12 Samhain, 2015 - Tús le cur le cúrsa nua Ardteistiméireachta, ‘An Pholaitíocht agus an tSochaí’ i mí Mheán Fómhair 2016

Cuirfear tús le cúrsa nua Ardteistiméireachta, ‘An Pholaitíocht agus an tSochaí’, i scoileanna i mí Mheán Fómhair seo chugainn de réir an Aire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD.

Gheobhaidh na scoileanna go léir sonraíocht mhionsonraithe den chúrsa nua an tseachtain seo.  Tabharfar cuireadh do na scoileanna léiriú gur suim dóibh an cúrsa a thairiscint do mhic léinn i mí Mheán Fómhair seo chugainn.  Táthar ag beartú 25-30 scoil a chur san áireamh sa chéad chéim seo, agus tá sé i gceist go mbeadh an cúrsa ar fáil i ngach aon scoil faoi Mheán Fómhair 2018.

“Is spreagúil an beart é seo.  Leis an gcuraclam nua, An Pholaitíocht agus an tSochaí, beifear deimhin de go mbeidh deis ag an óige cíoradh a dhéanamh ar an gcaoi ina dtéann an pholaitíocht i gcion ar phobail ag an leibhéal náisiúnta agus ag an leibhéal idirnáisiúnta.  Díreofar sa churaclam seo ar an gcion is féidir linn go léir, mar shaoránaigh ghníomhacha, a dhéanamh chun an saol ina mairimid a phlé, a leasú agus a athrú.

“Mar a léiríodh leis an reifreann comhionannais pósta le déanaí tá na daoine óga an-ghafa leis na bpolaitíocht.  Is mian leo an deis a thapú a saol amach anseo a mhúnlú agus leis an ábhar nua Ardteistiméireachta seo tabharfar tuiscint dóibh ar an gcaoi ina bhfeidhmíonn an chumhacht i sochaí dhaonlathach agus ar an gcaoi ina féidir leo páirt ghníomhach, ghafa a ghlacadh i ndíospóireacht phoiblí.”

Ta ceithre phríomhshnáithe staidéir san ábhar nua:

·        An chumhacht agus an chinnteoireacht

·        An tsaoránacht ghníomhach

·        Cearta agus freagrachtaí daonna

·        An domhandú agus an logánú

Is éard a bheas i gceist leis an measúnú don ábhar nua ná 80% de na marcanna a bhronnadh i leith scrúdaithe scríofa dheiridh, agus 20% de na marcanna a bhronnadh i leith tuarascála ar thionscadal saoránachta.  Aibhsítear sa churaclam nua chomh maith an pháirt a bhíonn ag punanna agus ag dialanna machnamhacha maidir le cabhrú leis an mac léinn foghlaim a dhéanamh.

“Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis an CNCM as an ábhar nua seo a fhorbairt.  Is mian liom a admháil chomh maith an ról tábhachtach a ghlac mic léinn, múinteoirí, tuismitheoirí agus ENRanna sa chomhairliú agus sa taighde domhain ba ghá chun curaclam nua-aoiseach, mealltach a fhorbairt.

“Táim sásta ach go háirithe de bhrí go mbeidh an t-ábhar nua seo ar fáil in 2016.  Tá comóradh céad bliain 1916 tar éis machnamh tráthúil a spreagadh cheana féin ar an gcumhacht, ar an gceart agus ar an athrú sa tsochaí.  Leis an ábhar nua seo cuirfear na huirlisí cuí ar fáil do mhic léinn óga chun rannchuidiú le pléanna den sórt sin agus chun oibriú ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus domhanda chun an t-athrú is mian leo a chur i gcrích,” a dúirt an tAire O’Sullivan mar fhocal scoir.

Críoch.