04 Nollaig, 2014 - Cur i gcrích an chláir dara leibhéal ardluais leathanbhanda á fhógairt ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan agus an Aire Cumarsáide, Alex White

Inniu (Diardaoin), d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD, agus an tAire Cumarsáide, Alex White TD go bhfuiltear tar éis rollú amach an leathbhanda ardluais (100Mbps) go dtí na hiar-bhunscoileanna go léir a thabhairt chun críche tar éis do na 269 scoil dheiridh a bheith nasctha in 2014.  Leis seo cuirtear clabhsúr ar an dtríú céim, gurb é an chéim dheiridh é, den chlár forleitheadach seo.

Tar éis gur léiríodh le tionscadal píolótach i 78 scoil ar fud na tíre go gcuirfeadh nasc leathbhanda ardluais feabhas ar an múinteoireacht agus ar an bhfoghlaim, nascadh na 202 iar-bhunscoil go léir i 14 de chondaethe san iarthar agus sa lár tír in 2012.  An bhliain dar gcionn, nascadh 236 scoil i mBaile Átha Cliath, sa Mhí agus i gCill Dara.

Cuireadh an tionscadal i gcrích trí chomhoibriú rathúil idir an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus an Roinn Oideachais agus Scileanna.  HEAnet a shuiteáil é agus atá á chothabháil.

Ag labhairt di ag Scoil Chuimsitheach Chnocán an Teampaill, Baile Átha Cliath 5, dúirt an tAire O’Sullivan: “Tá ról ríthábhachtach ag an TFC i mbunathrú chun feabhais na múinteoireachta agus na foghlama, agus tá suiteáil an leathbhanda ardluais inár scoileanna dara leibhéal ag éascú leis seo.

“Leagfar amach sa straitéis nua a fhoilseoidh mé go gairid, an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna, an chaoi a n-oibreoimid chun poitéinseal iomlán an TFC sna scoileanna a thabhairt chun críche, agus leagfar amach freisin liosta uileghabhálach de na spriocanna atá lena seachadadh.”

Adúirt an tAire White: “Agus an leathanbhanda ardluais le fáil sna scoileanna tá rochtain ag mic léinn agus múinteoirí ar an raon iomlán d’uirlisí oideachasúla a fhaightear ar an idirlíon.  Táimid tar éis ár dtiomantais chun leathanbhanda ardluais a sheachadadh chuig gach scoil dara leibhéal in Éirinn a chomhlíonadh anois.  An chéad chéim eile ná machnamh a dhéanamh ar an gcaoi is fearr le aghaidh a thabhairt ar sholáthar an leathanbhanda ardluais sna bunscoileanna againn.

“Tríd an bPlean Náisiúnta don Leathanbhanda déanfar cinnte de go mbíonn rochtain ar an leathanbhanda ardluais ag gach teaghlach, scoil agus gnólacht in Éirinn.  Déanfaidh an Rialtas idirghabháil chun an t-infreastruchtúr a chur ar fáil i gceantair nach ndéanfaidh an margadh amhlaidh iontu, agus cuirfear béim ar leith ar scoileanna a nascadh i gceantar na hidirghabhála.”  

Tosaíocht de chuid an Rialtais is ea comhtháthú an TFC isteach sa mhúineadh, sa bhfoghlaim agus sa mheasúnú sna scoileanna, agus cuireann sé bealaí suas chun dáta, spreagúla, ábhartha ar fáil do mhúinteoirí chun gabháil leis an gcuraclam agus é a chur i láthair.  Le húsáid an TFC san oideachas tugtar na scileanna a theastaíonn ag leibhéil eile oideachais do mhic léinn agus ullmhaítear don obair san aois dhigiteach iad.

An Roinn Cumarsáide a mhaoinigh costas caipitil an tionscadail, a mheastar mar tuairim is €11m, mar aon le €11m de chostais reatha a sholáthar do na blianta 2012 go 2015.  An Roinn Oideachais agus Scileanna atá ag maoiniú na gcostas reatha eile (a mheastar mar €16m suas go 2015).  An Roinn Oideachais agus Scileanna chomh maith a bheas ag maoiniú na gcostas leanúnach bliantúil as seo amach.

Tá Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa tar éis an tionscadal a chómhaoiniú.  Soláthraíonn Telecoms BSL aisiompar ó shuíomhanna réigiúnacha go Baile Átha Cliath. 

Adúirt John Boland, Príomhfheidhmeannach HEAnet, “Sárshampla é seo den Rialtas bheith ag uasmhéadú na hinfheistíochta poiblí trí HEAnet agus infreastruchtúr comhroinnte na n-institiúidí ardoideachais a úsáid.  Athdheimhnítear luach HEAnet mar sholáthraí seirbhísí comhroinnte d’earnáil an oideachais ar fad le cinneadh an Rialtais HEAnet a cheapadh chun an líonra nua seo a thógáil agus a bhainistiú.” 

Ghabh an bheirt Airí a mbuíochas le John Boland, POF HEAnet, agus a fhoireann ar fad as an tionscadal a sheachadadh in am agus faoi bhun an bhuiséid.

CRÍOCH