15 Meán Fómhair, 2015 - Tionscadal píolótach chun tacú le forbairt samhla nua chun acmhainní breise múinteoireachta a leithdháileadh ar scoileanna do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, go reáchtálfar píolóta de shamhail nua chun acmhainní breise múinteoireachta a leithdháileadh ar scoileanna do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i 47 scoil le linn na scoilbhliana 2015/16, de réir mar a mhol an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

Tar éis próiseas roghnaithe a ceapadh chun a chinntiú go mbeadh ionadaíocht ag an raon ba mhó ab fhéidir de scoileanna i dtreo is go gcuirfí san áireamh aicmiú mar scoil faoi mhíbhuntáiste, meascán inscne, méid na scoile agus earnáil na scoile, thoiligh 47 Scoil(28 bunscoil agus 19 iar-bhunscoil) páirt a ghlacadh sa tionscadal píolótach ar bhonn deonach.   

Tá sonraí faoi na scoileanna a bheidh ag glacadh páirte sa tionscadal píolótach leis seo ag Aguisín 1.

Áireofar ar an tionscadal píolótach scoileanna as ceantair éagsúla den tír ar mhéideanna agus ar chineálacha éagsúla.

Dúirt an tAire inniu: “Bíodh is go raibh tacaíocht ghinearálta ann don tsamhail nua leithdháilte atá molta i measc earnáil na scoileanna agus eagraíochtaí atá ionadaíoch do thuismitheoirí agus do dhaoine faoi mhíchumas, ní raibh am ann chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna atá fágtha ar fad in am chun an tsamhail nua a chur i bhfeidhm ina hiomláine do 2015.

“D’fhonn an fuinneamh a choinneáil taobh thiar de mholadh naComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, tá tionscadal píolótach curtha ar bun agam a reáchtálfar le linn na scoilbhliana 2015/16.  Is gá an córas leithdháilte a leasú agus táim tiomanta don sprioc sin a bhaint amach. 

“Forbraíodh an tionscadal píolótach seo mar sin chun triail a bhaint as an tsamhail i líon áirithe scoileanna agus chun deis a chruthú tomhas a dhéanamh ar an toradh praiticiúil a bheadh ar an tsamhail a chur i bhfeidhm i scoileanna píolótacha, agus aird á tabhairt ag an am céanna ar eispéiris foghlama scoileanna, príomhoidí agus daltaí, agus ar thuairimí tuismitheoirí.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

 In 2012 d’iarr an Roinn Oideachais agus Scileanna ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, comhairle polasaí a chur ar fáil ar an gcaoi ab fhearr chun tacú le mic léinn a raibh riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna.

Iarradh ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta an tsamhail a bhí ann cheana chun acmhainní a leithdháileadh ar scoileanna d’fhonn tacú le páistí a raibh riachtanais speisialta oideachais acu a bhreithniú agus a mheas an bhféadfaí feabhsúcháin a dhéanamh.

I mí Bealtaine 2013, d’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Comhairle Polasaí uaithi maidir le Supporting Students with Special Educational Needs in Schools.’

http://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/09/Supporting_14_05_13_web.pdf

Cinneadh sa pháipéar sin gur gá leasú a dhéanamh ar an tsamhail reatha chun breis is 11,000 post breise tacaíochta foghlama a leithdháileadh, de bharr go bhfuil an tsamhail reatha bunaithe ar dhiagnóis a bheith le fáil a bheadh, b’fhéidir, deacair a aimsiú, agus go mbeadh an baol ann go ndéanfaí páistí a dhiagnóisiú mar pháistí a mbeadh riachtanas speisialta oideachais acu, ar mhaithe le cúinsí leithdháilte acmhainne seachas ar chúiseanna sláinte.

Moladh samhail tacaíochta athbhreithnithe a fhorbairt lena dtabharfaí do scoileanna chomh maith breis solúbthachta maidir le tacaíocht a leithdháileadh ar dhaltaí de réir mar a bhíonn riachtanais oideachais acu seachas samhail a bheadh bunaithe go príomha ar dhiagnóis mhíchumais a bhaineann le haicme de riachtanais oideachais speisialta.

Iarradh ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Meitheal Oibre a chur ar bun chun togra a fhorbairt maidir le bealach níos fearr chun na tacaíochtaí seo a leithdháileadh.

I mí Meitheamh 2014, i dTuarascáil Mheitheal Oibre na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta arna stiúradh ag an Uasal Eamon de Staic, moladh samhail nua chun tacaíocht múinteora acmhainne a leithdháileadh ar scoileanna a bheadh bunaithe ar riachtanais phróifílithe gach aon scoile, seachas ar mhíchumas diagnóisithe páistí aonair.

Moladh go mbeadh leithdháileadh tacaíochtaí breise múinteoireachta ar scoileanna bunaithe ar dhá eilimint feasta:

·        Eilimint bunaithe ar phróifíl oideachais na scoile; agus

·        Eilimint bhonnlíne a sholáthraítear do gach scoil phríomhshrutha ar mhaithe le tacú leis an gcuimsiú agus le cosc a chur leis na deacrachtaí foghlama, agus ar mhaithe leis an luath-idirghabháil.

http://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/09/Allocating_resources_1_5_14_Web_accessible_version_FINAL.pdf

I mBealtaine na bliana seo, tar éis dul i gcomhairle leis na Comhpháirtithe Oideachais, d’fhógair an tAire go gcuirfí píolóta den tSamhail Nua ar bun do mhí Mheán Fómhair 2015, d’fhonn feidhmiú na samhla a thástáil i líon áirithe scoileanna roimh don tsamhail a bheith curtha i bhfeidhm ina hiomláine.

Tá an píolóta ceaptha chun an tsamhail leithdháilte a thástáil agus chun tástáil a dhéanamh ar an mbealach a mbíonn scoileanna in ann acmhainní a imlonnú de réir riachtanas sainaitheanta na mac léinn, agus leibhéal a gcuid riachtanas á chur sa chuntas, beag beann ar aon diagnóis ar leith mhíchumais, de réir mar a moladh

i dTuarascáil Mheitheal Oibre na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

Aguisín 1:Scoileanna atá ag Glacadh Páirte sa Tionscadal Píolótach

Bunscoileanna

 

Uimhir RollaAinm na Scoile  ContaeDEISMeascán Inscne sa Scoil
20231HSt Benedict's National SchoolBaile Átha Cliath Measctha
19583ISt Josephs Senior NS, BallymunBaile Átha CliathDEIS 1Measctha
15046ISt Stephen's National SchoolPort LáirgeDEIS 2Buachaillí
18057FScoil MhuireUíbh Fhailí Cailíní Sinsir
20292EMaynooth Educate TogetherCill Dara Measctha
16928BScoil Náisiúnta Naomh PhilomenaUíbh FhailíDEIS 2Cailíní
198460Réalt na MaidineCiarraí Buachaillí
15948CClologue National SchoolLoch Garman Measctha
20309SMary Mother of HopeBaile Átha Cliath Measctha
03936CScoil Náisiúnta (Scoil Mhuire)An Iarmhí Measctha
17493URosenallis National SchoolLaois Measctha
19490BScoil MhuireBaile Átha CliathDEIS 1Measctha
17840PSN Bheinin NaofaAn Mhí Cailíní
19837NDrimnagh Castle CBS NSBaile Átha Cliath Buachaillí
17903NCornamaddy NSAn Iarmhí Measctha
13632LAnnalitten National SchoolMuineachán Measctha
18246ISN Baile MhuineCorcaigh Measctha
17920NDonard National SchoolCill Mhantáin Measctha
16829WScoil Eoin Pól (Lough an Iubhair)Dún na nGallDEIS Scoil TuaitheMeasctha
18350DScoil Náisiúnta Na HinseTiobraid Árann Measctha
18598QEarnain Mxd NSAn Iarmhí Measctha
15257VQuignamanger National School/St Oliver PlunketMaigh Eo Measctha
19418QCastlerahan Central National SAn Cabhán Measctha
19817HSt Marys NS LucanBaile Átha Cliath Measctha
02413LScoil Naomh Eoin, BirrUíbh Fhailí Measctha
16289QSt. John's NSMaigh Eo Measctha
14625TDoon Convent NSLuimneach Measctha
20260oGaelscoil ChluaininLiatroim Measctha
      


Iar-bhunscoileanna

Uimhir RollaAinm na Scoile EarnáilContaeDEISMeascán Inscne sa Scoil
70250SMarino CollegeGairmscoilBaile Átha CliathDEISMeasctha
60480GDrimnagh Castle Secondary (Meánscoil Iognáid Rís)MeánscoilBaile Átha Cliath Buachaillí
71450IMullingar Community SchoolGairmscoilAn IarmhíDEISMeasctha
65370BSt. Joseph's C.B.SMeánscoilTiobraid Árann Buachaillí
91505TSt Wolstan's Community School (Girls).

Pobalscoil/Sc.

Cuimsitheach

Cill Dara Cailíní
60400FSt VincentsMeánscoilBaile Átha CliathDEISBuachaillí
70620CColáiste Cois SiúireGairmscoilCill ChainnighDEISMeasctha
60710UMuckross Park CollegeMeánscoilBaile Átha Cliath Cailíní
70960DCoachford CollegeGairmscoilCorcaigh Measctha
64971WOur Lady Of Mercy Secondary SchoolMeánscoilPort Láirge Cailíní
62000WMary Immaculate Secondary SchoolMeánscoilAn Clár Measctha
91500JLoreto Community School

Pobalscoil/Sc.

Cuimsitheach

Dún na nGall Measctha
64610NSt. Colman's CollegeMeánscoilMaigh Eo Buachaillí
61340SSt Bridgids Secondary SchoolMeánscoilCiarraí Cailíní
70400LBorris VocationalGairmscoilCeatharlach Measctha
61320MColáiste BhréanainnMeánscoilCiarraí Measctha
76102KGaelcholáiste an EachréidhGairmscoilGaillimh Measctha
72020LMoyne College Ballina GairmscoilMaigh EoDEIS  Measctha
68077SArdscoil na TríonóideMeánscoilCill Dara Measctha