10 Feabhra, 2015 - Fógra á dhéanamh ag an Aire Oideachais agus Scileanna go bhfuiltear chun Seirbhís Tacaíochta Cuimsithe nua a fhorbairt laistigh den Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan T.D., go bhfuiltear chun Seirbhís Tacaíochta Cuimsithe nua a bhunú laistigh den Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) chun cabhrú le scoileanna agus iad ag tacú le páistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Cuimseoidh an tseirbhís seo an tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta (STOS), an tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta (SNTI), agus Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta do pháistí atá bodhar/ar lagéisteacht nó dall/ar lagradharc, seirbhísí a bhí faoi bhainistíocht na Roinne go dtí seo.  Tá an t-athrú seo chun teacht i bhfeidhm láithreach agus tá sé ag teacht leis na moltaí a rinneadh i dtuarascálacha an NCSE agus leis an athbhreithniú ar Sheirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta do Pháistí atá Bodhar/ar Lagéisteacht nó Dall/ar Lagradharc [1].

De bharr na n-athruithe seo beidh seirbhís níos fearr agus níos comhtháite le fáil ag scoileanna ón tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe nua seo.  Tógfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe ar an dea-obair agus ar an tacaíocht a chuireann an SNTI, STOS agus Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta ar fáil do pháistí agus dá gcuid teaghlach, do mhúinteoirí agus do scoileanna, agus a bheas á gcur ar fáil i gcónaí mar is gnách le linn do na socruithe nua bheith á gcur ar bun.

Tá an tAire ag fógairt inniu chomh maith nach bhfuil ar intinn aici aon athrú a dhéanamh ar an mbealach ina leithdháiltear múinteoirí ar scoileanna do pháistí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu don scoilbhliain seo chugainn.

Dúirt an tAire gurb é comhairle Mheitheal Oibre an NCSE go mba cheart dóthain ama a fhágáil chun dul i gcomhairle arís leis na páirtithe leasmhara oideachais sula gcuirfí an tsamhail nua i bhfeidhm i scoileanna, agus go raibh an chomhairle sin mar threoir aici agus í ag déanamh an chinnidh an tsamhail reatha chun múinteoirí acmhainne agus tacaíochta foghlama a leithdháileadh a choimeád don bhliain seo chugainn.

Dúirt an tAire freisin gur mhór an sásamh di go raibh sé léirithe trí chomhairliúcháin atá curtha i gcrích cheana go raibh fáilte tríd is tríd ag Tuismitheoirí, grúpaí míchumais, scoileanna agus páirtithe leasmhara roimh an tsamhail nua a bhí á moladh.  Dúirt sí, áfach, bíodh is go bhfuil roinnt mhaith comhairlithe déanta i dtaca leis an tsamhail nua atá á moladh, níor leor an méid ama a bhí fágtha chun dul i ngleic i gceart leis na hábhair imní a bhí ardaithe i leith na scoilbhliana dar tús Meán Fómhair 2015.  Nótáil an tAire ach go háirithe nach raibh meicníocht láidir chun páistí a raibh riachtanais chasta speisialta oideachais acu a shainaithint tugtha chun críche go fóill.

Dúirt an tAire freisin go raibh iarrtha aici ar a Roinnse athbhreithniú a dhéanamh ar róil, struchtúir agus socruithe oibre barrmhaithe ar mhaithe le comhordú idir an NCSE fairsingithe, agus an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe ina cuid di, agus an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais.  Chun na críche seo, lorgaítear aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara ar bith i dtaca leis na saincheisteanna, faoi Dé hAoine, 13ú Márta.

Tá an t-athbhreithniú ar Sheirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta do Pháistí atá Bodhar/ar Lagéisteacht nó Dall/ar Lagradharc foilsithe inniu ar shuíomh gréasáin na ROS  http://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/pub_ed_review_VTHVI_service_ireland.pdf. Féachfaidh an NCSE leis na moltaí sa tuarascáil seo a chur i bhfeidhm. 

Mar fhocal scoir ghabh an tAire a buíochas leis an NCSE agus leis an gCathaoirleach, an tUasal Eamon Stack as an obair a bhí déanta acu ag tabhairt moltaí don tsamhail nua chuici lena mbreithniú.  Beidh an obair ar siúl i gcónaí sna míonna amach romhainn chun an tsamhail atá molta a fhorbairt agus chun dul i ngleic leis an raon ábhar imní a sainaithníodh trí na comhairliúcháin atá curtha i gcrích go dtí seo.  Dúirt an tAire go raibh iarrtha aici ar a Roinnse leagan píolótach den tsamhail nua a cheapadh a mbeadh scoileanna in ann roghnú isteach ann go deonach.  Dúirt sí freisin go mbeadh comhairliú leanúnach le páirtithe leasmhara ina chuid lárnach den obair atá ag dul ar aghaidh i gcónaí.

CRÍOCH.