18 Samhain, 2015 - Suíomh idirlín Náisiúnta Frithbhulaíochta á lainseáil ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD

Suíomh idirlín Náisiúnta Frithbhulaíochta á lainseáil ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD

Inniu, lainseáil an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan T.D., an suíomh idirlín frithbhulaíochta, www.tacklebullying.ie mar chuid de chur i bhfeidhm Phlean Aicsin um Bulaíocht an Rialtais.

Tugtar eolas, tacaíocht agus comhairle do mhic léinn, múinteoirí agus tuismitheoirí faoin gcaoi le hiompraíocht bhulaíochta a aithint agus faoin gcaoi le déileáil leis, agus tugtar deis do dhéagóirí a gcuid eispéireas a roinnt lena bpiaraí ar líne ar an suíomh idirlín tacklebullying.ie atá arna fhorbairt ag an Ionad Náisiúnta Taighde agus Acmhainne don Fhrithbhulaíocht ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Cuid de chéim dheiridh chur i bhfeidhm Phlean Aicsin um Bulaíocht an Rialtais is ea lainseáil an tsuímh idirlín.  Leagtar amach sa Phlean Aicsin a foilsíodh i mí Eanáir 2013 dhá bheart déag chun cabhrú leis an mbulaíocht a chosc agus a chomhrac i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.  Dírítear leis na bearta seo ar thacú le hardú feasachta i scoileanna, agus ar an taighde.

Ag labhairt di ag an lainseáil in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath tráthnóna, ghabh an tAire comhghairdeas leis an Ionad Náisiúnta Frithbhulaíochta as an “acmhainn fhíor-luachmhar” seo a fhorbairt lena gcuirfí ar fáil “pointe singil eolais agus tacaíochta do dhaoine óga, tuismitheoirí agus múinteoirí a bhfuil an bhulaíocht tar éis dul i gcion orthu”.

D’aibhsigh an tAire chomh maith roinnt forbairtí eile le déanaí i gcur i bhfeidhm an Phlean Aicsin agus lainseáil sí go foirmiúil píosa taighde maidir le bulaíocht páistí ar scoil a bhfuil riachtanais speisialta nó míchumas orthu, a d’fhoilsigh an tÚdarásNáisiúnta Míchumais níos luaithe i mbliana. 

Ina theannta sin, d’fhógair an tAire €33,000 breise mar mhaoiniú don chlár frithbhulaíochta do thuismitheoirí atá ag na Comhairlí Náisiúnta Tuismitheoirí (bunscoil agus iar-bhunscoil) i mbliana.  Leis an maoiniú breise beidh an méid iomlán a bheidh caite ar an gclár ó 2013 amach cothrom le beagnach €250,000. 

Ghabh an tAire a buíochas le gach duine a bhí gafa leis an bhforbairt agus le cur i bhfeidhm leanúnach an Phlean Aicsin.  Dúirt sí go raibh an rannchuidiú uathu ag dul i bhfeidhm agus “gur fadhb é an bhulaíocht nach féidir le scoileanna dul i ngleic leis ina n-aonar agus go bhfuil dualgas ar gach duine dínn sa phobal mór an fód a sheasamh in aghaidh na bulaíochta.”

CRÍOCH