01 Nollaig 2015 - An Lárionad Ceannaireachta Scoile á lainseáil go foirmiúil ag an Aire O’Sullivan

Inniu, rinne an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, an Lárionad nuabhunaithe Ceannaireachta Scoile a lainseáil go foirmiúil.

Ag an lainse in éineacht leis na comhpháirtithe oideachais in oifigí na Roinne, rinne an tAire O’Sullivan comhghairdeas le Mary Nihill as í bheith ceaptha mar Stiúrthóir an Lárionaid, mar aon le Anna Mai Rooney agus Máire Ní Bhróithe atá ceaptha chomh maith mar Leas-Stiúrthóirí.

Ag tagairt di don tiomantas atá ag an Rialtas do thacú le forbairt na ceannaireachta, agus infheistíocht de bheagnach €3m déanta sa Lárionad thar na trí bliana amach romhainn, labhair an tAire faoin ngá atá ann lena chinntiú go mbíonn ceannairí scoile in ann rochtain ar chlár saibhir tacaíochta lena ngabhann an luach is fearr ar airgead poiblí.

Tá sé i gceist go mbeadh an Lárionad Ceannaireachta Scoile ina lárionad sármhaitheasa do cheannairí scoile.  Cuimseofar i gcúraimí an Lárionaid an contanam d’fhorbairt ghairmiúil do cheannairí scoile, ón oiliúint réamhcheapacháin agus ionduchtú príomhoidí nuacheaptha go dtí forbairt ghairmiúil ar feadh gairmréimeanna.

Tá an Lárionad ag feidhmiú ar bhonn comhpháirtíochta idir an Roinn Oideachais agus Scileanna, Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann agus Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí.  Rachaidh an chomhpháirtíocht chun tairbhe don ghairm i mórán slite chomh fada is a bhaineann le caighdeán na gclár oiliúna, comhordú an tsoláthair, agus rochtain bhreisithe.

Dúirt an tAire O’Sullivan: “Tá fhios againn go léir go bhfuil caighdeán na ceannaireachta scoile mar dheitéarmanant lárnach d’éifeachtacht na scoile agus de ghnóthú torthaí maithe foghlama.”  Ghabh sí a buíochas ach go háirithe arís le Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann agus Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí, ag rá di go “n-aithnítear leis an tsamhail seo na róil riachtanacha a ghlacann an dá eagraíocht ghairmiúil chun ionadaíocht a dhéanamh do cheannairí scoile”.

D’admhaigh sí chomh maith an obair atá déanta ag an Dr. Áine Lawlor, Cathaoirleach Ghrúpa Stiúrtha an Lárionaid Cheannaireachta Scoile agus ag Lárionad Oideachais an Chláir, áit a bhfuil an Lárionad suite.

CRÍOCH