04 Nollaig, 2015 - Fáilte á cur ag an Aire O’Sullivan roimh Chomhairliúchán ar Neamhspleáchas Scoileanna

Fáilte á cur ag an Aire O’Sullivan roimh Chomhairliúchán ar  Neamhspleáchas Scoileanna

Na comhpháirtithe oideachais á spreagadh ag an Aire chun cead cainte a bheith acu faoi cheist atá tábhachtach do scoileanna

Chuir an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan T.D., fáilte inniu roimh an gcomhairliúchán “Advancing School Autonomy in Ireland” atá foilsithe ag a Roinnse.

Tá páipéar cuimsitheach taighde foilsithe ag an Roinn faoin dtopaic, mar aon le páipéar comhairliúcháin, ina n-iarrtar aighneachtaí ó na páirtithe leasmhara, agus ina lorgaítear a dtuairimí agus a n-ionchur maidir leis an gceist.  

“Bíonn ról ríthábhachtach ag scoileanna i saol na ndaoine óga agus i saol na bpobal ina bhfuil siad suite.  Is den tábhacht é, dá bhrí sin, dóthain neamhspleáchais a thabhairt do scoileanna chun go bhféadfar leas a bhaint as an bhfuinneamh agus an saineolas ag an leibhéal áitiúil ar mhaithe leis na torthaí foghlama i ngach aon scoil,” a dúirt an tAire.

Lean sí uirthi agus dúirt “Is ábhar díospóireachta idirnáisiúnta é an leibhéal neamhspleáchais a thugtar do scoileanna.  Is den tábhacht é go gcuirfeadh Éire leis an díospóireacht seo agus an cheist a mheas chomh maith i gcomhthéacs na hÉireann.  Ina leith seo, fáiltím roimh fhoilsiú na ndoiciméad seo agus spreagaim na páirtithe leasmhara go léir chun aighneacht a dhéanamh chuig an Roinn agus a dtuairimí a nochtadh ann.  Saibhreoimid an díospóireacht trí raon tuairimí a bhailiú ar mhaithe le próiseas níos doimhne forbartha polasaí.  Táim ag súil le díospóireacht ghafa, chríochnúil faoi na ceisteanna agus na dúshláin atá ardaithe sna páipéir seo.” 

Tá na páipéir le fáil ar www.education.ie - Neamhspleachas Scoileanna a Chur ar Aghaidh in Eirinn mar aon le sonraí faoin gcaoi le haighneachtaí a dhéanamh.  Mairfidh tréimhse an chomhairliúcháin go dtí 29 Eanáir 2016. 

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Áirítear i gClár an Rialtais tiomantais lena mbeartaítear:

  • Beidh tuilleadh neamhspleáchais ag scoileanna chun “a gcuid riachtanas foirnithe féin a leagadh síos”
  • Beidh tuilleadh saoirse ag Príomhoidí agus ag boird chun lucht foirne a leithdháileadh agus a bhainistiú agus chun freagrachtaí bainistíochta a tharchur chuig múinteoirí
  • Beidh tuilleadh ceada cainte ag tuismitheoirí agus pobail áitiúla i bpátrúnacht na scoileanna
  • Déanfar déabhlóidiú buiséid bhliantúil caipitil ar scoileanna a phíolótú
  • Beidh tuilleadh údaráis ag pobail áitiúla i leith an infreastruchtúir oideachasúil
  • Leasófar curaclaim chun feabhas a chur ar ghnóthachtáil sa litearthacht, sa mhatamaitic agus san eolaíocht agus chun tuilleadh nuálaíochta agus foghlama neamhspleáiche a spreagadh (Clár an Rialtais 2011-2016, lthgh. 1, 3, 9-13).

Tá píosa suntasach taighde curtha i gcrích ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar cheist an neamhspleáchas scoileanna.  Dírítear leis an taighde seo ar thrí ghné nó dhiminsean lárnach den neamhspleáchas scoileanna, mar atá:

  • Rialachas, Bainistíocht agus Éiteas na Scoileanna;
  • Curaclam, Oideolaíocht agus Measúnú na Scoileanna; agus  
  • Buiséid agus Maoiniú na Scoileanna.

D’fhonn éascú le díospóireacht polasaí fhorleathan, dhomhain ar an dtopaic, tá an Roinn ag lainseáil próiseas comhairliúcháin faoin gceist inniu.  Tá Páipéar Comhairliúcháin foilsithe mar aon leis an bpáipéar taighde chun éascú le díospóireacht dhomhain maidir le neamhspleáchas breisithe scoileanna a chur chun cinn in Éirinn agus cén fáth, cén chaoi agus cé na tosca ina ndéanfaí sin.

Mairfidh tréimhse an chomhairliúcháin go dtí 29 Eanáir 2016. 

Tá teimpléad foilsithe ar shuíomh idirlín na Roinne Oideachais agus Scileanna, www.education.ie - Neamhspleachas Scoileanna a Chur ar Aghaidh in Eirinn mar aon le sonraí faoin gcaoi le haighneachtaí a dhéanamh chuig an Roinn.