21 Bealtaine, 2015 - Píolóta de Shamhail Nua chun Múinteoirí Acmhainne a Leithdháileadh ar Scoileanna, agus Méadú ar Phoist Múinteoireachta Acmhainne, á bhfógairt ag an Aire Oideachais agus Scileanna

Tionscadal Piolóta do Scoileanna

 Inniu d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Jan O’Sullivan TD go gcuirfear ar bun Píolóta de Shamhail Nua chun Múinteoirí Acmhainne a Leithdháileadh ar Scoileanna do mhí Mheán Fómhair 2015.

I mí Feabhra na bliana seo, tar éis di dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe oideachais, d’fhógair an tAire nach raibh sé ar intinn aici aon athrú a dhéanamh don scoilbhliain seo chugainn ar an mbealach ina leithdháiltear múinteoirí acmhainne ar scoileanna chun tacú le páistí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu.

Mar gheall ar na comhairliúcháin, bhí fáilte tríd is tríd roimh an tsamhail nua atá molta ó Thuismitheoirí, grúpaí míchumais, scoileanna agus páirtithe leasmhara.  Ní raibh am ann, áfach, chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair chúraim go léir a cuireadh in iúl roimh thosach na scoilbhliana 2015.

D’iarr an tAire ar an Roinn, mar sin, píolóta den tsamhail nua a cheapadh, a bhféadfadh scoileanna roghnú isteach ann ar bhonn  deonach.

D’fhógair an tAire O’Sullivan inniu go gcuirfí píolóta den tsamhail nua ar bun, tar éis tuilleadh comhairliúchán leis na comhpháirtithe oideachais, i roinnt scoileanna ó mhí Mheán Fómhair 2015 amach.

Is iad príomhghnéithe na samhla píolótaí ná:

·        Glacfaidh tuairim is 50 Scoil (30 bunscoil agus 20 iar-bhunscoil) páirt sa tionscadal píolótach.

·        Ní laghdófar an leithdháileadh de mhúinteoirí acmhainne a bheidh ag scoil ar bith atá ag glacadh páirte agus an píolóta ar siúl.

·        Scoileanna a bhfuil leithdháiltí ag dul dóibh bunaithe ar a bpróifíl faoin tsamhail nua gheobhaidh siad na méaduithe seo.

·        Táthar ag úsáid sampla comhréireach de scoileanna, ar a n-áirítear scoileanna móra agus scoileanna beaga, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna as suímh tuaithe agus as suímh uirbeacha, i bpobail faoi bhuntáiste agus faoi mhíbhuntáiste araon, d’fhonn a áirithiú go ndéanfar ionadaíocht don raon is iomláine agus is féidir de scoileanna.

·        Tabharfar cuireadh do scoileanna páirt a ghlacadh sa tionscadal píolótach agus beidh a rannpháirtíocht ann ar bhonn deonach. 

·        Tabharfaidh Seirbhís Tacaíochta don Chuimsiú na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, an Chigireacht agus an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais cabhair agus tacaíocht do scoileanna atá ag glacadh páirte sa tionscadal píolótach. 

·        Gheobhaidh scoileanna píolótacha treoir ón Roinn maidir leis an gcaoi le leithdháiltí tacaíochta de mhúinteoirí a úsáid faoin bpíolóta.

·        Déanfar tástáil ar úsáid na n-acmhainní ag scoileanna agus dáileadh agus bainistiú na n-acmhainní sin ag scoileanna chun tacú le gach aon dalta scoile a bhfuil riachtanais foghlama aige/aici, agus cuirfear an leibhéal riachtanais atá acu san áireamh, beag beann ar dhiagnóis ar leith míchumais, de réir mar a moladh i dTuarascáil Mheitheal Oibre na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

·        Beidh an píolóta ina ábhar athbhreithnithe ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna.

·        Faoin bpíolóta beidh deis ann chun éifeacht phraiticiúil na samhla nua chun múinteoirí acmhainne a leithdháileadh ar scoileanna a thomhas.  Beidh deis ann chun na hábhair threoracha agus tacaíochta do scoileanna a thástáil.

·        Déanfar measúnú chomh maith ar eispéiris foghlama na scoileanna, na bPríomhoidí, nó na ndaltaí.

Dúirt an tAire: “Tá áthas orm go bhfuil mé in ann a fhógairt inniu go bhfuilim ní amháin ag soláthar tacaíochtaí breise múinteoireachta acmhainne do scoileanna don scoilbhliain seo chugainn, ach go mbeimid freisin i gcónaí ag déanamh forbartha ar an tsamhail nua leithdháilte acmhainní.”

Méadú ar Líon na Múinteoirí Acmhainne

D’fhógair an tAire O’Sullivan inniu chomh maith go méadóidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta an leithdháileadh de Phoist do Mhúinteoirí Acmhainne a dhéanann sé ar scoileanna de bhreis is 9% do thosach na scoilbhliana seo chugainn.

Leithdháilfidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 6,454 post do mhúinteoirí acmhainne ar scoileanna do mhí Mheán Fómhair 2015, méadú de 554 post - nó 9.4% - ó mhí Mheán Fómhair 2014.

Dúirt an tAire: “Is cúis áthais dom é go rabhamar in ann, fiú sna tosca srianta eacnamaíocha a bhí ann le blianta beaga anuas, riachtanais na bpáistí inár scoileanna a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a shásamh i gcónaí.

“I mbliana táimid tar éis méadú a dhéanamh arís ar líon na Múinteoirí Acmhainne a leithdháilfear ar scoileanna, ag coinneáil suas dúinn leis an bhfás déimeagrafach agus leis an éileamh méadaithe araon.”

Fógróidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta mionsonraí inniu ar na leithdháiltí a dhéanfar ar gach scoil aonair ar shuíomh idirlín na Comhairle ncse.ie.

Beidh próiseas leithdháilte dara babhta ag an gComhairle freisin chun freagairt ar rollacháin dhéanacha, nó ag éirí as míchumais dhiagnóisithe a tháinig chun cinn tar éis an data deiridh don chéad bhabhta leithdháilte, suas go dtí tosach na scoilbhliana nua.

CRÍOCH.