22 Samhain, 2012 - Fóram Náisiúnta um Teagasc agus Foghlaim ag an Tríú Leibhéal a Fheabhsú á fhógairt ag an Aire Quinn

Inniu, d’fhógairan tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., go mbunófaí Fóram Náisiúnta um Teagasc agus Foghlaim ag an Tríú Leibhéal a Fheabhsú.

Beidh sé mar phríomhaidhm ag an bhFóram Náisiúnta feabhas a chur ar chaighdeán an eispéireas foghlama do na mac léinn uile, bídís lánaimseartha, páirtaimseartha nó ina bhfoghlaimeoirí solúbtha.  Beidh ról lárnach aige maidir le tacaíocht a thabhairt don teagasc agus don fhoghlaim ar fud na n-institiúidí tríú leibhéal go léir.  Tá na spriocanna seo de réir na bpríomhaidhmeanna maidir le teagasc agus foghlaim atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta donArd-Oideachas go dtí 2030 nó Tuarascáil Hunt mar a thugtar air.

Ag labhairt dó le ceannairí na n-institiúidí Ard-oideachais ag comhdháil sa Roinn i mBaile Átha Cliath ar maidin, dúirt an tAire Quinn, “Beidh an Fóram ag díriú ar chlár oibre a chur ar fáil chun tacú leis na cleachtais is fearr a chur i bhfeidhm sateagasc agus sa bhfoghlaim, cleachtais atá ar bun cheana féin i gcuid mhaith de na hinstitiúidí againn.   Is mian linn anois dlús a chur leis an dea-obair seo chun go gcuirfimid feabhas ar an dteagasc agus ar an bhfoghlaim i gcomhair gach duine ar fud earnáil an ard-oideachais.”

Beidh anFóram Náisiúnta comhdhéanta d’ionadaithe ó na hInstitiúidí Ard-oideachais, ón Údarás um Ard-oideachas (An tÚdarás), ó Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann agus ó Aontas na Mac Léinn in Éirinn.

Dúirt Tom Boland, Príomhfheidhmeannach, “Táimid muiníneach go ndéanfaidh an Fóram bunathrú ar chaighdeán agus inrochtaineacht na forbartha gairmiúla acadúla agus ar scoláireacht a bhaineann leteagasc agus foghlaim. Cuirfidh sé sin feabhas dá réir sin ar eispéireas an mhic léinn san ard-oideachas in Éirinn.”

Is í an tOllamh Sarah Moore, Leas-Uachtarán Comhlach Acadúil ag Ollscoil Luimnigh, a bheidh ina Cathaoirleach ar an bhFóram.  Adúirt sí, “Tá ríméad orm, agus is mór an onóir dom, an ról seo a ghlacadh agus feictear dom gur deis é chun cabhrú leis an dteagasc agus an fhoghlaim a chomhtháthú agus a mhúnlú san ard-oideachas in Éirinn ag uair ríthábhachtach.”

Beidh anFóram Náisiúnta ag iarraidh a chinntiú go mbíonn an timpeallacht is fearr chun foghlama ag na mic léinn go léir agus go mbíonn na huirlisí ag acadóirí chun sártheagasc a chur ar fáil.  

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Is í Sarah Moore an Leas-Uachtarán Comhlach Acadúil ag Ollscoil Luimnigh.  Tá sí freagrach as forbairt leanúnach straitéisí teagaisc agus foghlama ag Ollscoil Luimnigh.  I measc na spéiseanna taighde atá aici tá treoshuíomhanna foghlama agus timpeallachtaí san obair agus san oideachas, an inscne san oideachas, stíl chognaíoch, coinneáil mhac léinn i dtimpeallachtaí tríú leibhéal, forbairt ghairmiúil sa saol acadúil, an nuáil sa teagasc agus bainistiú na hilchineálachta agus feasacht uirthi.

Sainaithníonn an Straitéis Náisiúnta don Ard-Oideachas príomhaidhmeanna chun misean an teagaisc a chur ar aghaidh.  Ina measc siúd tá: eispéireas teagaisc agus foghlama den scoth a chur ar fáil do na mic léinn go léir; an taighde a chomhtháthú leis an dteagasc agus leis an bhfoghlaim; feabhas a chur ar eispéireas na mac léinn sa chéad bhliain trí churaclaim idirdhisciplíneacha a mbeidh bonn leathan fúthu a chur ar fáil; cur le solúbthacht sholáthar na gclár, agus an fócas ar thorthaí na foghlama a neartú chun a chinntiú go bhfaigheann na céimithe go léir na príomhscileanna inaistrithe agus na hinniúlachtaí lárnacha atá á n-éileamh ag geilleagar agus sochaí na 21ú aoise.