02 Meán Fómhair, 2015 – Tuarascáil an Údaráis um Ardoideachas ar Chóiríocht Mac Léinn á foilsiú ag an Aire O’Sullivan

Inniu, d’fháiltigh an tAire Oideachais & Scileanna, Jan O’Sullivan TD, roimh an Tuarascáil ar Chóiríocht Mac Léinn: Éileamh & Soláthar.

Ag trácht di ar an bhfoilseachán seo, dúirt an tAire O’Sullivan: “Is léir gur ábhar imní é le tamall anuas an easpa cóiríochta atá le fáil do mhic léinn i gceantair áirithe agus sin é an fáth gur iarr mé ar an Údarás um Ardoideachas tuarascáil a chur le chéile ar an gceist seo.  Leagtar amach go soiléir sa tuarascáil a foilsíodh inniu gur mó an t-éileamh ar chóiríocht do mhic léinn ná an soláthar i gceantair áirithe agus gur amhlaidh a bheidh sé i gcónaí sna blianta amach romhainn.

“Tá 13 mholadh úsáideacha sa tuarascáil seo.  Táim ag cromadh chun oibre láithreach bonn in éineacht le mo chomhghleacaithe Rialtais agus le páirtithe leasmhara chun bealaí a phlé chun cur leis an gcóiríocht atá ar fáil do mhic léinn áit is gá, bealaí ar a n-áireofar moltaí na tuarascála seo a fhorbairt, mar aon le roghanna féideartha eile a phlé.  Áirítear ar na moltaí seo maoiniú caipitiúil, cúrsaí cánach agus ceisteanna pleanála, mar aon le tacaíocht do scéim seomra ar cíos.

“Táim ag fógairt inniu dhá bheart láithreacha lena gcuirfear tús leis an obair seo.

“Is é an chéad cheann díobh seo ná grúpa stiúrtha idir-rannach a bhunú láithreach chun maoirsiú a dhéanamh ar an obair seo.  Is é an Leas-Ard-Rúnaí ag mo Roinnse ar a bhfuil freagracht fhoriomlán as an ardoideachas a bheidh ina Chathaoirleach ar an ngrúpa seo agus beidh oifigigh ón Údarás um Ardoideachas, an Roinn Airgeadais, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil san áireamh ann. 

“Is é an dara beart atá á fhógairt agam inniu ná bronnadh deontais €30,000, a chuirfidh an tÚdarás um Ardoideachas ar fáil d’Aontas na Mac Léinn in Éirinn chun réitigh ghearrthéarmacha a chur chun cinn do mhic léinn a bhfuil cóiríocht de dhíth orthu.  Sa ghearrthéarma, ceann de na roghanna is fearr atá ann chun cur leis an soláthar ná daoine a bheith ag ligean seomra sa teach acu ar cíos do mhic léinn.

Is réiteach é a dtagann gach duine go maith as, mar go bhfaigheann mic léinn an chóiríocht agus is féidir le húinéirí tí suas le €12,000 in aghaidh na bliana saor ó cháin a thuilleamh trín é seo a dhéanamh.  Tá fhios agam gur reáchtáil aontais mac léinn feachtais faisnéise an-mhaith faoin é seo anuraidh, ar nós  "Homes for Study" Aontas na Mac Léinn.  Leis an maoiniú atá á chur ar fáil inniu, tabharfar deis d’Aontas na Mac Léinn forbairt a dhéanamh ar an suíomh idirlín acu, homes.usi.ie, chun cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh le mic léinn agus úinéirí tí, agus chun taighde a chur i gcrích ar an gceist thábhachtach seo.

“Sa bhfadtéarma, tá an Rialtas tiomanta do dhul i ngleic leis an easpa tithíochta trí straitéis Tógála 2020.  Ní réiteoidh sé seo na fadhbanna go léir againn ar an toirt, ach tá muinín agam go mbeidh soláthar inbhuanaithe tithíochta againn sa mheántéarma nó fiú sa bhfadtéarma nuair a bheidh Tógáil 2020 curtha i ngníomh.

 Ag fáiltiú dó roimh an tuarascáil, dúirt Tom Boland, POF an Údaráis um Ardoideachas: “Is den riachtanas é a chinntiú go mbíonn cóiríocht chuí ag foghlaimeoirí dúchasacha agus idirnáisiúnta araon fad is atá siad ag staidéar sna coláistí againn, má táimid chun freastal ar an éileamh méadaitheach.  Táimid ag súil lenár gcion a dhéanamh ar an meitheal nua idir-rannach chun bealaí a lorg chun a chinntiú go mbíonn rochtain ag mic léinn ar chóiríocht chuí.”

Ag labhairt dó ar ócáid an fhógra, dúirt Uachtarán Aontas na Mac Léinn in Éirinn, Kevin Donoghue: “Tá fáilte ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn roimh an mbeart seo chun tacú leis an bhfeachtas againn maidir leis an scéim seomra ar cíos.  Leis seo beidh deis againn breis cóiríochta a bheidh ar ardchaighdeán agus inacmhainne a chur ar fáil do mhic léinn.  Is léir ón mbeart seo go bhfuil an tAire ag caitheamh go dáiríre le ceist na cóiríochta mac léinn agus go n-aithníonn sí an obair atá gafa de láimh cheana féin ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn.”

Tá an tuarascáil le fáil ag: http://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Report-on-Student-Accommodation-Demand-and-Supply.pdf