17 Márta, 2014 - Fógra á chur amach ag an Aire Quinn go mbeidh táillí laghdaithe ardoideachais ann do chlann imirceach as Éirinn

Íocfaidh clann imirceach as Éirinn agus saoránach cáilitheach Eorpach eile, a mbeidh 5 bliana caite acu sa bhunscoil nó ag an dara leibhéal in Éirinn,táillí laghdaithe anois don tríú leibhéal

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., ag déanamh beart chun na táillí a laghdú a bhfuil feidhm acu i leith imirceach áirithe as Éirinn agus i leith náisiúnach de chuid na hEorpa a bhfuil a gclann ag iarraidh bheith ag staidéar in ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta in Éirinn.  Leis an mbeart seo tá an tAire ag déanamh cinnte de nach ndéanfar leatrom ar pháistí a bhogann amach as córas oideachais na hÉireann, agus a fhilleann ina dhiaidh sin chun staidéar a dhéanamh ag an tríú leibhéal, tríd an ráta táillí neamh-AE a ghearradh orthu.  Is airde go mór an táille seo ná an táille a bhfuil feidhm aici i leith mac léinn gur as an Aontas Eorpach iad.

Beidh feidhm ag an struchtúr nua táillí i leith teaghlach as Éirinn a bheidh tar éis bogadh thar lear de bharr cúrsaí geilleagracha nó sóisialta agus a tógadh, dá bhrí sin, amach as córas oideachais na hÉireann.  Beidh feidhm aige chomh maith i leith saoránach cáilitheach Eorpach eile atá tar éis scolaíocht a chur ar a gclann in Éirinn nó san AE. 

Faoin gcóras nua, gearrfar an ráta céanna ar mhac léinn ar bith gur as Éirinn, as an AE, as an LEE, nó as an Eilbhéis é/í, agus a mbeidh cúig bliana caite aige/aici sa bhunscoil nó ag an dara leibhéal in Éirinn, agus a ghearrtar ar náisiúnaigh eile as an AE chun staidéar a dhéanamh ag an leibhéal fochéime.

Tá socruithe á gcur ar bun chun an scéim nua táillí a thabhairt isteach don bhliain acadúil romhainn amach.

“Leis an suaitheadh geilleagrach atá tar éis tarlú sa tír seo d’imigh an-chuid dár saoránach thar lear ar thóir oibre.  Ach, de réir mar atá feabhas ag teacht ar ár gcás, tá tuilleadh teaghlach ag bogadh abhaile agus tá an-fháilte roimhe seo. 

“Mar Aire Oideachais agus Scileanna, tá uaim bheith deimhin de nach ndéantar aon leatrom ar chlann na n-imirceach seo nuair a bheidh siad ag freastal ar thríú leibhéal.  Ó mhí Mheán Fómhair seo chugainn amach, fad is a bheidh na critéir sásaithe acu go mbeidh cúig bliana caite acu sa bhunscoil nó ag an dara leibhéal in Éirinn, beidh cead acu leas a bhaint as ráta an AE do tháillí thríú leibhéal.”   

“Tá an dea-scéal seo curtha in iúl agam do mo chomhghleacaithe sa Chomh-aireacht agus dár gcuid ambasáidí, agus nuair a bheimid ag ceiliúradh Lá Fhéile Phádraig le diaspóra na hÉireann mórthimpeall an domhain, is cuí go bhfuil mé in ann an fógra seo a chur amach,” adúirt an tAire Quinn.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

San earnáil Ardoideachais déanann institiúidí ardoideachais stádas mac léinn fochéime a mheasúnú chun a chinneadh an gcáilíonn siad do tháillí saora nó an bhfuil dliteanas orthu táillí teagaisc a íoc:

  • Táillí Saora – íocann an Státchiste costas na dtáillí teagaisc do mhic léinn don chéad uair a bhfuil náisiúntacht AE/LEE/Eilbhéiseach acu agus a raibh cónaí orthu sa stát AE/LEE/Eilbhéiseach le trí bliana as na cúig bliana díreach roimh a n-iontráil ar an gcúrsa staidéir.  Íocann mic léinn dá leithéid ranníocaíocht an mhic léinn dá n-institiúidí (€2,500 p.a. faoi láthair).
  • Táillí AE – tá an leibhéal seo táille ceangailte ó thaobh na staire de leis na leibhéil táillí a bhí ann sul ar tugadh isteach táillí saora agus is ar mhic léinn a bhfuil náisiúntacht AE/LEE/Eilbhéiseach acu nach gcáilíonn faoi na scéimeanna táillí saora is mó a ghearrann na hInstitiúidí Ardoideachais é, e.g. mic léinn atá ag athdhéanamh bliana staidéir a bhfuair siad táillí saora ina leith cheana féin, mic léinn a bhfuil cáilíocht fhochéime acu cheana féin.
  • Táillí neamh-AE – is ar náisiúnaigh neamh-AE/LEE/Eilbhéiseach is mó a ghearrann na hInstitiúidí Ardoideachais an táille ard seo agus tá sí ceangailte le costas iomlán geilleagrach na gcúrsaí.  Gearrtar an táille seo chomh maith ar náisiúnaigh AE/LEE/Eilbhéiseacha áirithe nach raibh cónaí orthu san AE/LEE/Eilbhéis.