23 Meán Fómhair, 2013 - Comhairliúchán poiblí faoin uileghabhálacht i mbunscoileanna á lainseáil ag an Aire Quinn

Tionscnamh úrnua chun dul i gcomhairle go díreach le tuismitheoirí faoin gcaoi is féidir a chinntiú go mbraitheann na páistí uile go bhfuil siad cuimsithe agus gafa le bunscoil phobal na háite acu

Chuaigh an tAire Ruairí Quinn agus Áine Lynch ón gComhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse i gcomhar lena chéile inniu chun comhairliúchán poiblí faoin uileghabhálacht a chur chun cinn i mbunscoileanna a lainseáil, a chuireann san áireamh bileog eolais atá ceaptha go sainiúil i gcomhair tuismitheoirí. Tá an bhileog le fáil PDF agus HTML

Tá próiseas an chomhairliúcháin phoiblí mar chuid de Phlean Aicsin an Aire mar fhreagairt ar Thuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile. 

Mar aon le déileáil le dífheistiú pátrúnacht scoileanna áirithe ag an Eaglais Chaitliceach, rinne an Grúpa sraith moltaí atá dírithe ar a chinntiú go mbeadh scoileanna, scoileanna Saorsheasaimh a fhónann ar phobail ina n-iomláine ach go háirithe, chomh huileghabhálach agus is féidir agus go gcuireann siad sa chuntas mic léinn as córais creidimh agus traidisiúin éagsúla. Clúdaíonn na moltaí réimsí ar nós polasaithe cothromasacha rollaithe a bheith ag scoileanna; déileáil go héifeachtach leis an gceart Bunreachtúil chun an teagasc reiligiúnach a dhiúltú; polasaithe scoile a bheith ann maidir le reáchtáil féilte reiligiúnacha agus cultúrtha i scoileanna agus Boird Bhainistíochta a bheith ag scoileanna sainchreidmheacha a léiríonn ilchineálacht an phobail áitiúil.

Ag lainseáil an phróiseas comhairliúcháin dó, dúirt an tAire “Ba cheart go mbeadh na scoileanna ina n-áiteanna fáiltiúla do pháistí phobal na háite ar fad.  Tá fhios againn go léir go bhfuil athrú mór tagtha ar shochaí na hÉireann le blianta beaga anuas. Is gá ár gcóras oideachais a oiriúnú, chun a chinntiú go mbeimid ag urramú páistí gur as traidisiúin agus creidimh difriúla iad mar aon le bheith ag fónamh i gcónaí ar pháistí gur as creidimh traidisiúnta religiúnacha iad.”

“Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil le hÁine Lynch agus a comhghleacaithe sa Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse as an obair a rinne siad i gcomhar le mo Roinnse agus iad ag ullmhú na bileoige eolais do thuismitheoirí, agus as toiliú leis an bhileog a scaipeadh ar chumainn tuismitheoirí ar fud na tíre”, adúirt an tAire.

Ghríosaigh an tAire Quinn na tuismitheoirí agus páirtithe leasmhara eile chun aighneachtaí a dhéanamh. 

“Is é seo an deis agat do thuairimí a chur in iúl agus iad a roinnt linn.  Spreagaim go láidir tuismitheoirí, múinteoirí agus iad siúd go léir gur suim leo an réimse seo an deis seo a thapú.  Tá an-chuid scoileanna ag déanamh jab maith cheana féin ag fónamh do pháistí as traidisiúin éagsúla cultúrtha, reiligiúnacha agus creidimh. Is mian liom scéala a fháil faoi na dea-chleachtais seo chomh maith.”

Spreag Áine Lynch, POF na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse, na tuismitheoirí chun gabháil leis an bpróiseas comhairliúcháin chomh maith ag rá di nach mór don chóras oideachais in Éirinn a chinntiú go mbíonn meas ar chreidimh na bpáistí agus na dteaghlach go léir agus go n-urramaítear iad. 

“Beidh ionchur ar leith ag tuismitheoirí agus páistí sa phróiseas comhairliúcháin seo trína dtaithí a chur in iúl, bíodh sé diúltach nó dearfach, agus trí mholtaí a dhéanamh faoin gcóras oideachais ba mhaith leo a bheith acu amach anseo”, adúirt sí.

Is é an spriocdháta chun aighneachtaí a fháil ná 22 Samhain 2013. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo.

Tar éis don phróiseas comhairliúcháin a bheith curtha i gcrích, breithneofar torthaí agus moltaí Thuarascáil an Fhóraim sa réimse seo, mar aon leis na haighneachtaí a bheas faighte, nuair a bheidh Páipéar Bán á dhréachtú mar atá leagtha amach i gClár an Rialtais.

Nótaí d’Eagarthóirí

D’fhoilsigh an tAire Quinn Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ag an bhFóram i mí Aibreáin 2012 agus d’fhógair sé a Phlean Aicsin mar fhreagairt ar an dTuarascáil seo i mí Meithimh 2012. Tá an Tuarascáil agus tuilleadh sonraí le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne anseo