www.education.ie/en/The-Education-System/Legislation/General-Scheme-of-the-Retention-of-Records-Bill.pdf

CRÍOCH