29 Eanáir, 2015 - Treoirlínte foilsithe don dea-mheabhairshláinte a chur chun cinn i mbunscoileanna

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, agus an tAire Stáit don Mheabhairshláinte, Kathleen Lynch TD, tar éis Well-Being in Primary Schools - Guidelines for Mental Health Promotiona lainseáil inniu.

Bíonn ról rí-thábhachtach ag scoileanna chun dea-mheabhairshláinte na bpáistí a chur chun cinn.  Is féidir le scoileanna chomh maith timpeallacht  shábháilte, thacúil a chur ar fáil chun scileanna na beatha, teacht aniar agus braistint láidir muintearais sa scoil a chothú.   Is den tábhacht ar fad é go n-éistfí le guth an pháiste agus go gcothófaí an dea-chaidreamh le piaraí, múinteoirí agus foireann na scoile ar mhaithe le dea-eispéireas a bheith ag na páistí ar scoil agus lena bhforbairt chognaíoch agus a bhforbairt mhothúchánach.

Sna Treoirlínte atá foilsithe ag Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais na Roinne (NEPS), cuirtear ar fáil creatlach phraiticiúil atá ceaptha chun tacú le scoileanna sa réimse dúshlánach seo agus atá tógtha ar an dea-chleachtas atá ann cheana sna bunscoileanna.

Ag lainseáil na dtreoirlínte seo di, dúirt an tAire O’Sullivan: “Is cúis mhór áthais dom go bhfuilim ag foilsiú na dTreoirlínte seo ina gcuirfear treoir phraiticiúil ar fáil don chaoi ina féidir le bunscoileanna dea-mheabhairshláinte agus folláine a chur chun cinn. 

Is den tábhacht ar fad iad dea-mheabhairshláinte agus folláine na bpáistí chun go n-éireoidh leo ar scoil agus sa saol.

“Cuid lárnach de chur chun cinn rathúil na dea-mheabhairshláinte agus de chosc a chur ar an bhfhéinmharú is ea páistí a shainaithint a d’fhéadfadh bheith soghonta nó i mbaol.

“Tá súil agam go mbeidh na Treoirlínte seo ina gcabhair do scoileanna agus do phobail na scoileanna agus iad ag freagairt ar riachtanais mheabhairshláinte agus folláine na bpáistí.

“Mar fhocal scoir, is mian liom mo bhuíochas a ghabháil dóibh siúd go léir a bhí páirteach i gcumadh na dTreoirlínte seo.”

Leagtar amach sna treoirlínte seo an ról tábhachtach a ghlacann bunscoileanna i gcur chun cinn na dea-mheabhairshláinte chun cur leis na deiseanna a bhíonn ag páistí sa saol.  Is lú an seans go mbeidh fadhbanna meabhairshláinte ag páistí níos faide anonn ina saol má bhíonn snaidhm cairdeasa acu le pobal na scoile agus is mó an seans go mbeidh dea-thorthaí acu san oideachas.

Ag labhairt di ag an lainseáil inniu, dúirt an tAire Lynch chomh maith: “Is den tábhacht é a thuiscint nach ar an scoil amháin atá an fhreagracht dea-mheabhairshláinte agus folláine a chur chun cinn.  Bíonn róil chomhlántacha ag tuismitheoirí agus ag pobal na scoile ar fad, iad araon ag tacú lena chéile.  Is den tábhacht ar fad é meon an chomhphobail agus an mhuintearais a chothú i mbealach comhtháite mar gurb é sin an bealach is fearr chun freastal ar riachtanais páistí agus an lucht foirne i scoileanna.

“Tá ár ndá Roinn ag obair i gcomhar lena chéile freisin faoin gclár oibre Éire Shláintiúil chun tacú le hiarrachtaí gach duine chun feabhas a chur ar mheabhairshláinte agus folláine na bpáistí agus na ndaoine óga mar bheart tosaíochta.”

Is do gach ball de phobal na scoile na Treoirlínte, do bhoird bainistíochta agus d’fhoirne bainistíochta in-scoile, a mbíonn ról lárnach ceannaireachta acu i gcur chun cinn na meabhairshláinte.  Fónfaidh siad chomh maith do chumainn tuismitheoirí, comhairlí mac léinn, pearsanra sláinte agus pearsanra eile atá ag iarraidh tuiscint a fháil ar an gcaoi is fearr le hobair i scoileanna agus in éineacht le scoileanna.

Is í an Oifig Náisiúnta um Féinmharú a Chosc a mhaoinigh foilsiú na gcruachóipeanna de na treoirlínte agus eiseofar iad seo go léir chuig na bunscoileanna, na seirbhísí tacaíochta agus na hionadaithe cuí gníomhaireachta go léir san seachtainí romhainn amach.

CRÍOCH

Tá na treoirlínte le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne ag

http://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Well-Being-in-Primary-Schools-Guidelines-for-Mental-Health-Promotion.pdf

FoilsíodhtreoirlínteIar-Bhunscoile i mí Eanáir 2013 agus tá siad ar fáil lena n-íoslódáil ag

http://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Well_Being_PP_Schools_Guidelines.pdf