16 Nollaig, 2015 - Plean nua Náisiúnta um Chothromas Rochtana ar Ardoideachas á lainseáil ag an Tánaiste agus an Aire O’Sullivan

Túsmhaoiniú de €3m do Phlean nua Náisiúnta um Chothromas Rochtana ar Ardoideachas 2015-2019 á soláthar ag an Aire Jan O’Sullivan, T.D.

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, T.D., agus an Tánaiste Joan Burton, T.D., ag lainse an phlean nua Plean Náisiúnta um Chothromas Rochtana ar Ardoideachas 2015-2019 inniu, go mbeidh maoiniú breise de €3 milliún ann le haghaidh beart tacaíochta mac léinn in 2016.

Áirítear sa Phlean Náisiúnta Rochtana do 2015-19 5 phríomhsprioc agus breis is 30 beart atá ceaptha chun cabhrú le grúpaí atá faoi ghann-ionadaíocht páirt a ghlacadh san oideachas tríú leibhéal.  Áirítear ann roinnt spriocanna do chatagóirí sainiúla mac léinn, ar a n-áirítear mic léinn ‘faoi mhíbhuntáiste’, mic léinn faoi mhíchumas, mic léinn lánfhásta, agus daoine gur den Lucht Siúil iad.

Tá an Plean Rochtana ceaptha chun an clár oibre ‘rochtana’ a phríomhshruthú sa chaoi go leatar an fhreagracht as tuilleadh ilghnéitheachta a chur chun cinn amach ó na hoifigigh ainmnithe agus go leagtar ar gach duine atá ag obair sna hinstitiúidí ardoideachais í.  Beidh sé i gceist leis an bPlean chomh maith go gcumasófar mic léinn chun polasaí rochtana a fhorbairt agus go neartófar na naisc idir an breisoideachas agus an t-ardoideachas.

Ag lainse an Phlean Rochtana nua, chuir an tAire O’Sullivan ar fáil sonraí faoin gcaoi a leithdháilfear an €3 milliún breise.  “Táim ag méadú Chiste Cabhrach na Mac Léinn de €1.5 milliún in 2016. Tá an Ciste seo ina thaca bunúsach do mhic léinn a mbíonn brúnna sealadacha airgeadais orthu agus iad ag freastal ar choláiste.  Is minic gur air a bhraitheann cinneadh an mhic léinn maidir le fanacht sa choláiste nó é a fhágáil.”

Táthar ag leithdháileadh €500,000 breise ar an gCiste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas. “Tá dul chun cinn maith déanta againn maidir lena chinntiú go bhfreastalaítear do mhic léinn faoi mhíchumas inár n-institiúidí ardoideachais.  Leis an maoiniú breise seo, cinnteofar go mbeidh na tacaíochtaí riachtanacha teicneolaíochta ar bun chun go mbeimid i gcónaí ag cur ár n-institiúidí in oiriúint do na mic léinn ar fad agus ag freastal do bhuanna gach aon duine, adúirt an tAire.

Táthar ag soláthar maoinithe de €1 milliún chomh maith i gcomhair raon de bhearta eile ar nós beart chun rollú ar chláir túsoideachais mhúinteoirí a chur chun cinn i measc mac léinn as grúpaí faoi ghann-ionadaíocht, agus beart chun eolas faoi luach an ardoideachais a chur chun cinn trí dhul i dteagmháil go díreach le mic léinn, a dtuismitheoirí agus a bpobail mhóra.

Ag labhairt di ag an lainse dúirt an Tánaiste Joan Burton, T.D., “Mar phobal tá gach rud le gnóthachtáil againn agus níl tada le cailliúint againn as cur leis na leibhéil rannpháirtíochta san ardoideachas i measc shaoránaigh Éireann ar fad, go háirithe iad siúd a raibh leibhéil ísle rochtana acu air de réir traidisiúin.  Leis an bplean nua seo tá deis réalaíoch againn díriú ar an sprioc uaillmhianach seo.  Ní amháin go leagtar amach spriocanna dúshlánacha sa phlean ach sonraíonn sé na bearta a bheadh ar an-chuid de na comhpháirtithe oideachais a ghlacadh chun na rátaí reatha iontrála agus coinneála a fheabhsú ag an ardleibhéal.  Ní bhfaighfear an Rialtas easnamhach ina thiomantas don phlean seo agus tá fhios agam de bharr mo theagmhálacha leis na comhpháirtithe oideachais go bhfuil an uaillmhian chéanna seo acu.” Leis an bPlean nua díreofar chomh maith ar cheist an neamhchríochnaithe laistigh d’institiúidí ardoideachais agus forbrófar chomh maith straitéis nua sonraí i gcomhair na rochtana lena n-éascófar le monatóiriú an dul chun cinn faoin bPlean.

Tá an Plean Náisiúnta Rochtana nua ina chuid den chlár oibre leathan don leasú atá á rollú amach mar chuid den Straitéis Náisiúnta don Ardoideachas go 2030.  Tá an Plean Rochtana ina chomhlánú, ach go háirithe, ar an System Performance Framework for the Higher Education System lena dtomhaistear dul chun cinn na hearnála ardoideachais i leathnú na ndeiseanna chun rochtana i measc grúpaí faoi ghann-ionadaíocht.

Chuir an tAire O’Sullivan clabhsúr leis an lainse trína buíochas a ghabháil leis an Údarás um Ardoideachas agus leis na páirtithe leasmhara go léir a rannchuidigh leis an bPlean: “Táthar ag iarraidh leis an bPlean Náisiúnta Rochtana nua na spriocanna a bhaint amach trí chomhpháirtíochtaí le tuismitheoirí, mic léinn agus pobail a neartú.  Tógfaidh sé ar an dul chun cinn suntasach atá déanta sa réimse seo ag Institiúidí Ardoideachais.  Agus sinn ag obair i gcomhar lena chéile cinnteoimid go mbeidh na tacaíochtaí cuí ar bun chun rogha réalaíoch a dhéanamh as an tríú leibhéal i gcomhair grúpaí a bhí faoi ghann-ionadaíocht go dtí seo inár sochaí.  Rachaidh sé seo chun tairbhe do na mic léinn féin, dá dteaghlaigh agus dá bpobail, agus don gheilleagar agus don phobal mór”.

Críoch.