17 Samhain, 2015 - 310 Tionscadal Móra Tógála Scoile fógartha ag an Aire O’Sullivan

De réir Phlean Nua Caipitil Fágfar Úsáid Fhadtéarmach Réamhdhéantán as an Áireamh

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD clár nua infheistíochta caipitil i scoileanna.  Ar feadh na tréimhse ó 2016 go dtí 2021 cuirfear ar fáil as an infheistíocht shuntasach seo maoiniú do 310 tionscadal móra scoile, as a dtiocfaidh 62,000 ionad buan scoile breise.

Ag labhairt di ag an lainse dúirt an tAire O’Sulllivan, “Thar na sé bliana amach romhainn déanfaimid infheistiú de thuairim is €2.8 billiún chun cóiríocht scoile ar ardchaighdeán a chur ar fáil ar fud na tíre. Is comhartha an-shoiléir é seo de thiomantas an Rialtais seo don infheistíocht oideachasúil.

“Leis an liosta trédhearcach tionscadal atá á bhfógairt againn inniu soláthrófar 62,000 ionad scoile breise thar shaolré an phlean infheistíochta.  Fágfar as an áireamh leis an bplean seo chomh maith úsáid fhadtéarmach réamhdhéantán mar réiteach ar an riachtanas cóiríochta ag scoil ar bith.”

“Is éard tá i gceist leis an bplean infheistíochta seo ná aghaidh a thabhairt ar an aimsir atá le teacht agus a chinntiú go mbíonn an t-infreastruchtúr scoile againn ullmhaithe go maith chun freastal ar an daonra méadaitheach scoile atá againn.  Tá an líon páistí atá ag freastal ar bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon ag méadú i gcónaí agus is chun leasa na mac léinn a bheidh ann amach anseo agus chun leasa a dtuismitheoirí é cur chuige fadtéarmach, pleanáilte a ghlacadh chugainn anois.” 

“Dírítear leis an bplean seo chomh maith ar riachtanais an-chuid scoileanna a bhfuil uasghrádú agus athchóiriú de dhíth orthu, cé gur féidir nach bhfuil brú suntasach déimeagrafach orthu.”

Áirítear ar an bplean infheistíochta caipitil a fógraíodh inniu:

  • 310 tionscadal sínte/athchóirithe i scoileanna atá ann cheana don tréimhse 2016 – 2021 (156 ag an mbunleibhéal agus 124 ag an iar-bhunleibhéal agus 30 i scoileanna speisialta)*
  • 14 scoil nua i gceantair ina bhfuil éileamh an-mhór déimeagrafach (10 iar-bhunscoil agus 4 bhunscoil)**

Soláthrófar leis na tionscadail seo le chéile 19,000 ionad bunscoile nua agus 43,000 ionad iar-bhunscoile nua.

Críoch.

Nótaí:

*Tá 50 tionscadal san áireamh anseo a bhí mar chuid den phlean a bhí ann roimhe seo agus a chuirfear ar aghaidh chun tógála in 2016.

** Léirítear leis an éileamh déimeagrafach atá ag teacht chun cinn gur féidir go mbeidh scoileanna nua ag teastáil i gceantair eile sa tréimhse tar éis 2018.  Coinneofar na sonraí seo faoi athbhreithniú i gcónaí le súil len iad a nuashonrú i gcomhar leis an athbhreithniú foriomlán meántéarma ar chlár caipitil an Rialtais.

Léirítear leis na sonraí faoi láthair gur féidir go mbeidh scoileanna nua ag teastáil ag an iar-bhunleibhéal i gceantair ar nós: Cill Dara Theas; An Bóthar Buí (ceantar friothálach Chill Choca); Cathair na Gaillimhe; Iarthuaisceart Chathair Bhaile Átha Cliath; ceantair Bhaile Átha Cliath 13 & Bhaile Átha Cliath 17; Cionn Átha Gad (ceantar friothálach Chill Liúcainne); agus ceantair Mhala agus Mhainistir Fhear Maí i gContae Chorcaí, agus ceantar Bhaile an Mhuilinn Bhaile Átha Cliath ag an mbunleibhéal.

Baineann an plean infheistíochta a fógraíodh inniu le tionscadail mhóra – dar costas go ginearálta níos mó ná €1m. 

Déileáltar ar bhonn leanúnach le maoiniú caipitil do thionscadail bheaga – ar nós rangsheomra breise a chur le scoil etc.

Tá sonraí maidir le líonta réamh-mheasta mac léinn ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal araon le fáil ag

Projections of Fuil Time Enrolment Primary and Second Level 2015-2033

Aguisín 1:

Achoimre ar scoileanna nua atá lena n-oscailt in 2017 agus 2018

Aguisín 2:

Liosta Tionscadal Mór