03 Samhain, 2015 - Comhairliúchán poiblí maidir le forbairt Straitéise nua Náisiúnta Scileanna á lainseáil ag na hAirí Jan O’Sullivan, TD, agus

Inniu, lainseáil an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD, agus an tAire Scileanna, Taighde agus Nuálaíochta, Damien English, TD, comhairliúchán poiblí maidir le forbairt Straitéise nua Náisiúnta Scileanna.

Mar chuid den Phlean Aicsin do Phoist 2015, tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tiomanta do Straitéis nua Náisiúnta Scileanna a fhorbairt a chlúdóidh an tréimhse suas go dtí 2025.

Leis an bpróiseas comhairliúcháin seo beidh deis ag daoine ionchur a bheith acu i bhforbairt na straitéise.  Tugtar léargas ginearálta sa pháipéar comhairliúcháin ar an gcóras oideachais agus oiliúna, ar an margadh saothair agus ar an ngnó in Éirinn, agus tugtar sraith ceisteanna ann chun go mbeidh deis ag daoine a gcuid tuairimí maidir leo a chur in iúl. 

Is féidir aiseolas a chur faoi bhráid suas go dtí Dé Máirt, 1ú Nollaig tríd an bhfoirm ar líne, tríd an ríomhphost nó tríd an bpost.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Tá an páipéar comhairliúcháin le fáil ag:

Leagan Gaeilge - http://www.education.ie/ga/Preas-agus-Imeachtaí/Imeachtaí/Straiteise-Naisiunta-Scileanna/Straiteise-Naisiunta-Scileanna.html

Leagan Béarla - http://www.education.ie/en/Press-Events/Events/National-Skills-Strategy/National-Skills-Strategy.html

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh tríd an nasc le foirm ar líne a bheas le fáil ar shuíomh idirlín na Roinne ó Dé Céadaoin, 4ú  Samhain.    

nó tríd an ríomhphost chuig nss@education.gov.ie

nó tríd an bpost chuig:

An tAonad Polasaí Ardoideachais agus Scileanna, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96.