18ú Nollaig, 2012- Clár MOMENTUM ag tairiscint 6,500 ionad oiliúna agus oideachais do chuardaitheoirí poist

Inniu, d’fhógair An Tánaiste, Eamon Gilmore TD, mar aon leis an Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn TD, agus leis an Aire Stáit um Oiliúint agus Scileanna, Ciarán Cannon TD, tionscnamh nuálach Rialtais a chuirfidh tionscadail saoroideachais agus oiliúna ar fáil do suas le 6,500 cuardaitheoirí fádtéarmacha poist.

Cabhróidh an tionscnamh seo, MOMENTUM, le 6,500cuardaitheoir fádtéarmach poist atá gan jabanna faoi láthair scileanna a bhfuil éileamh orthu a fháil agus rochtain a fháil ar obair in earnálacha den gheilleagar ina bhfuil deiseanna ar phoist.  Cuimseoidh na cláir oiliúint sa láthair oibre i bhfoirm modúl thaithí oibre mar aon le forbairt na scileanna láthair oibre a theastaíonn chun fostaíocht a fháil agus a choimeád.

Beidh 36 soláthraí oideachais agus oiliúna as an earnáil phríobháideach agus an earnáil phoiblí araon ag tairiscint 62 clár aonair MOMENTUM in 87 suíomh ar fud na tíre.  Beidh na tionscadail seo i réimsí fostaíochta atá ag leathnú: TFC, na meáin digiteacha, cúram sláinte agus seirbhísí sóisialta, an gheilleagar ghlas, próiseáil bia, agus díolachán agus margaíocht. 

Beidh tionscadail ar leith ar fáil freisin dóibh siúd atá faoi bhun 25 chun cabhrú leo iontráil ar an bhfostaíocht nó filleadh uirthi, san áireamh, ‘Train To Work Opportunities’, ‘Green Pathways’ agus Clár um Ghníomhachtú Céimithe.

Samhail thoradh-bhunaithe den oideachas agus den oiliúint is ea MOMENTUM lena n-oiriúnaítear an dea-chleachtas idirnáisiúnta don chomhthéacs Éireannach.  Tá na cúrsaí curtha in oiriúint do riachtanais an chuardaitheora fhádtéarmaigh poist, agus, chomh maith leis sin, do riachtanais fostaitheoirí a bhfuil ganntanais scileanna ag cur as dóibh.

Tá na cúrsaí saor, tá cuid acu lánaimseartha agus cuid acu páirtaimseartha, agus tá siad ailínithe do leibhéil 3 agus 6 ar an gCreatlach Náisiúnta Cáilíochtaí nó do theastasú a éilíonn an tionscal laistigh den earnáil.  Maireann na tionscadail is giorra le 11 seachtaine agus na cinn is faide le 45 seachtaine.

Dúirt An Tánaiste: “Tá sé mar thosaíocht ag an Rialtas muintir na tíre seo a chur ar ais ag obair.  Táimid ag caitheamh breis is €20 milliún chun cabhrú leis na mílte cuardaitheoirí fádtéarmacha poist scileanna nua a fháil agus dul ar ais chun na fostaíochta i réimsí ina bhfuil deiseanna faoi láthair.”

Ag fógairt na 6,500 ionad dó inniu, dúirt an tAire Quinn “Tá fhios againn go léir go bhfuil na buiséid teann, sna teaghlaigh agus sna Ranna Stáit.  Ach táimid tiomanta chun a chinntiú go mbíonn ár n-acmhainní teoranta spriocdhírithe agus go ligeann siad do dhaoine dífhostaithe rochtain a fháil ar oideachas agus oiliúint atá ar ardchaighdeán agus ábhartha.  Nuáil shuntasach is ea samhail MOMENTUM sa chaoi ina gcaithimid airgead poiblí ar bhreisoideachas agus oiliúint sa mhéid is go gceanglaítear an soláthar scileanna leis an taithí a fhaightear sa phost.”

Dúirt an tAire Cannon, “Cuid den leasú mór ar earnáil an bhreisoideachais agus oiliúna is ea MOMENTUM.  Táim i dtús cadhnaíochta i gcruthú Sholas agus éascóidh sé le freagairt náisiúnta shoiléir chomhtháite straitéiseach ar fud na n-earnálachabreisoideachais agus oiliúna.”  

Ag labhairt dó ag Windmill Lane Recording Studios áit a ndearnadh an lainseáil, dúirt Paul O’Toole, Ard-Stiúrthóir, FÁS “Tugann an clár seo fíordheis dochuardaitheoirí fádtéarmacha poistar na scileanna a fhorbairt a bhfuil fostaitheoirí ar a dtóir.  Creidimidne go gcuirfidh an oiliúint, an t-oideachas agus an fhíorthaithí a sholáthraítear trí na tionscadail seo go suntasach le cumas na rannpháirtithe dul in iomaíocht le haghaidh jabanna”.

Is é FÁS a riarann MOMENTUM agus is é an Roinn Oideachais agus Scileanna a mhaoiníonn é trí Chiste an Oideachais agus Oiliúna don Mhargadh Saothair atá arna thacú ag an CSE.  Tá an córas íocaíochta do sholáthraithe toradh-bhunaithe, agus páirtíocaíocht áirithe i gcomhair céimeanna lárnacha den chlár, ar a n-áirítear teastasú dúshlánach, forchéimniú agus torthaí fostaíochta ag deireadh an chláir.

Tá tuilleadh eolais faoi MOMENTUM, faoina chuid tionscadal agus faoi sholáthraithe agus critéir intofachta le fáil ar an suíomh gréasáin: www.momentumskills.ie nó ó Oifig ar bith Seirbhísí Fostaíochta.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tógann MOMENTUM ar thaithí an chéad Chlár um Ghníomhachtú don Mhargadh Saothair agus béim aige ar dheiseanna láidre sa mhargadh saothair ar a n-áirítear mar chuid dhílis de na cúrsaí socrúchán suntasach oibre.

Ní bhíonn maoiniú ar fáil do thionscadail MOMENTUM ach i réimsí riachtanas scileanna, atá sainaitheanta ag an Aonad Taighde ar Scileanna agus an Margadh Saothairag FÁS agus ag a Bhunachar Sonraí do Scileanna Náisiúnta, agus chomh maith leis sin ag taighde leis an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí, an Straitéis Náisiúnta Scileanna agus foinsí ábhartha eile a dhéanann soláthar do cháilíochtaí CNC nó tionsclaíochta, atá creidiúnaithe agus a bhfuil éileamh orthu.

Téamaí:

Tá maoiniú de chuid an Chiste Oideachais agus Oiliúna don MhargadhSaothairá úsáid chun réitigh oideachais agus oiliúna ar riachtanais daoine dífhostaithe agus fostaitheoirí araon a chur ar fáil i gcomhthéacs cheithre théamaí agus thar deich (10) réigiún gheografacha.  Tá na céad trí théamaí tógtha ar 'cnuasaigh gairmeacha'.  Roghnaíodh iad seo mar go bhfuil fianaise ann a léiríonn go mbaineann na scileanna seo, seachas cinn eile, le deiseanna maithe ar fhostaíocht agus, ina theannta sin, gur féidir leis an gcliantacht atá sainaitheanta rochtain ar na deiseanna fostaíochta seo.

Téama 1: Gairmeacha sa:

 • Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
 • Meáin Digiteacha
 • Ríomhchluichíocht
 • Teileachumarsáid.

Téama 2: Gairmeacha sa:

 • Iompar
 • Dáileadh agus Lóistíocht  
 • Díolachán agus Margaíocht.

Téama 3: Gairmeacha sa:

 • Cúram Sláinte agus Seirbhísí Sóisialta
 • Déantúsaíocht – Teicneoirí Próisis
 • Caomhnú Fuinnimh le hAcmhainní Nádúrtha
 • Próiseáil Bia agus Seirbhísí Bia agus Deoch.

Tá Téama 4 tiomanta don chóhort de dhaoine faoi bhun 25 bliain agus aidhm shoiléir aige iad a bhogadh ón mBeochlár isteach sa bhfostaíocht agus/nó bunús daingean a chur ar fáil dóibh chun ligint dóibh leanúint le breisoideachas agus breisoiliúint a sheolfaidh ar aghaidh ar a mbealach chun fostaíochta iad.

Intofacht:

Chun bheith intofa ar ionad ar thionscadal de chuid MOMENTUM, ní mór do dhuine bheith dífhostaithe le 12 mí ar a laghad nó níos faide ná sin agus bheith ag fáil Liúntais/Sochair Cuardaitheora Poist nó bheith ag síniú do Chreidiúintí Ranníocaíochta Árachais Sóisialta le 12 mí nó níos faide ná sin, agus bheith ag cuardú fostaíochta go gníomhach.

Samplaí de Chláir Momentum:

Tionscadal: Airblown Fibre Optic Cable Network Installation & Maintenance Technician

Soláthraí: Broadbandcareers Ltd

Catagóir: Aois faoi bhun 25

Cuntas: Is é is aidhm leis an tionscadal seo ná eolas, scileanna agus  cáilíochtaí a chur ar fáil do na rannpháirtithe chun feidhmiú mar theicneoirí a bheas ag tógáil gréasán a bheas ag úsáid teicnící shuiteáil snáithín séidte.  Is é an teastasú ná FETAC leibhéal 6.

Líon rannpháirtithe: 60

Suíomh: Tá an tionscadal seo spriocdhírithe orthu siúd atá faoi bhun 25 bliain d’aois i gceantair Cheatharlach, Chill Chainnigh, Thiobraid Árann Theas, Phort Láirge, Loch Garman

Modúil: Air Blown Fibre Installation

Optic Fibre Installation

Tacaíocht do Phleanáil Gairmréime agus Fostaíochta

Taithí Oibre

Fad Ama: 45 lá oiliúna agus 25 lá taithí sa chomhlacht.

____________________________________________________________

Tionscadal: Certificate in Contact Technical Support

Soláthraí: Progressive Education Ltd

Catagóir: Díolachán agus Margaíocht

Cuntas: Tá an tionscadal seo spriocdhírithe ar dhaoine i gceantair Chorcaí agus Chiarraí agus cuirfidh sé scileanna agus teastasú ar fáil do rannpháirtithe ag leibhéal 6 i ndíolacháin Ionad Teagmhála.

Líon rannpháirtithe: 100

Suíomh: Corcaigh agus Ciarraí

Fad Ama: 118 lá oiliúna agus 57 lá taithí sa chomhlacht.