22 Bealtaine, 2015- Fáilte á cur ag an Aire O’Sullivan roimh an Dul Chun Cinn maidir le Leasúchán ar an Teastas Sóisearach

Tá fáilte curtha ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, roimh an gcur chun cinn sa chaibidlíocht maidir leis an leasúchán ar an tsraith shóisearach, tar éis do thograí a bheith foilsithe inniu a aontaíodh idir an tAire agus lucht ceannais an dá cheardchumann  múinteoirí dara leibhéal.

Mar bhun leis na tograí seo tá cúig phríomhphrionsabal an Aire O’Sullivan agus tá sé riachtanach go mbeidís sin ina mbonn le hathrú ar bith a dúirt sí:

1.   Go bhfuil sé riachtanach aitheantas a thabhairt do raon leathan foghlama

2.   Go bhfuil sé riachtanach laghdú suntasach a dhéanamh ar an bhfócas ar aon scrúdú ceann cúrsa amháin mar bhealach chun na mic léinn a mheasúnú

3.   Go bhfuil sé riachtanach suntasacht agus tábhacht a thabhairt do mheasúnú rangsheomra-bhunaithe

4.   Go mbeadh tuilleadh comhoibrithe proifisiúnta idir múinteoirí mar ghné dár scoileanna

5.   Go bhfaigheadh tuismitheoirí agus mic léinn araon pictiúr níos leithne den fhoghlaim atá déanta ag gach aon mhac léinn i gcaitheamh na sraithe sóisearaí ina hiomláine

Tá an tAire agus feidhmeannais na gceardchumann araon tar éis na prionsabail seo a aontú mar bhonn le comhaontú.

Is iad príomheilimintí na dtograí do Shraith Shóisearach leasaithe ná:

·        Marcálfaidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit scrúdú ceann cúrsa athbhreithnithe.

·        Measúnóidh múinteoirí ábhair dul chun cinn na mac léinn le Measúnuithe Rangsheomra-Bhunaithe, agus beidh ócáid measúnaithe amháin ann in aghaidh an ábhair sa dara bliain agus sa tríú bliain araon.

·        Déanfar Tasc Measúnaithe scríofa i ngach ábhar sa tríú bliain, a bheidh bunaithe ar an dara Measúnú Rangsheomra-Bhunaithe, agus a mharcálfaidh an Coimisiún, agus beidh sé sin ina chuid den toradh foriomlán.

·        Déanfaidh mic léinn staidéar ar uasmhéid de 10 n-ábhar lena dteastasú ag an Stát.

·        Déanfaidh gach aon mhac léinn staidéar ar ábhar nua, “Folláine”. Cuimseoidh sé seo Corpoiliúint, OSPS agus OSSP.  Beidh cúrsaí nua ar fáil do gach aon cheann de na réimsí ábhair seo, agus mairfidh an tréimhse fhoriomlán foghlama ar feadh 400 uaire.

·        Féadfaidh mic léinn cúrsaí gearra a thógáil, a bheidh bunaithe ar chláir a bheidh arna bhforbairt ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta nó ag na scoileanna féin, a mbeidh 100 uaire foghlama ag teastáil dóibh, agus a mheasúnófar le Measúnú Rangsheomra-Bhunaithe.

·        Tar éis dóibh an tSraith Shóisearach trí bliana a chur i grích gheobhaidh mic léinn cáipéis Próifíle Gnóthachtála ón scoil ina mbeidh taifead le fáil ar dhul chun cinn an mhic léinn i ngach réimse, an scrúdú scríofa, na Measúnuithe Rangsheomra-Bhunaithe agus gníomhaíochtaí eile seach-churaclaim san áireamh.

·        Foilseofar leagan nuashonraithe de Chreat na Sraithe Sóisearaí faoi dheireadh mhí Mheithimh i mbliana, ina soláthrófar sonraí iomlána ar na teaglamaí féideartha d’ábhair agus de chúrsaí gearra.

Ag fógairt di go bhfuil sí ag tacú leis na hathruithe, dúirt an tAire O’Sullivan: “Molaim ó chroí na tograí athbhreithnithe seo, agus creidim go bhfuil tacaíocht tuillte acu ó gach duine atá gafa leis an oideachas in Éirinn.  Cuirtear an mac léinn ag croílár an phróisis foghlama leo, agus cruthaítear deis chun bealaigh nua foghlama a mheasúnú i gceart.

“Is gné lárnach den leasú ar an tsraith shóisearach é an cineál measúnaithe agus na scileanna atá le measúnú, a leathnú, agus, trí chaibidlíocht, d’éirigh linn an dá thrá a fhreastal.  Seasfaidh mic léinn scrúdú scríofa a bhfuil luach ag gabháil leis, agus gheobhaidh siad i bhfad níos mó dá bhforbairt agus dá ndul chun cinn measúnaithe trí mheasúnú sa rangsheomra.

“Thóg sé tamall fada na hathruithe seo go léir a chur i gcrích, agus tá súil agam go mbeimid in ann, leis an bhfógra a rinneadh inniu, gluaiseacht ar aghaidh chun na bearta a chur i bhfeidhm a bhfuil gá leo chun freastal ar an óige.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

 

Tá doiciméad an togra ina iomláine ar fáil anseo : http://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Junior-Cycle-Reform-Joint-Statement-on-Principles-and-Implementation.pdf

Tuilleadh sonraí ar na tograí, faoi gach réimse prionsabail:

Aitheantas a thabhairt do raon leathan foghlama-

Cuimseofar sa Teastas Sóisearach foghlaim in ábhair nó i dteaglaim ábhar agus cúrsaí gearra, chun ligean do mhic léinn scileanna a fhorbairt don 21ú céad.

Leis an measúnú rangsheomra-bhunaithe ligfear do mhic léinn raon leathan scileanna agus cumas a léiriú, agus beidh aiseolas cuiditheach ó mhúinteoirí i gceist leis.

Laghdú a dhéanamh ar an bhfócas ar aon scrúdú ceann cúrsa amháin-

Beidh scrúdú athbhreithnithe don Teastas Sóisearach mar aon eilimint amháin den mheasúnú don Teastas Sóisearach.

Beidh na ceisteanna don scrúdú ailínithe le cuspóirí foghlama na sonraíochtaí athbhreithnithe curaclaim.

Suntasacht agus tábhacht a thabhairt do mheasúnú rangsheomra-bhunaithe-

Roghnóidh múinteoirí ábhar measúnuithe rangsheomra-bhunaithe struchtúrtha as líon roghanna féideartha measúnuithe don ábhar, agus is é an CNCM a shocróidh na caighdeáin i gcomhairle le Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Áirítear ar na measúnuithe rangsheomra-bhunaithe tascanna tionscadail, tascanna béil, taighde, tascanna praiticiúla nó deartha nó déantúsaíochta, staidéir allamuigh agus léirithe ealaíonta.

Cultúr láidir comhoibrithe proifisiúnta idir múinteoirí a fhorbairt-

Chun measúnú don fhoghlaim a neadú i measc múinteoirí beidh gá le fócas críochnúil ar fhorbairt leanúnach ghairmiúil do mhúinteoirí, agus tacóidh an tSeirbhís Tacaíochta do Mhúinteoirí na Sraithe Sóisearaí leo sa mhéid seo.

Beidh gá le forbairt rialta ghairmiúil i measc múinteoirí chun tacú leis na measúnuithe rangsheomra-bhunaithe.

Soláthraítearpictiúr níos leithne gnóthachtála-

Tabharfaidh “Próifíl Ghnóthachtála an Teastais Shóisearaigh” aitheantas cuí do na curanna chuige múnlaitheacha agus suimitheacha atá neadaithe sa chlár nua.

Aithneofar, deimhneofar agus léireofar meas ar na deiseanna agus na heispéiris foghlama go léir a bheidh faighte ag mac léinn.