27 Iúil. 2015 - Tuarascáil á foilsiú ag an Aire O’Sullivan i dtaca leis an bpróiseas comhairlithe agus gafachta maidir le hOllscoil Teicneolaíochta don Oir-Dheisceart agus leis na chéad chéimeanna eile

Tá sé indéantaOllscoil Teicneolaíochta a bhunú don Oir-Dheisceart agus is féidir a leithéid a dhéanamh laistigh de scála réasúnta ama.  Táthar chun plean éascaíochta a fhorbairt lena bhreithniú ag an dá Chomhlacht Rialaithe faoi dheireadh mhí Lúnasa.

D’fhoilsigh an tAire O’Sullivan an tuarascáil i dtaca leis an bpróiseas comhairlithe agus gafachta inniu agus ghabh sí a buíochas leis an Uasal Michael Kelly as dul i mbun comhairlithe chomh forleathan sin leis na páirtithe leasmhara: “Tá an tUasal Kelly tar éis dul i mbun comhairlithe an-chríochnúil agus an-fhorleathain leis na páirtithe leasmhara sa réigiún agus is mian liom a chur ar an dtaifead go bhfuilim faoi chomaoin an-mhór dó mar gheall ar an obair uileghabhálach a rinne sé i dtaca leis an gceist seo agus mar gheall ar an anailís bhreithnithe ar an gcás atá leagtha amach aige sa tuarascáil.”

Tá an tUasal Kelly tar éis bualadh le páirtithe leasmhara i gcontaethe an réigiúin ar fad mar chuid den phróiseas comhairlithe agus áirítear ina measc seo comhlachtaí rialaithe, uachtaráin, lucht foirne agus mic léinn as an dá institiúid, Údaráis Áitiúla, Comhlachais Tráchtála, Fostóirí, na Gníomhaireachtaí um Fhorbairt Fiontair, Grúpaí Sóisialta agus Pobail, mar aon le hionadaithe poiblí.

Chuir an tAire béim ar an méid seo: “Tá réasúnaíocht dhoshéanta le fáil sa tuarascáil d’institiúid ardoideachais de chineál nua chun tacú le “mórathrú” i bhforbairt gheilleagrach agus sóisialta réigiún an Oir-Dheiscirt ar fad.  Is léir gurb é seo mian láidir na bpáirtithe leasmhara sa réigiún.”

Ag admháil di na ndeacrachtaí a bhí roimh thionscadal Ollscoil Teicneolaíochta an Oir-Dheiscirt san am a chuaigh thart, dúirt an tAire: “Tá ceachtanna le foghlaim againn go léir as an anailís atá leagtha amach i dtuarascáil an Uasail Kelly.  Is ceart dúinn go léir machnamh

ar na nithe is ceart a dhéanamh i mbealach eile amach anseo.”

Tá roinnt céimeanna agus struchtúr molta ag an Uasal Kelly chun tacú leis an tionscadal.

“Caithfimid an fócas a leagan go láidir ar an ní is fearr do réigiún an Oir-Dheiscirt.  Caithfimid an fócas a leagan ar an todhchaí agus ar an bhfíor-dhuais, is é sin cineál úrnua institiúide ardoideachais a bheith cruthaithe.  Deis spreagúil é seo agus is gá é chothú agus a fhorbairt trí ghafacht agus comhoibriú leis na páirtithe leasmhara go léir.”

Bhuail an tAire le Cathaoirligh agus Uachtaráin an dá institiúid ar Dé Máirt 21ú Iúil chun cinntí agus moltaí na tuarascála a phlé.  Comhaontaíodh leis na Cathaoirligh agus na hUachtaráin go bhforbrófaí plean tionscadail maidir le próiseas éascaíochta faoi lár mhí Lúnasa lena bhreithniú ag cruinnithe de na Comhlachtaí Rialaithe atá beartaithe do dheireadh mhí Lúnasa.  Is é an próiseas éascaíochta an chéad chéim atá molta ag an Uasal Kelly.

Mhol an tAire lucht ceannais an dá institiúid: “Tá fís uaillmhianach curtha ar aghaidh ag lucht ceannais an dá institiúid do chineál úrnua institiúide agus is é sin an ní gur cóir dúinn tógáil air agus a thabhairt ar aghaidh linn.”

Ag trácht di ar fhoilsiú na tuarascála, dúirt Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta, Ceatharlach, an Dr. Patricia Mulcahy: “Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Aire as an tacaíocht a thug sí i gcónaí agus as an bpróiseas a choimisiúnú.  Fáiltím roimh fhoilsiú thuarascáil Michael agus gabhaim mo bhuíochas leis as tabhairt faoi phróiseas comhairlithe chomh forleathan sin.  Táim ag súil le bogadh ar aghaidh leis an tionscadal seo ar mhaithe leis na páirtithe leasmhara go léir san Oir-Dheisceart.”

Dúirt an tOllamh Willie Donnelly, Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge: "Tá sé riachtanach Ollscoil Teicneolaíochta don Oir-Dheisceart a bhunú ar mhaithe le forbairt optamach gheilleagrach agus sóisialta an réigiúin.  Fáiltím roimh thuairim dhearfach Michael Kelly go bhfuil sé indéanta í a chruthú agus gur féidir a leithéid a dhéanamh laistigh de scála réasúnta ama.  Tá Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge lántiomanta i gcónaí d’Ollscoil Teicneolaíochta a chur ar fáil don réigiún.”

Breithneoidh an tAire, an Roinn Oideachais agus Scileanna, an tÚdarás um Ardoideachas agus institiúidí bainteacha na moltaí eile a rinne an tUasal Kelly sna míonna amach romhainn.

Tá an tuarascáil le fáil ag:  http://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Engagement-and-Consultation-Process-on-a-Technological-University-for-the-South-East.pdf

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Sa Straitéis Náisiúnta don Ardoideachas go dtí 2030 a foilsíodh i mí Eanáir 2011, moladh earnáil na nInstitiúidí Teicneolaíochta a chomhdhlúthú agus líon beag ollscoileanna teicneolaíochta ilchampais a chruthú.

Tá ceithre chéim sa phróiseas ainmnithe mar ollscoil teicneolaíochta agus tá sé ina cheangal cumasc de dhá institiúid teicneolaíochta nó níos mó ná sin a bheith ann sula ndéantar iarratas ar bheith ainmnithe mar Ollscoil Teicneolaíochta.

Cuireadh tús le tionscadal na hOllscoile Teicneolaíochta don Oir-Dheisceart in 2011 agus is éard atá ann ná cuibhreannas de dhá Institiúid Teicneolaíochta; Institiúid Teicneolaíochta, Ceatharlach agus Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.

Chuaigh cuibhreannas na hOllscoile Teicneolaíochta don Oir-Dheisceart chun cinn go maith ar dtús agus cuireadh Léiriú Spéise Céim 1 faoi bhráid in 2012.  Tar éis an túis mhaith seo, áfach, tháinig sraith dúshlán agus deacrachtaí roimh an gcuibhreannas agus níor éirigh leis Plean do Chéim 2 a thabhairt chun críche roimh d’Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge cinneadh a dhéanamh gníomhaíochtaí cumaisc a chur ar fionraí i mí Dheireadh Fómhair 2014. 

Go luath i mí na Samhna 2014, d’fhógair an tAire O’Sullivan go gcuirfí tús le próiseas nua gafachta agus comhairlithe le comhlachtaí rialaithe, lucht foirne agus mic léinn as an dá Institiúid, mar aon leis an bpobal mór san Oir-Dheisceart.  Ceapadh an tUasal Michael Kelly chun bheith ina cheannaire ar an bpróiseas comhairlithe.