16 Márta, 2015 - Clár Scoláireachtaí Oideachais Idirnáisiúnta Rialtas na hÉireann 2015

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna chun scoláireachtaí dar luach €750,000 ina n-iomláine a bhronnadh ar 30 mac léinn ardghnóthachtála ón mBrasaíl, an tSín, an Ind agus an Mhalaeisia faoi Chlár Scoláireachtaí Oideachais Idirnáisiúnta Rialtas na hÉireann 2015.  Lainseáladh na scoláireachtaí in 2012 mar chuid de straitéis oideachais idirnáisiúnta an Rialtais, agus áirítear sna scoláireachtaí tarscaoileadh na táille teagaisc ar fad agus bronnadh €7,500 ar mhac léinn ar feadh bliana amháin de chéim Bhaitsiléara, Mháistir nó Dhochtúra.

Cuireadh béim ach go háirithe leis an nglaoch seo ar chaidrimh a neartú leis an ngeilleagar thosaigh i Meiriceá Laidineach – an Bhrasaíl.  Faoin gclár atá ag an tír sin don staidéar thar lear – Science Without Borders – beidh breis is 3,300 mac léinn tar éis clárú in institiúidí ardoideachais de chuid na hÉireann thar an tréimhse 2013-2015.

Is mar seo a leanas briseadh síos Scoláireachtaí Oideachais Idirnáisiúnta Rialtas na hÉireann de réir tíre:

•           An Bhrasaíl                15

•           An tSín                        7

•           An Ind                         7

•           An Mhalaeisia             1

Bronntar na dámhachtainí ar na hinstitiúidí ardoideachais ar bhonn phróiseas iarratais iomaíoch ar dtús agus sa ghlaoch seo is iad na faighteoirí ná:

6 Dhámhachtain          -           Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

3 Dhámhachtain          -           Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

2 Dhámhachtain         -            Ollscoil Luimnigh, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste Mhuire gan Smál, Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

1 Dámhachtain           -           Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain; Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach; Scoil Ghnó Bhaile Átha Luain

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire O’Sullivan: “Is infheistíocht fhadtéarmach na scoláireachtaí seo i gcaidrimh dhomhanda amach anseo.  Beidh na scoláireachtaí seo ina gcabhair chun a chinntiú go gcuirfear le próifíl agus mealltacht idirnáisiúnta na hÉireann trí oideachas a chur ar an gcéad ghlúin eile de cheannairí, fiontraithe, cinnteoirí agus nuálaithe sóisialta.”

Adúirt Príomhfheidhmeannach an Údaráis um Ardoideachas Tom Boland: “Is cuid ríthábhachtach de straitéis chomhchaidrimh idirnáisiúnta na hÉireann na comhpháirtíochtaí oideachais.  Bíonn ról lárnach ag cláir scoláireachtaí dá leithéid seo i dtógáil na gcaidreamh seo agus beidh siad ina ndroichead i bhfad amach anseo idir an tír seo agus geilleagracha tábhachtacha atá ag teacht chun cinn a bhfuil meas acu ar an oideachas agus a dhéanann infheistíocht ann.”

CRÍOCH