7ú Fómhair, 2015 - An Infheistíocht is Mó Riamh sa Teicneolaíocht Dhigiteach i Scoileanna á Fógairt ag an Aire Oideachais agus Scileanna

Rochtain ar Leathanbhanda Geallta ag an Aire White do Gach Scoil faoin bPlean Leathanbhanda Náisiúnta

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD, tar éis infheistíocht de €210m sa teicneolaíocht dhigiteach i scoileanna a fhógairt, an infheistíocht is mó dá leithéid seo riamh.

Leis an maoiniú seo cuirfear dlús leis an Straitéis Dhigiteach chúig bliana do Scoileanna a lainseáil an tAire inniu ag Meánscoil na Trócaire in Inse Chór, Baile Átha Cliath.  Le foilsiú na Straitéise seo cuirtear i gcrích tiomantas tábhachtach eile de chuid Chlár an Rialtais.

Ag labhairt di ag an lainseáil dúirt an tAire O’Sullivan, “Is tosaíocht againn é an deis a thabhairt do mhic léinn scileanna na 21ú aoise a shealbhú.  Tá an teicneolaíocht neadaithe i ngach gné dár saol, agus tá buntáistí agus réitigh nua ar fhadhbanna á gcur ar fáil dúinn sa tsochaí seo gach lá dá barr.

“Tríd an straitéis chúig bliana seo bainfear amach an aidhm atá againn deis a thabhairt do na mic léinn go léir scileanna na 21ú aoise a shealbhú.  Tá an straitéis seo dá tacú ag an maoiniú is substaintiúla a cuireadh ar fáil riamh sa réimse seo d’fhonn an sprioc seo a bhaint amach.  Treochlár cuimsitheach, comhtháite is ea an straitéis chun scoileanna, múinteoirí agus mic léinn a ullmhú chun leas a bhaint as an ról ríthábhachtach a bheidh ag an teicneolaíocht sna blianta agus sna deichbhlianta atá romhainn amach.”

I measc príomhphointí na Straitéise Digití tá:

·        Maoniú tiomnaithe ilbhliantúil do scoileanna chun infheistiú sa teicneolaíocht

·        Tógáil ar an rath a bhí ar fheidhmiú céimneach an leathanbhanda ardluais chuig gach scoil dara leibhéal trí infheistiú a dhéanamh i líonraí ardluais wifi i ngach scoil

·        Scileanna digiteacha a chomhcheangal isteach sa churaclam agus sa mheasúnú

·        Deiseanna a chruthú do mhic léinn chun cúrsa doimhin TFC a dhéanamh don Ardteistiméireacht, mar aon le scileanna digiteacha a neadú laistigh d’ábhair eile

·        Úsáid ríomhphunann a chur chun cinn ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal

·        Ábhar feabhsaithe digiteach a chur ar fáil do scoileanna; i measc na nithe a dhéanfar chun an raon seo acmhainní a fhairsingiú tá obair i gcomhar le hinstitiúidí cultúrtha, comhlachtaí spóirt agus eile 

·        Scileanna TFC a neadú mar chuid de thúsoideachas múinteoirí agus den oiliúint leanúnach do mhúinteoirí

·        Oibriú i gcomhar le páirtithe leasmhara chun úsáid shábháilte, fhreagrach an idirlín agus na meán sóisialta a chur chun cinn; beidh soláthar acmhainní nua do scoileanna d’fhonn cosc níos mó a chur an gcibearbhulaíocht i measc na mbealaí chuige sin

Dúirt an tAire “Is mian liom na múinteoirí uile a spreagadh chun an teicneolaíocht a úsáid sa rangsheomra d’fhonn beocht a chur sa bhfoghlaim; chun na huirlisí a thabhairt d’fhoghlaimeoirí chun comhoibriú lena chéile agus chun na fadhbanna a bhfuil siad ag gabháil leo a scrúdú; chun faisnéis a anailísiú agus taighde a dhéanamh ina taobh; agus chun acmhainní digiteacha a úsáid chun a smaointe a chur in iúl agus chun an rud a chruthóidh siad a chomhroinnt leo siúd atá lasmuigh den rangsheomra nó den scoil acu.”

Toradh is ea an Straitéis ar thaighde fadréimseach náisiúnta agus idirnáisiúnta.  Bhí comhairliú fadréimseach ag gabháil leis an Straitéis agus léirítear léi tuairimí na bpáirtithe leasmhara san oideachas, tuairimí mac léinn ina measc.  Forbraíodh í timpeall ar cheithre phríomhthéama: An TFC a úsáid sa Mhúineadh, sa bhFoghlaim agus sa Mheasúnú; Foghlaim Ghairmiúil an Mhúinteora; An Cheannasaíocht, an Taighde agus Polasaí; agus Infreastruchtúr an TFC.

Dúirt an tAire "Táimid ag crosbhealach in úsáid na teicneolaíochta sa mhúineadh agus sa bhfoghlaim.  Tá tírdhreach na teicneolaíochta as aithne seachas mar a rabhamar fiú deich mbliana ó shin.   Tá na teicneolaíochtaí digiteacha ina gcuid den saol laethúil anois.  Ní mór dúinn ár bhfoghlaimeoirí a dhéanamh inniúil chun maireachtáil agus oibriú sa saol seo a bhfuil athrú ag teacht air i gcónaí.”

D’fháiltigh an tAire White roimh an bhfógra, agus dúirt sé “Tá áthas orm go raibh mo Roinn féin i gcumas tacú leis an dtrasdul go dtí an teicneolaíocht dhigiteach sa mhúineadh agus sa bhfoghlaim trí infheistiú a dhéanamh sa nascacht leathanbhanda ardluais chuig gach scoil dara leibhéal.  Tá éirithe linn nascacht de 100Mbps a rolladh amach cheana féin chuig 780 iar-bhunscoil agus scoil speisialta a bhfuil mic léinn iar-bhunscoile iontu, mar aon le 20 Lárionad Oideachais.  De réir an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta táthar ag seachadadh rochtana ar leathanbhanda ardluais ar gach teaghlach, scoil agus gnólacht in Éirinn faoi 2020 agus tá sé i gceist againn bogadh ar aghaidh chuig soláthar foirmiúil faoi dheireadh 2015.  Leis an infheistíocht ag an tráchtáil agus ag an Stát le chéile sa Phlean Leathanbhanda Náisiúnta cabhrófar le rochtain a chur ar fáil ar nascacht costas-éifeachtach, ardluais do bhunscoileanna tuaithe nach bhfuil in ann rochtain ar leathanbhanda iontaofa faoi láthair.”

Beidh sé ina chuid an-tábhachtach den Straitéis, sa tSraith Shinsearach ach go háirithe, an curaclam a nua-aoisiú agus an fhoghlaim dhigiteach a neadú inti.  Déanfaidh an CNCM deimhin de go gcorprófar i sonraíochtaí an churaclaim as seo amach ráitis shoiléire faoin bhfoghlaim in a mbeidh an fócas ar fhorbairt na scileanna digiteacha foghlama agus ar úsáid an TFC d’fhonn torthaí foghlama ag gach leibhéal oideachais a bhaint amach.

Agus aitheantas tugtha don tábhacht a bhaineann le dul ar aghaidh go dtí breisoideachas agus ardoideachas, beidh tacaíocht sa Straitéis do dheiseanna d’fhoghlaimeoirí chun tabhairt faoi staidéar doimhin ar an TFC sa tSraith Shinsearach.  Rachaidh an Straitéis i gcion chomh maith ar chontanam an oideachais do mhúinteoirí ón túsoideachas go dtí an insealbhú agus an fhorbairt leanúnach ghairmiúil do mhúinteoirí.

Leagtar amach sa Straitéis sraith chuimsitheach beart atá lena mbaint amach ó 2015 go dtí 2020.  Cuirfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna ceannasaíocht láidir ar fail d’fhonn a chinntiú go n-éireoidh leis an Straitéis agus go gcuirfear na bearta seo i gcrích. 

Dúirt an tAire O’Sullivan “Tá an saol athraithe as cuimse de bharr na teicneolaíochta, agus tá an cumas inti athrú suntasach a dhéanamh ar an mbealach ina múineann na múinteoirí agus ina bhfoghlaimíonn na mic léinn.  Tá an cumas inti cur le bogadh suntasach ar shiúl ón bhfoghlaim faoi threoir an mhúinteora chun fócas níos mó a chur ar an bhfoghlaim ghníomhach, a bhfuil tacaíocht di léirithe ag formhór na múinteoirí.  Leis an maoiniú atá aimsithe againn cinnteofar go mbeimid in ann an tacaíocht is gá a chur ar fáil do scoileanna chun cur ar a gcumas athrú ó bhun a chur ar an múineadh, ar an bhfoghlaim agus ar an measúnú sna rangsheomraí.

Críoch.

Nótaí d’Eagarthóirí:

Áiríodh i gClár an Rialtais 2011-2016 tiomantas go “bhforbrófaí plean nua chun an TFC  a fhorbairt sa mhúineadh, sa bhfoghlaim agus sa mheasúnú”.