12 Bealtaine, 2015 - €7m de dheontais do 450 iar-bhunscoil á fhógairt ag an Aire Oideachais agus Scileanna chun tacú le clár Ghrafaic an Deartha agus na Cumarsáide a chur i bhfeidhm

Inniu, tá an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, tar éis a fhógairt go bhfuil sí chun €7 milliún a chur ar fáil mar dheontais do scoileanna chun cabhrú le curaclam Ghrafaic an Deartha agus na Cumarsáide a chur i bhfeidhm.

Tugadh Grafaic an Deartha agus na Cumarsáide isteach in 2007, agus tá sí ar cheann de na príomhábhair Ardteistiméireachta dá bhfuil an teicneolaíocht faisnéise mar riachtanas lárnach sa mhodheolaíocht mheastóireachta.  Sheas breis is 5,400 mac léinn an t-ábhar don Ardteistiméireacht anuraidh agus tá staidéar á dhéanamh uirthi i 450 scoil.

Ag fógairt na ndeontas di, dúirt an tAire O’Sullivan: “Aithníonn an Rialtas agam tábhacht Ghrafaic an Deartha agus na Cumarsáide mar is rannchuidiú díreach í do na príomhscileanna a theastaíonn i ngeilleagar eolas-bhunaithe na hÉireann.  Ionchorpraithe inti tá prionsabail a bhaineann leis an eolaíocht, an ábhar, an déantúsaíocht, an dearadh, an teicneolaíocht agus an teicneolaíocht faisnéise”.

Tar éis comórtais maidir le soláthar poiblí, bronnadh conradh i leith  Bogearra Dearadh Ríomhchuidithe (DRC) do Scoileanna ar Solid Solutions Ireland, athdhíoltóir náisiúnta Dassault Systemes SolidWorks Corporation 3D Software, SOLIDWORKS, ar feadh na chéad sé bliana amach romhainn.  Tá an bogearra seo ceannaithe go díreach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, anuas ar na deontais atá á bhfógairt inniu.  Coiste soláthair, a raibh ionadaithe air ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ó chomhlachtaí éagsúla as measc na gcomhpháirtithe, ionadaithe na múinteoirí ina measc, a rinne maoirseacht ar an bpróiseas soláthair. 

Tá an coiste soláthair tar éis an áis íostarraingthe do ríomhairí a chur ar bun le tacaíocht ó Oifig Soláthair an Rialtais.  Tá na ríomhairí oiriúnaithe go speisialta agus tá siad tástáilte i gcomhair na riachtanas a bhaineann le SOLIDWORKS a rith i dtimpeallacht an rangsheomra.

Fujitsu Ireland, i gcomhar lena chomhpháirtithe Smart Schools agus Total Import Solutions, atá ag soláthar na ríomhairí Deisce.  PC Peripherals atá ag soláthar na Ríomhairí Glúine. 

Dúirt an tAire: “Tá fás ag teacht ar Ghrafaic an Deartha agus na Cumarsáide sna scoileanna anseo.  In 2012, sheas 5,319 iarrthóir an scrúdú agus is é an figiúr réamh-mheasta do 2015 ná 5,705.   Méadaíodh ar an maoiniú leithdháilte dá réir sin agus cinnteofar dá réir go dtiocfaidh fás i gcónaí ar an ábhar tábhachtach seo.  Eiseofar litreacha chuig scoileanna ina dtabharfar mionsonraí dóibh ar an méid airgid atá á leithdháileadh orthu.

“Ceannaire tionsclaíochta sa bhogearra paraiméadrach DRC ar fud an domhain is ea SOLIDWORKS agus de bharr an méid atá fógartha inniu cinnteofar go mbeidh mic léinn na hÉireann go ceannródaíoch i gcónaí

sa teicneolaíocht deartha.” 

Tá clár forbartha gairme don bhogearra nua DRC á chumadh faoi láthair ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí lena chur ar fáil i bhfómhar 2015, agus cuirfear sonraí amach chuig na scoileanna.  Beidh ranganna teagaisc ar líne agus acmhainní tacaíochta gréasáin san áireamh sa chéad chéim den tacaíocht.  Beidh ceardlanna náisiúnta san áireamh sa dara céim.

Nótaí d’Eagarthóirí:

Tá liosta leis seo de na scoileanna atá ag fáil deontas.

Ríomhtar deontais do Scoileanna mar seo a leanas:

  • Meánlíon na mac léinn a sheas an Ardteistiméireacht thar 3 bliana ó 2012 go 2014, móide maoiniú d’aon ríomhaire breise amháin chun críche múinteoireachta sa Rannóg GDC nó  
  • Meánlíon na mac léinn a sheas an Ardteistiméireacht thar 4 bliana ó 2012 go 2015, móide maoiniú d’aon ríomhaire breise amháin chun críche múinteoireachta sa Rannóg GDC.  

Bronnfar maoiniú de réir an mheánlín is airde den dá meánlíon.

Beidh an maoiniú bunaithe ar dheontas de €1,150 in aghaidh an ríomhaire. 

Bogearra

Bronnadh an conradh don Bhogearra DRC do Scoileanna ar Solid Solutions Ireland ar feadh sé bliana agus trí mhí, ar chostas €299,000.

Ríomhaire Deisce

 Is é an Fujitsu Celsius 530 Mini Tower PC an ríomhaire faofa do scoileanna in Éirinn.  Is é an soláthróir faofa ná ‘SmartSchools’ (www.smartschools.ie).  Costas de €1,135.02 atá ar an Mini Tower PC, CBL san áireamh.

Ríomhaire Glúine

Is é anLenovo Thinkpad W540 an Ríomhaire Glúine faofa do scoileanna in Éirinn.  Is é an soláthróir faofa ná ‘PC Peripherals’ (www.pcp.ie).  Costas de €1,351.77 atá ar an Ríomhaire Glúine, CBL san áireamh.

Feic le do thoil an fótagraf leis seo den Aire O’Sullivan agus, ó chlé go deas:

Marin Byrne, PC Peripherals - Paul Roche, Smartschools - Seamus Shanahan, Solid Solutions - Paul Frost, Fujitsu Ireland - Jim Byrne, PC Peripherals

Minister for Education and Skills, Jan O’Sullivan - Design and Communication Graphics (DCG) PR