3ú Meán Fómhair, 2015 - Scála Pointí LOI nua á lainseáil ag an Aire O’Sullivan

Inniu, lainseáil an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, scála pointí LOI nua a úsáidfear i gcomhair iontrála ar an ardoideachas ó 2017 amach.

Ag fógairt na n-athruithe di, dúirt an tAire O’Sullivan, “I mí Aibreáin d’fhógair mé pacáiste de leasuithe uaillmhianacha atá ceaptha chun tacú níos fearr le mic léinn atá ag trasdul ón dara leibhéal go dtí an t-ardoideachas, ar a n-áirítear scéim nua grádála don Ardteistiméireacht a úsáidfear ó 2017 amach.  Eilimint bhunriachtanach de na leasuithe sin is ea an córas forchéimneach pointí atá á fhógairt agam inniu.”

Is iad príomhghnéithe an scála nua, atá arna fhorbairt ag na hollscoileanna agus na hinstitiúidí teicneolaíochta i gcomhar lena chéile ná:

  • coimeádtar an t-ailíniú atá ann faoi láthair idir na pointí a bhronntar do ghnóthachtáil ag an Ardleibhéal agus na pointí a bhronntar do ghnóthachtáil ag an nGnáthleibhéal;
  • tá éagsúlacht ag baint leis an difríocht sna pointí a bhronntar i gcomhair gráid ar leith, rud a laghdaíonn an dóchúlacht go ngnóthóidh mic léinn an scór foriomlán céanna pointí.  Leis seo déanfar íoslaghdú ar leithdháileadh ionad san ardoideachas tríd an roghnú randamach;
  • spreagfar mic léinn chun ábhair Ardleibhéil a ghlacadh trí pointí a thabhairt isteach don ghrád H7 nua;
  • bronnfar Pointí Bónais i gcónaí i gcomhair Matamaitice Ardleibhéal.

Dúirt an tAire: “Beidh feidhm ag an gcóras nua grádála agus ag an scála pointí i leith mac léinn a d’iontráil ar an 5ú Bliain an tseachtain seo agus a sheasfaidh an Ardteistiméireacht in 2017.  Beidh na leasuithe seo le chéile ina gcabhair chun an brú ar mhic léinn ag am na scrúduithe a laghdú agus chun cur ar a gcumas eispéireas níos leithne agus níos iomláine a fháil sa tSraith Shinsearach.

“Tá an scála nua ceaptha chun roghnú randamach i gcomhair iontrála ar an tríú leibhéal a íoslaghdú mar go mbíonn sé seo ina ábhar mór frustrachais do mhic léinn agus dá muintir.  Tabharfar cúiteamh chomh maith do mhic léinn a mbíonn aidhm níos airde acu, áit a nglacann siad leis an riosca a bhaineann le páipéar ardleibhéil a sheasamh agus áit a n-éiríonn leo sna páipéir sin le hardchaighdeán.

“Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis na hearnálacha ollscoile agus na hearnálacha institiúide teicneolaíochta araon as an obair an-mhionsonraithe atá déanta acu chun an nuachóras coiteann pointí a cheapadh.”

Ag fáilriú roimh an bhfógra dó, dúirt an tOllamh Andrew Deeks, Cathaoirleach Chumann  Ollscoileanna Éireann: “Tar éis dóibh oibriú go dlúth leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus le páirtithe leasmhara eile chun iad seo a chur le chéile, tá na hollscoileanna ag tacú leis na hathruithe a thabharfar isteach in 2017. Táimid ag súil go laghdóidh na bandaí leathana gráid don Ardteistiméireacht an brú ar mhic léinn, go dtabharfar deis chun breis solúbthachta, éagsúlachta agus nuálaíochta a bhaint amach sna measúnuithe don Ardteistiméireacht, agus go mbeidh fócas níos mó ann ar chuspóirí níos leithne foghlama a ghnóthachtáil.

“Leis an scála leasaithe coiteann pointí, coimeádfar an t-ailíniú coibhneasta reatha idir ardleibhéal agus gnáthleibhéal, íoslaghdófar an roghnú randamach sa phróiseas ligean isteach san am céanna agus spreagfar mic léinn chun na curaclaim ardleibhéil a ghlacadh.

Dúirt an tOllamh Ciaran O’Cathain, Cathaoirleach Institiúidí Teicneolaíochta Éireann “Tá áthas ar na hInstitiúidí Teicneolaíochta a dheimhniú go bhfuil nuachóras coiteann pointí á thabhairt isteach in 2017, atá arna chomhaontú ag na hinstitiúidí agus ag ár gcomhghleacaithe in earnáil na n-ollscoileanna.  Creidimid go léireoidh an scála nua go cruinn agus go cothrom gnóthachtáil na mac léinn a sheasfaidh scrúduithe na hArdteistiméireachta faoin gcóras nua leathan grádála atá fógartha ag an Aire.

Beidh na hathruithe seo go léir le chéile ina gcabhair chun an brú a bhíonn ar mhic léinn faoin gcóras atá ann faoi láthair a laghdú, agus chun feabhas a chur ar an eispéireas foriomlán foghlama a bhíonn acu.  Cinnteofar leo chomh maith go dtabharfar aitheantas do raon leathan gnóthachtála foghlama ag an dara leibhéal, agus spreagfar agus cuirfear chun cinn rannpháirtíocht leathan san ardoideachas i measc mac léinn atá ag tosnú ar staidéir na sraithe sinsearaí anois i mí Mheán Fómhair.”

CRÍOCH.


 

Nótaí d’Eagarthóirí

I mí Aibreáin, d’fhógair an tAire O’Sullivan go mbeadh scéim nua grádála ann don Ardteistiméireacht ó 2017 amach mar chuid de phacáiste foriomlán leasuithe atá ceaptha chun tacú le mic léinn atá ag trasdul ón dara leibhéal go dtí an t-ardoideachas.  Beidh feidhm ag an scéim nua grádála i leith mac léinn a bheidh ag tosnú sa tSraith Shinsearach i mí Mheán Fómhair 2015 agus laghdófar leis an líon reatha grádleibhéal mar seo a leanas:

Gráid Nua% Marcanna 
 H1 / O190-100 
 H2 / O280<90 
 
 H3 / O370<80 
 
 H4 / O460<70 
 
 H5 / O550<60 
 
 H6 / O640<50 
 
 H7 / O730<40 
 H8 / O80<30 

De bharr an athraithe sa scéim ghrádála, is gá leasú a dhéanamh chomh maith ar an Scála Coiteann Pointí a úsáideann an LOI chun iontráil ar institiúidí ardoideachais a chinneadh.  Léirítear sa tábla thíos an Scála Coiteann Pointí leasaithe a thabharfar isteach ó 2017 amach:

ArdleibhéalGnáthleibhéal
GrádPointíGrádPointí
 H1100  
 H288  
 H377  
 H466  
 H556 O156
 H646 O246
 H737 O337
 H80 O428
   O520
   O612
   O70
   O80


Táthar ag leasú chomh maith na bpointí a bhronntar as gnóthachtáil i ndámhachtainí Ghairmchlár na hArdteistiméireachta agus an QQI-FET (FETAC mar a bhí) araon d’fhonn na coibhéisí reatha a choinneáil.

 Ó 2017 amach ailíneofar gráid Ghairmchlár na hArdteistiméireachta mar seo a leanas:

Gairmchlár na hArdteistiméireachta

Grád

 Pointí

Reatha  

Pointí leasaitheGhairmchlár nahArdteistiméireachta

 

Gradam7066
Tuillteanas5046
Pas3028

I gcás dámhachtainí anQQI-FET déantar faoi láthair an t-uas-scór iomlán is féidir, is é sin  360 (120 tuillteanas x 3 i gcomhair gradaim) a iolrú faoi 10 agus a roinnt ar 9 agus faightear 400 mar an t-uas-scór iomlán is féidir.

Ó 2017 amach, déanfar an t-uas-scór iomlán is féidir seo, 360, a iolrú faoi 13 agus a roinnt ar 12, agus gheofar 390 mar uas-scór leasaithe iomlán is féidir i gcás iarratasóirí ar  bhreisoideachas agus oiliúint.

Mic léinn a sheas an Ardteistiméireacht roimh2017, bronnfar pointí leasaithe orthu de réir mar atá leagtha amach sna táblaí thíos.  I gcomhréir leis an gcinneadh pointí a bhronnadh ar mhic léinn a bhaineann grád H7 amach faoin scéim nua ghrádála don Ardteistiméireacht, ó 2017 amach bronnfar 33 pointe ar mhic léinn a bhain grád E (25-39%) amach faoi na scéimeanna grádála a bhíodh ann roimhe seo ag an Ardleibhéal.

Ní féidir na pointí atá le fáil faoin scála nua a chur i gcomparáid go díreach leis na pointí a bhronntar faoi láthair.  Tá scála nua ar fad á thabhairt isteach ó 2017 amach agus bronnfar na pointí nua ar na mic léinn uile a chuirfidh iarratas isteach ó 2017 amach, is cuma cén uair a sheas siad an Ardteistiméireacht.  Dá bhrí sin, beidh na mic léinn uile a chuireann iarratas isteach tríd an LOI ar bhonn cothrom.

Ag seo a leanas na pointí a bhronnfar ar mhic léinn a sheas an Ardteistiméireacht ó 1992-2016:


Scéim Ghrádála  nahArdteistiméireachta mar atáfaoi láthair (roimh 2017)Scéim Ghrádála NuanahArdteistiméireachtaPointí Nua Ardleibhéal

Pointí Nua 

Gnáthleibhéal

A1H1 / O110056
A2H2 / O28846
B1
B2H3 / O37737
B3
C1H4 / O46628
C2
C3H5 / O55620
D1
D2H6 / O64612
D3
E 330

Ó 2017 amach bronnfar pointí mar seo a leanas ar mhic léinn a rinne an Ardteistiméireacht roimh 1992:

Grád Ardteist Réamh-1992%Pointí Reatha ArdleibhéalPointí Reatha GnáthleibhéalCoibhéis Nua Ghrád ArdteistPointí Nua ArdleibhéalPointí Nua Gnáthleibhéal
A85-1009555H1 / O110056
B70 – 84.98040H3 / O37737
C55 – 69.96525H4 / O46628
D40 – 54.95010H6 / O64612
E25 – 39.900 330
F10 – 24.9     
NG<10     

Ó 2017 amach, tabharfaidh na hollscoileanna agus na hInstitúidí Teicneolaíochta riachtanais bhunúsacha mhaithreánacha nua isteach chun an scéim ghrádála nua a chur sa chuntas–

  • Áit a bhfuil 2 ghrád C3 ardleibhéal agus 4 ghrád D3 gnáthleibhéal riachtanach faoi láthair, in 2017, 2 ghrád H5 agus 4 ghrád O6/H7 a bheidh riachtanach.
  • Áit a bhfuil 5 ghrád D3 gnáthleibhéal riachtanach faoi láthair, in 2017, 5 ghrád O6/H7 a bheidh riachtanach.
  • Áit a bhfuil 3 ghrád C3 ardleibhéal agus 3 ghrád D3 gnáthleibhéal riachtanach faoi láthair, in 2017, 3 ghrád H5 agus 3 ghrád O6/H7 a bheidh riachtanach. 

Níl aon athrú déanta ar na riachtanais maidir leis na hábhair atá ina gcuid bhunúsach den mháithreánach.  Thar an tréimhse amach romhainn, ceadóidh agus foilseoidh gach aon Institiúid Ardoideachais riachtanais leasaithe ar bith maidir le hábhair a bhaineann go sainiúil le cúrsaí aonair do 2017.”

Is féidir teacht ar shonraí iomlána faoi na bearta atá ag teacht i bhfeidhm in 2017 mar chuid den chlár don Athchóiriú ar an Trasdul ar www.transition.ie